AN INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL

RiderWaiteTarot

Name Image Consequence Positive Negative Relations Quintessence Commentary Affirmation
0 Blázen BLOB Image
Začátek. Nový směr.
Otevřenost.
Odvaha. Svoboda.
Spontaneita. Nekonvenčnost. Originalita.
Skok do nového.
Nevinnost. Čistota. Naivita.
Ztřeštěnost. Nezodpovědnost. Pošetilost.
Bezstarostný člověk.
Hravost, kreativita.
Nejvyšší důvěra.
Nezávislost.
Nebát se, nedbat na rizika. Troufnout si. Jednat bezhlavě a lehkomyslně. Nezkušenost. Svoboda. Výstřednost. Ochota riskovat. Spontánnost. Osmělit se, nebát se. Oprostit se od závazků. Nové možnosti. Zbrklost a nezralost. Chyby kvůli neznalosti. Varování před lehkovážností. Opomíjet závazky. Nedostatek disciplíny. Brát něco na lehkou váhu. Naivita, nevychovanost, nedbalost, nesoustředěnost. Pošetilost. Podceňování situace. Nezodpovědnost. Nový počátek, vše je otevřené.
Chaos, povrchnost, nezávaznost, lehkomyslnost.
Nezodpovědnost, nespolehlivost.
Živý, veselý, nekomplikovaný svazek.
Nová fáze vztahu způsobená příchodem dítěte.
Někdo v tomto vztahu nemá rozum – je bláznem.
Flirt – krátkodobost.
Brát vztah na lehkou váhu.
Nezávislý partner.
Věci se ještě budou muset pořádně zamotat, než vznikne nový řád a struktura (Blázen: součet karet=22 – součet=4 Císař).
Tato situace napřed musí upadnout do naprostého zmatku, než dostane nějakou konkrétní podobu.
U této karty je podle mých zkušeností důležité zjistit, jestli k uvedenému chování nabádá, nebo před ním varuje.
Pokud to první, člověk by měl vkročit do své „propasti“ a neptat se na záruky a jistoty. Pokud je to varování, pak před nezodpovědností, lehkomyslností, bezhlavostí, zbrklostí nebo povrchností.
Jinak řečeno, je dobré se zamyslet, jestli nám karty říkají: jdi do toho po hlavě – anebo: chováš se jako blázen.
Karta také říká, že záležitost o níž mluví, ještě nemá patřičně zapuštěný kořínek – tzn. může tu být i upozornění na určitou krátkodobost, přechodnost dotazované věci.
Blázen je velice dobrá karta pro nové začátky a zábavu. Když jde o vztah, slibuje spíše flirt než životní perpektivu.
Řídím se svými vnitřními impulsy, cítím se lehce a volně a odvážím se skoku do nového.
Jsem zářivou bytostí jedinečnou ve svém projevu.
Jsem otevřený a bdělý.
1 Mág BLOB Image
Tvůrčí síla.
Využívání schopností.
Cílevědomé jednání.
Kreativita.
Mistrovství.
Vlivnost. Iniciativa. Obratnost.
Schopnost ovládat a manipulovat lidmi, věcmi a událostmi.
Inteligence.
Aktivita, tvůrčí síla.
Úsilí. Touha.
Práce.
Manipulace.
Komunikace.
Organizační schopnosti, obratnost. Vůle a sebekontrola. Umět využít situaci. Usilovně se snažit. Vyvíjet aktivitu. Aktivně jednat. Tvořivé myšlení, nápaditost. Schopnost a talent k dosažení určených cílů. Možnosti a příležitosti. Strategie, kterou používám, abych dostal to, co chci. Nápady a jejich praktické uplatnění. Obchody a další transakce. Ukázat, co umím. Komunikovat. Ovlivňovat. Schopnost vyjádřit se. Vědomé konání.
Zneužití moci, intriky, podvody. Snaha vnutit svou vůli ostatním. Zneužívání schopností, především v oblasti verbální manipulace. Kariérismus. Workoholismus. Vynucovat si něco všemi prostředky. Mít iluzi, že jsem všemocný. Úsilí mít moc a kontrolu nad ostatními. Chtít něco dosáhnout manipulací nebo za každou cenu. Zneužívat namísto využívat.
Období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat.
Při řešení problémů buďte aktivní.
Vycházejte vstříc.
Manipulovat partnera.
Jeden z partnerů používá nějaký druh strategie, aby dosáhl toho, co chce.
Snažit se někoho „dostat“ tam, kam chceme.
Obratně a angažovaně se věnujte tématu otázky a přetvořte je v mistrovské dílo. Chopte se iniciativy. Postupujte aktivně vpřed. Vyrovnejte se obratně se svým úkolem. Mág je kartou, která podle mých zkušeností hovoří o práci, vzdělání nebo o situacích, kdy má člověk něco „dělá“, nebo se o něco „snaží“. Často hovoří o tom, že někdo někoho nebo něco MANIPULUJE. Je to karta SNAH a ŠIKOVNOSTI.
Spíš se z ní dozvíme, co kdo dělá, dělat chce nebo dělat má - než to co cítí nebo si myslí.
Vždy hovoří o aktivitě: nabádá k ní, upozorňuje na ní nebo před ní varuje.
Jsem plný síly a tvořivosti, tvořím, buduji a jdu za svými cíli.
Umím efektivně komunikovat.
Mám kouzlo osobnosti a mohu být prospěšný druhým lidem.
2 Veleknežka BLOB Image
Vnímavost.
Tajemství.
Intuice.
Pochopení.
Nezávislost.
Vnitřní dialog.
Vnitřní moudrost.
Ochrana, péče, výuka.
Oddanost a pasivita.
Intuice, cit, vnímavost i prozíravost. Vnitřní hlas. Zasněnost, odtržení od světa, zahloubání do sebe, meditace, spoléhání na znamení shůry. Laskavost a trpělivost. Tajemství a jeho udržení. Uplatnit ve skutcích vlastní pocity a nálady. Moudrá, chytrá, milující žena. Matka, láska. Být ženská, vnímavá, oddaná. Naslouchat v nitru. Víra. Nechat události, aby se staly. Umění „nechat věci plynout“. Trpělivost. Schopnost poznat ten správný okamžik. Moudrost, vyrovnanost, poznání a porozumění. Soudnost, nabývání vědomostí. Jako varování: nebýt pasivní! Schopnost naslouchat a přijmout. Nezávislost, obětavost Intolerance, předstírání, přetvářka a povrchnost. Bludy, klamy, mámení smyslů, pomstychtivost a msta, náhruživost a vášeň, falešné city, nedostatek citů. Nevyvážený vztah ke svému ženství. Přísná a domýšlivá žena. Přecitlivělost, nedostatek vnitřní logiky. Apatie. Sterilita. Duševní blokády, somatické i psychické problémy. Nejistota sebou samým, tápání ve vlastních myšlenkách. Situace, v níž se člověk nevyzná, nebo má ten pocit. Zmatky. Nejasně zadané úkoly a nepřesně stanovené cíle. Neschopnost posoudit situaci jasně. Nejasné uvažování. Nesprávné úsudky. Předsudky a jednostrannost. Zdráhání a strach učinit rozhodnutí. Emoce mají navrch a vize je zastřená. Nejednat – „ono to nějak dopadne“. Nepřátelský postoj k pudům a životu. Strnulost. Rozumové vědění místo vnitřní moudrosti. Neumět se oddat. Dualita místo spojení. Pasivita, podléhání osudu nebo jiným lidem, nedostatek porozumění pro okolní svět, klepy, neschopnost porozumět jiným. Osoba - třetí strana trojúhelníkové sestavy.
Bezdětnost. Neplodnost. Vdovství. Být bez partnera.
Příslib blízkosti, porozumění, náklonnosti.
Pochopení, spřízněnost duší, péče.
Neukvapovat se. Nedotírat. Nepopohánět. Nic neuspěchat.
Odrážet světlo partnera. Být pasivní.
Přehnaná důvěřivost.
Partnerství duševního charakteru. Spříznění duší.
Platonická láska
Buďte připraveni a trpělivě sledujte vývoj věcí do té doby, dokud vám vnitřní hlas nesdělí, že nadešel správný okamžik k jednání.
Nenechte se vést, spolehněte se na svůj vnitřní hlas.
Tato karta často představuje matku nebo partnerku tazatele.
Jde-li o nevěru, bývá to často ta z žen, která je více odstrčená. Tato karta totiž často ukazuje na osamělost ženy.
Pozitivně ve vztahu může hovořit o souznění a porozumění, o sblížení na duševní či duchovní úrovni, a to zejména tehdy, když je v páru s Veleknězem.
Jinak má v sobě velkou dávku pasivity. Podle otázky si všímejte, je-li vám tato pasivita vytýkána či naopak doporučována.
Velekněžka sice není negativní kartou, ale podle mých osobních zkušeností je trochu melancholická až smutná.
Cítím, že mě nesou kosmické síly, otevírám se vnitřní moudrosti a jsem důvěřivý, oddaný a vnímavý.
Jsem vnímavou a intuitivní bytostí.
Plně si důvěřuji.
Jsem citlivá bytost, mám pochopení pro druhé a pomáhám jim.
Umím naslouchat, jsem ochoten přijímat.
3 Císařovna BLOB Image
Matka. Milenka. Manželka. Partnerka.
Tvořivost.
Plodnost a láska.
Radost ze života.
Krása. Ženskost. Srdečnost. Svůdnost.
Bohatství. Růst.
Mateřství. Těhotenství (dítě nebo nápad, projekt)
Estetika.
Produktivita.
Bohatství a plodnost, inspirace. Realizace nápadů, praktičnost. Obchod, prosperita, dovršení cesty či plánu. Hojnost, zabezpečení, milý domov. Milovaná žena. Krása a půvab. Smyslnost, sexualita, vášnivost a emotivnost. Štěstí, šťastné období v životě, překonání překážek. Radost, pocit síly a zdaru. Činorodost, osobní rozvoj a vývoj. Sňatek a mateřství. Blaho. Marnivost, ženská lstivost, nevěra. Povrchnost. Přehnaná smyslnost. Majetnictví a panovačnost.
Emocionální manipulace, žárlivost. Dominantní partnerka. Koketérie, frivolnost, erotická nevázanost, nezkrocené vášně., promiskuita. Volba partnera ze ziskuchtivosti. Ztráta moci, neschopnost řešit problémy nebo dělat plány. Varování před nechtěným těhotenstvím. Snaha o získání dominantního postavení. Panovačnost, boj o moc v domě. Chtění a přání jako překážka, potřeba vlastnit za každou cenu. Okouzlení zbytečnými produkty. Vulgárnost, nedostatek vkusu, egoismus.
Milovaná žena. Láska.
Manželství.
Citová podpora.
Vztah rozkvétá a nese nové ovoce.
Touha po smyslových požitcích.
Hluboký vztah a sexuální přitažlivost.
V negativních souvislostech: frivolnost, koketérie, promiskuita, ziskuchtivost ve vztahu.
Mateřství.
Vstupte na plodnou půdu, důvěřujte živoucímu růstovému procesu a těšte se z narození něčeho nového.
Vše si dobře naplánujte a nechte uležet.
Pokud tato karta označuje ženu, je to většinou ta, která hraje momentálně prim. Je to ta, kterou muž vnímá jako svou partnerku. Pozor! V některých případech může mít tento prim i milenka. Pokud vykládáte na nějaký trojúhelníkový vztah, nebývá vždy lehké poznat, která z žen se za kartou skrývá.
Karta označuje zkrátka ženu milovanou. A lásku s ní spojenou.
Dalším důležitým významem je prosperita a růst. Je to šťastná karta a vše, co je pod jejím znamením, se podaří a vyplatí.
Pokud ale karta vyjde jako chyba nebo v negativních souvislostech, hledejte za ní významy související s přílišnými pozemskými rozkošemi, ať už v oblasti sexuální nebo materiální.
Pokorně dávám a pokorně přijímám.
Cítím se dobře na vedoucích pozicích, kde mohu využít svých myšlenek i citů, jež jsou v rovnováze.
Miluji život, dávám z vnitřní hojnosti, jsem starostlivý, smyslný a kreativní.
Podporuji druhé lidi a pečuji o ně. Upřednostňuji harmonii a řád.
Jsem tvořivý. Jsem plodný.
4 Císař BLOB Image
Muž. Mužská autorita. Osobnost.
Uspořádávání věcí.
Pořádek. Struktura.
Stabilita.
Kompetence. Praktičnost. Věcnost.
Cílevědomost. Vůle. Odpovědnost.
Organizační talent.
Důraz na objektivitu (nikoli subjektivitu).
Být vládcem vlastního života. Rozum, moc. Vůdce. Autorita. Zkušenost. Realizace cíle. Rozum stojí nad city. Touha po jistotě. Perfekcionismus. Zaměření na cíl a jeho dosažení. Aktivita, sebedůvěra – někdy až přílišná. Bojovnost, energie, síla.
Síla, sebejistota, odvaha. Schopnost prosadit se. Zralost. Disciplína. Sebeovládání. Důslednost. Světská moc. Autorita. Ambice. Úspěch. Stabilita. Pořádek. Praktická inteligence. Smysl pro realitu. Mít přehled.
Despota, tyran. Přílišná odpovědnost. Nekompetentnost. Zneužití moci. Ješitnost. Paličatost. Hádavost. Sebejistota a umíněnost. Prosazování se, agresivita, válka. Bojové situace, nátlak, násilí. Kariérismus. Autoritativnost. Platí jen síla. Perfekcionismus, chlad, panovačnost. Být neosobní. Egocentrismus. Upevňování svazků a jejich uvádění na spolehlivý základ. Jistota.
Ztráta iluzí díky střízlivosti a kritičnosti.
Přísnost a touha po bezpečí, díky tomu strnulost a omezenost ve vztazích.
Závaznost a stálost.
Potlačování citů – dávat přednost racionálnu.
Ten, kdo ve vztahu „vládne“.
Neochabovat v realizaci plánů, nahlížet záležitost střízlivě a realisticky, dělat, co je zapotřebí, neoddávat se iluzím a nepodstupovat nesmyslné riziko.
Udělat si pořádek a neztratit nit, která ukazuje cestu. Plány uskutečňovat důsledně a s přizpůsobivou vytrvalostí.
Císař ze všeho nejčastěji ve výkladu označuje nějakého muže – partnera tazatelky, otce, šéfa. Pokud se objeví ve výkladu na milostné záležitosti někde v budoucnosti, může tazatelka očekávat, že dotazovaný muž bude jejím partnerem.
Dále karta poukazuje na rozumové stanovisko. Pamatujte, že kde je Císař, není místo pro city. Vládne (říká se mu totiž někdy i Vládce) zde rozum, logika, autorita, osobnost a vůle.
Záleží na povaze problému a otázce, je-li tato skutečnost pozitivní nebo alarmující.
Těší mě inspirovat druhé.
S chutí začínám nové projekty.
Jsem zodpovědnou tvořivou bytostí.
Jsem silný a nasazuji svou sílu k blahu celku, mám vědomí odpovědnosti, tolerance a úcty k životu.
Jsem vůdčí osobnost, vyžadující respekt, když chci pomáhat druhým.
Sloužím společnosti.
5 Velekněz BLOB Image
Učitel, rádce, duchovní nebo morální autorita.
Důvěra.
Poznání a to co s ním souvisí.
Spřízněná duše.
Vnitřní vědění.
Vynášet ven vnitřní pravdu.
Duchovní změna.
Duchovní rádce.
Duševní spřízněnost.
Úřad.
Zjevení.
Muž s autoritou spíše morální. Víra, morálka, povinnosti. Sňatek. Odpovědnost. Učitel, vzor. Důvěryhodná osoba s morálním a etickým kodexem. Spojenectví. Smysluplnost. Učení a poradenství. Dobrá rada. Tradice, konzervativismus. Etika, ctnost. Soudržnost. Dobré smlouvy. Fanatismus, netolerance. Falešný vůdce. Dogmatismus. Byrokracie, mravokárce. Uvězněnost ve vlastním systému přesvědčení. Podléhání souhlasu společnosti – neschopnost přemýšlet za sebe. Extrémní konzervativizmus. Strach z provinění. Závislost na autoritách. Špatná rada. Ortodoxní způsob myšlení a hodnocení Vzájemná důvěra.
Touha po legalizaci vztahu. Manželství.
Touha po ušlechtilém vztahu, upřímnosti a důvěře.
Duševní souznění.
Duševní spřízněnost dvou osob, která převažuje nad sexuální stránkou.
Partner plní úlohu učitele a duchovního vůdce.
Důvěrné pouto, které nestojí na sexuálním základě.
V dané záležitosti si nezapomínat na její smysl, uchovat si důvěru a postupovat poctivě a slušně.
Nelpěte na povrchních a překonaných formách, hledejte skrytý smysl, nechte se vést hlubokým přesvědčením víry.
Tato karta není snadná na interpretaci protože velmi mate svou výraznou křesťanskou symbolikou, díky které vzbuzuje dojem, že se vyjadřuje hlavně o víře v Boha v křesťanském slova smyslu.
Vypovídá většinou o pocitech a projevech duše, nebo ducha. Zosobňuje víru a důvěru, tedy vše a všechny kterým důvěřujeme, ke kterým vzhlížíme, které si bereme za vzor, kterých si vážíme. Karta mluví o tom, co považujeme v hloubi duše za „správné“.
Karta často představuje nějakého muže a to ve spojení s výše popsanými pocity.
V partnerském vztahu karta vypovídá o duševní spřízněnosti a porozumění.
Inspirují mě situace, ve kterých mohu druhé něčemu naučit nebo ze kterých mohu vyjít poučen.
Vytvářím hodnoty v rodinném i profesionálním životě.
Dávám se vést vnitřním vedením a pln lásky k lidem uplatňuji ve světě vyšší pravdu.
Využívám životní moudrosti, jsem rozvážný a schopný poradit druhým.
6 Milenci BLOB Image
Láska.
Milenecká dvojice.
Křižovatka. Volba.
Dilema.
Volba srdce.
Setkání, přátelství, zamilovanost.
Zkouška , rozhodnutí, životní křižovatka. Manželství, přátelství a smlouva – institucionální vztahy všeho druhu. Dilema. Láska. Partnerství. Sexualita. Spojení. Dilema rozumu a srdce. Volba v milostné záležitosti. Před rozhodnutím. Setkání, přátelství, zamilovanost. Sňatek, závazek jiné osobě. Volba. Nalézt správnou odpověď spíš „intuicí“ než rozumem. Neúspěšná zkouška, nespolehlivost. Zklamání v lásce a sňatku, nevěra, rozchod. Pochyby a neschopnost se rozhodnout. Nečinit rozhodnutí. Rozpor. Konflikt. Nevědomost, nerozhodnost. Špatné nebo nechtěné rozhodnutí. Nerozhodnout se tam, kde je to nutné. Rozpolcenost. Setkání, přátelství, zamilovanost.
Láska.
Volba v milostné záležitosti. (V případě spojení s negativní závažnou kartou jde o situaci, ke které by raději nemělo dojít.)
Sňatek, závazek jiné osobě.
Rozhodnutí mezi dvěma osobami, láskou a kariérou apod.
Sexuální zkušenost.
Okouzlení.
Nový vztah nebo vědomý postup ve vztahu.
Doporučení poslechnout hlas srdce a rozhodnout se pro určitého člověka, cestu nebo úkol.
Rozhodněte se srdcem, postupujte láskyplně a dbejte na společné a spojující.
Představuje-li tato karta vztah a lásku, pak jde často přímo o stav zamilovanosti. Další karty okolo prozrazují další podrobnosti o povaze a budoucnosti tohoto citu.
Pokud karta představuje rozhodnutí, hledejte v ostatních kartách, co o tomto rozhodnutí soudí.
Miluji se, spojuji se v lásce s jiným člověkem, spojuji protiklady a činím vlastní rozhodnutí týkající se srdce.
Mám nadání komunikovat s lidmi.
Uvědomuji si své citové potřeby a přání.
Jsem citlivá bytost, potřebuji lásku, se všemi vycházím a učím se být rozhodný.
7 Vůz BLOB Image
Cesta.
Vítězství. Triumf.
Změna. Skok vpřed.
Vzepjetí sil.
Protikladné síly, které je nutno sjednotit.
Podnikavost. Odvaha.
Nesnáze, konflikty.
Dychtivost, dynamika.
Cesta, dopravní prostředek, jet někam, vzdálenost. Vítěz, hrdina. Úspěch a vítězství, boj, bitva, válka, triumf. Těžkosti, troufalost, smělost, vedení. Schopnost prosadit se, odhodlání riskovat, schopnost vytvořit vlastní názor. Výzva k odvaze a obezřetnosti. Vydání se na cestu. Odhodlané neohrožené pronikání vpřed. Překonatelné překážky. Usilovné jednání (ve smyslu činu). Umění pohnout událostmi, dát věci do pohybu. Odhodlání, nepoddajnost, vytrvalost, cesta za jasným cílem. Nepřemožitelnost. Vítězství nad nepřáteli nebo překonání překážek. Soutěživost. Různorodost. Změny pobytu, stěhování. Hýření penězi. Porážka, překažení cílů, vyčerpání a selhání, nečestnost. Špatně užité vášně, které se vymykají naší kontrole, mohou vést k naší porážce. Neskromnost, vztek, ukvapenost a nepřiměřené ambice. Neposlušnost, protivení se, vzdor. Hádavost. Protispolečenské nebo zločinecké jednání, sebeprosazení chybnou cestou. Zničení se kvůli zvolenému cíli. Pronikat vpřed příliš bouřlivě. Bezohlednost. Msta. Konflikt. Válka. Potíže. Nerozvážnost. Zbrklost. Varování před přeceňováním sil. Ukvapenost, lehkomyslnost. Netrpělivost. Neschopnost ovládání. Zmatek, spěch. Komplikace na cestách. Exhibicionismus. Dobrodružství.
Vztah na dálku.
Vítězný dobyvatel.
Vrhání se do rizikových vztahů a dějů.
Změny. Nová láska, útěk ze starého vztahu, nové jaro v stávajícím vztahu.
Začátek nového spojení a příliš lehkomyslné opuštění starého důvěrně známého okolí.
„Čerstvý vítr“.
Doporučení déle nevyčkávat a pustit se do díla.
Soustředit se na cíl a okamžitě se vydat na cestu.
Tato karta vždy hovoří o aktivitě a většinou i pohybu.
Často mluví o cestách a událostech s cestami nebo změnou místa spojenými.
Také její význam často souvisí s nějakou změnou, ale nikoliv ve smyslu obratu (pokud na obrat neukazují další karty), ale spíš jde o posun vpřed.
Věnujte pozornost tomu, že jedna ze sfing je černá a druhá bílá. V některých případech vám to pomůže poznat, je-li aktivita směřována správným nebo špatným směrem.
Opouštím staré, jdu svou vlastní cestou, spojuji různé síly a vyrovnávám se s životem a výzvami.
Přijímám zodpovědnost za vše, co zapříčiním.
Uskutečňuji vše téměř bez úsilí a s úspěchem.
Těší mě střídat období aktivity a klidu.
Mám dostatek sil zvítězit nad sebou samým a vybrat si životní cíl.
Mám odvahu, překonávám své hranice.
8 Síla BLOB Image
Statečnost.
Krotit. Přemáhat.
Moc, vášnivost, síla.
Vůle, vitalita.
Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie.
Odvaha. Rozhodnost a nebojácnost.
Moc a energie, odvaha, zanícení, dychtivost, touha po činnosti a jednání. Překonání pokušení. Poznání, úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost, slušnost. Život, rozkoš a vášeň, vitalita a radost ze života. Srdnatá angažovanost. Charisma, síla vůle. Užívat života. Využití osobní moci k překonání překážek. Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie. Zdraví. Akceptovat pudy a řídit je. Nebát se. Síla něco nedělat / síla něco dělat. Morální síla. Vláda nad sebou. Fyzická aktivita, sebevědomí, kontrola situace. Schopnost postavit se nepříznivým okolnostem, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, morální a fyzická síla, vytrvalost při osudových neúspěších. Ovládnutí špatných instinktů. Despotismus, zneužívání moci. Ztráta energie. Být hračka zvířecích instinktů. Násilí, brutalita, malichernost, podléhání pokušením a vášním, tyranii. Domýšlivost a opovážlivost. Vztek, lhostejnost a vměšování se do věcí druhých. Lámat něco přes koleno, plout proti proudu, vzdorovat. Ztráta sebevlády. Situace, kterou nelze zvládnout. Použití síly proti druhým. Řídit se jen svým chtěním. Přepínat tělesné síly. Síla použitá nesprávně nebo na nesprávném místě. Za velkou námahu jen malá odměna. Problémy s fyzickou stránkou – např. nadváhou. Nerovnováha fyzická, emocionální nebo duševní. Brutalita, hrubost, násilí, fyzické týrání. Nestydatost, rozkoš. Pýcha. Ztráta morálky. Podléhání špatným instinktům. Nebezpečná situace vyžadující opatrné jednání, špatné využívání vlastního vlivu nebo podléhání špatným vlivům. Nechuť přijmout zodpovědnost, neschopnost usilovat o dotažení záležitostí do zdárného konce. Sexuální energie.
Vášnivost, náruživost, temperament.
Touha po uskutečnění vášnivé, fyzické lásky. Tělesná láska.
Sexuální výstřelky. Chtíč.
Podlehnutí milenci, milence s katastrofickými důsledky.
Schopnost nepřistupovat na „hry“.
„Zvířecí“ přitažlivost, kterou je nutno ovládat.
Měli byste se angažovat, pokud bude nutno i ukázat drápy.
Přistupujte k věci horlivě a s nadšením, bojujte jako lev a ukažte své drápy.
Tato karta mluví o síle něco dělat nebo naopak něco nedělat. Z otázky a situace musíte poznat CO dělat či nedělat.
Často se objevuje i tehdy, když se snažíme něco přeprat nebo potlačit. Když s něčím bojujeme – a nejčastěji uvnitř sebe sama. Je to tedy také karta ovládání se, krocení – a dokonce i lámání něčeho „přes koleno“. V ostatních kartách (a podstatě otázky) hledejte odpověď na to, jestli se dokážete pouze přiměřeně ovládat, nebo jestli pácháte násilí na sobě či ostatních.
Ve vztazích někdy tato karta může ukazovat na animální fyzickou přitažlivost.
Stavím se kladně k animální stránce a čerpám z ní sílu a radost ze života.
Těší mě projevovat svou energii, vitalitu a nadšení ve všem, co dělám.
Jsem jedinečnou bytostí plnou osobní síly.
Mé nitro oplývá tvůrčí energií.
Jsem bytost, která je schopná s odvahou a odhodlaností překonávat životní překážky a dosáhnout klidu a nadhledu.
Mám sílu říci ne.
9 Poustevník BLOB Image
Opuštěnost a osamělost
Pohled do nitra. Vnitřní exil.
Vnitřní reflexe. Introspekce. Introvertnost.
Odcizení. Odloučení.
Odchod.
Moudrost.
Hledat cestu.
Přehodnocování dosavadní představy o světě, bohatství, úspěchu, prestiži. Ponořit se do sebe. Osamění a sebekázeň. Trpělivost. Tajemství. Sledování vyšších cílů. Zralost, chápavost. Potřeba pochopit sama sebe. Přemýšlení o sobě. Sebezpytování. Uzavřenost, opatrnost, samota. Opuštěnost a osamělost (být někým opuštěn nebo sám opustit.) Odcizení. Hledání pomoci u psychologů, učitelů, léčitelů, duchovních vůdců, moudrých osob. Hledání správné cesty a ukazování cesty druhým. Studijní cesta (doslovně i přeneseně), studium.
Rozmyslet si dobře, co doopravdy chci, než udělám další krok. Úspěch na poli vzdělávání.Potřeba umět se zastavit, popřemýšlet, popř. přijmout dobrou radu. Diskrétnost, obezřetnost, uvážlivost, útěk od světa, období kontemplace (přemýšlení, soustředění, uvažování). Zájem o okultismus a esoteriku.
Samota a opuštěnost, strach, smutek. Zklamání, skrývání, snaha separovat se. Útěk před světem. Izolace.
Nechuť setkávat se s lidmi, pocit marnosti. Podivínství. Chybné ideály. Truchlící člověk. Podlehnutí náboženské sektě. Knihomol, ustrnutí v teoriích, ztráta kontaktu se světem. Senilita, skepse, morous. Nepříjemné průtahy,nucený odpočinek a izolace.
Osamělost, uzavřenost, stáhnutí se do ústraní.
Osamělost i v rámci vztahu.
Ujasnit si, co doopravdy chci.
Ustoupit, dobrovolné omezení se.
Zanedbáváni partnera pod rouškou ušlechtilých cílů.
Dobrovolné nebo nucené odloučení od partnera.
Odsuzování sexuální stránky života.
Odeberte se do sebe a ujistěte se o tom, co doopravdy chcete, co je skutečně správné a důležité, pak teprve začněte jednat.
Nenechte se nikým ovlivnit.
Tato karta je neveselá. Člověk, o kterém mluví, je většinou osamělý a ponořený do sebe – buď doopravdy, nebo se tak cítí. Proto je to ne moc příjemná karta v oblasti vztahů. Partneři buď nemohou být spolu, nebo se některý z nich cítí sám.
Pozitivně tato karta působí, když jde o vzdělání nebo nějaké získávání informací. Mluví totiž o moudrosti a zkušenosti.
Při výkladu věnujte pozornost tomu, kam (ke komu, k čemu) mnich obrací svou lampu. To vám někdy může prozradit, kde vidí člověk Poustevníkem představovaný svou cestu, kam se chystá směřovat.
Uvědomuji si sám sebe, nacházím v sobě světlo,jdu svou cestou a učím se ze svých životních zkušeností.
Těší mě ukončit a rozhřešit vše, co je třeba.
Cítím vše, co má hlubší význam a smysl.
Světské požitky jdou mimo mě. Jsem hledající.
10 Kolo štěstěny BLOB Image
Náhlá změna osudu.
Obrat.
Zásah osudu.
Osud. Karma. Prst boží. Vyšší moc.
Šance.
Životní úkol.
Nerovnováha.
Proměna a neúprosnost okolností. Změna zvenčí – díky vnějším okolnostem. Podnět osudu. Něco, co nejde ovlivnit. Nečekané zvraty. Dopravní prostředky. Nová příležitost. Neopakovatelná šance, šťastný zvrat situace. Pohyb. Neštěstí a nestabilita. Smůla a nejistota situace. Nepřízeň osudu. Náhlý obrat nevýhodným směrem. Osudovost.
Obrat.
Proměnlivost – jednou dole jednou nahoře.
Možné seznámení, nový vztah.
Situace, které nemůžete ovlivnit – jsou zásahem osudu.
Počátek vztahu nebo obrat ve stávajícím.
Čas na změny, kterým se nemáme stavět na odpor.
Úkol, který je třeba vyřešit a vy máte sílu a dovednost potřebnou k jeho zvládnutí.
Rozeznejte v tématu otázky část svého životního úkolu a fakt, že přišla doba, abyste se této záležitosti začali věnovat.
Toto je velice obtížná karta pro interpretaci.
Nejčastěji hovoří o zásazích osudu. O něčem, co se nám stane a co nemůžeme ovlivnit – o zásazích zvenčí. Občas mluví i o dopravních prostředcích – o všem co má kola (podobně jako karta Vůz). Také o opakování a proměnlivosti (podobně jako karta Měsíc). A někdy též o tom, že v událostech nastane zásadní obrat.
Umím se zapojit do kosmických sil, mám kladný vztah k proměnlivým událostem života i ke změnám a využívám své šance.
Přitahuji úspěch.
Období změn se snadno přizpůsobuji.
11 Spravedlnost BLOB Image
Objektivita.
Pravda. Spravedlnost.
Rovnováha.
Nezaujatost.
Čestnost. Poctivost.
Soudnost.
Zodpovědnost.
Sklidit, co jsme zaseli.
Nestrannost a nezaujatost.
Soudní, úřední a právní záležitosti.
Zákon příčiny a následku: karma.
Poctivost a upřímnost. Rozum, spravedlnost, stabilita, právo, zákon, řád, čest a ctnosti. Výkonná moc, exekutiva, spravedlnost, soudní dvůr i soudní procesy. tvrdost zákona i přísnost soudce. Právní a úřední záležitosti. Soudní záležitosti. Dohody, smlouvy. Následek našeho počínání. Rozumná rozhodnutí. Racionálnost, nestrannost. Věcnost. Logika. Poctivost. Konfrontace s následky našich činů. Vyrovnání se s něčím. Zdravý úsudek. Ohodnocení. Nespravedlnost, nerovnováhu, nezákonnost, nečestnost, spor, přepjatou přísnost, předsudky, zaujatost, licoměrnost, nerovnost. Rozdíly názorů, aroganci, faleš, urážky, nepříznivé výroky v soudní při, škody, které nás v soudním řízení i ve styku s bližními čekají. Falešná obvinění, netolerantnost, zlořády všeho druhu, pokrytectví, nesnášenlivost, nedostatek soudnosti, neschopnost říci a rozpoznat pravdu. Potíže se soudy. Střet se zákonem. Neústupnost. Nadměrná přísnost. Byrokracie, tendenčnost, nedostatek rovnováhy, nesprávný úsudek, justiční omyl, bezdůvodné podezření, falešné obvinění, odsouzení z nesprávných důvodů, diskriminace, těžkosti s vyřizováním soudních záležitostí, msta, nelegální činnost. Poukaz na férovost a rovnoprávnost.
Sklízet, jak jsme zaseli.
Rovnocennost. Rovnováha sil.
Okamžik pravdy.
Dát něco do pořádku.
Vyváženost a jednota, partnerství, manželství.
Připravenost pro harmonický vztah.
Radí přijmout svou zodpovědnost, vše si kriticky ověřit a moudře a uvážlivě se rozhodnout s vědomím, že nakonec sklidíme, co jsme zaseli.
Zvažujte chytře, rozhodujte rozumně a prozíravě – za všechno ponesete zodpovědnost.
Tato karta v sobě zahrnuje několik témat.
Jednak mluví o právních, úředních a soudních záležitostech.
Dále často mluví o tom, že něco je v rovnováze.
A konečně velmi často poukazuje na to, co si člověk sám zavinil nebo způsobil – anebo ještě způsobí. V dotazech na budoucnost se tak dá občas vykládat, že věc dopadne tak, jak si zasloužíme.
Je kartou rozumového úsudku a logiky, což v otázkách citových sice někdy poukazuje na příliš racionální přístup – až chlad, ale je také kartou partnerské rovnoprávnosti, rovnocenosti a vyrovnanosti.
Dívám se z obou stran, uvádím různé síly do rovnováhy, rozhoduji věcně a posuzuji spravedlivě a tolerantně.
Jsem vyrovnanou bytostí.
V těžkých situacích stojím při sobě.
Ctím své slovo a své závazky.
Dám vše ve svém životě do pořádku.
Udržuji svůj život v pořádku.
12 Viselec BLOB Image
Stagnace.
Záviset. Závislost. Viset na něčem.
Bezmocnost, pasivita, být paralyzován.
Oběť.
Neschopnost (nemožnost) vyřešit situaci.
Slepá ulička.
Nesprávný – obrácený postoj.
Sebeobětování. Odevzdanost.
Dezorientace.
Krize. Být v tísni.
Pykat.
Obrat v životě.
Nehybnost. Pasivita.
Uvíznutí v nesnázích, nepohyblivost, nucený klid. Následkem je změna životního směru, obrat pohledu na svět. Obrácení hodnot, zkouška, duchovní růst, sebekontrola. Oběť, sebeobětování. Změna postojů a životních cest, nový počátek. Život se zastavil. Bezmocnost, pasivita. Nucené pauzy, prožívání bezmoci a krize. Podstoupit něco nepříjemného nebo nepohodlného. Jedinec mezi dvěma krajními řešeními – pocit pasti. Odevzdání. Povinnost. Oběť. Neschopnost změnit své současné stanovisko. Obrat na základě hlubokého poznání. Pocit, že se život převrátil na hlavu. Ztratit půdu pod nohama. Nemít volbu. Smíření se s osudem, sebeobětování se, služba. Závislost na čemkoliv, neschopnost se toho vzdát. Ztráty, tresty, oběti dobrovolné i nedobrovolné. Nemoci. Neštěstí. Trest. Oddanost – až nezdravá závislost.
Uvíznutí na mělčině.
Nepříjemná situace z níž nevíme, jak ven: buď bezvýsledná snaha o získání vztahu nebo zabřednutí v problematickém vztahu.
Být vydán na milost a nemilost dosavadnímu stavu.
Něco nefunguje, je potřeba nového pohledu na sebe nebo partnera.
Problémy v manželství, předzvěst ukončení vztahu.
Záležitost bude tak dlouho váznout, tak dlouho se v ní budete cítit bezmocně, dokud nezměníte náhled a nezaujmete jiný postoj.
Záležitost se nepohne z místa a až po důkladném přehodnocení či nápravě začne vzkvétat a růst. Nejistota - nevědět, kam se přiklonit, jaké zaujmout stanovisko. Neřešitelná situace. Neschopnost (nemožnost) vyřešit situaci. Být paralyzován. Nucená pasivita. Uvíznutí v nesnázích. Stagnace.
S toto kartou jsou spojené spíše nepříjemné pocity.
Většinou vypovídá o situaci, kdy si nevíme rady. Cítíme se být vydáni situaci na milost a nemilost. Jsme ve slepé uličce a my nevíme, kudy z ní ven. Je to situace, kdy se věci většinou spíš zastaví nebo přešlapují na místě, a kdy tento stav je nepříjemný nebo tíživý. My buď nevíme, co dělat nebo toho nejsme schopni.
Karta může vyjít i jako doporučení nebo v nějakém pozitivním smyslu. Pak hovoří o tom, že je třeba něco vydržet (nejlépe pasivně) anebo dokonce obětovat.
Oprošťuji se, pozoruji svět z jiného hlediska, regeneruji a získávám nový pohled na věc.
Těší mne objevovat co nejvíce pohledů na věc
Zaujímám ten správný životní postoj a jsem schopen se za něco obětovat.
13 Smrt BLOB Image
Přirozený konec.
Transformace.
Rozloučení, uvolnění.
Bolestná zkušenost.
Změna. Znovuzrození.
Ztráta.
Proměna, ukončení práce jedné etapy činnosti, vyvrcholení díla, konec, řešení problémů, nevyhnutelné změny. Uzavírání starých vztahů, hroucení hmotné jistoty a otevírání nových začátků. Náhlá změna, úbytek, neštěstí, nehoda, kolaps, ztráta. Nemoc, konec starých přátelství a finanční ztráty. Logický vývoj stávající situace. (nikoli vysněný). Transformace (změna může být a nemusí být vítaná.) Situace nebo událost, jíž se nelze vyhnout. Něco je „mrtvé“ nebo na odchodu. Pozitivní avšak těžko snesitelné změny. S něčím se musíte vyrovnat a něco i urovnat! Neočekávaný posun událostí, náhlá změna, na niž se předtím dlouho čekalo. Ukončení problému, který trval dlouho, někdy neočekávaným způsobem. Čas rozloučit se. Nechte „něco“ odejít – i když to bolí. Něčí nepřítomnost – dotyčný nám připadá jako zesnulý. Obnova, renesance, změna systému hodnot, vnitřní proměna. Ukončení realizace dřívějších plánů a projektů. Možnost náhlé a nečekané změny. Uvolnění od starých závazků a povinností. Začátek něčeho nového a neočekávaného. Ukončení málo konstruktivních vztahů. Totální ochabnutí, lhostejnost, smutek, rozklad, rozloučení, nevyhnutelný neúspěch, oprávněný pesimismus a nebezpečí. Konec minulosti: ztráta vztahu, zaměstnání, změna způsobu života. Neštěstí. Porážka. Utrpení. Neúspěch. Rozvod. Ztráta zaměstnání. Ztráta přátel, partnera, pracovního vztahu. Vykradení. Deprese. Ztráta práce nebo postavení, přerušení společenských kontaktů. Porážka. Neřešitelné problémy. Krádež, materiální ztráta. Nutnost rozloučit se s blízkými lidmi nebo přizpůsobit se nechtěným okolnostem. Vynucená změna bydliště. Sebevražedné myšlenky, nebezpečí vážné nehody. Nevyléčitelné nebo vleklé choroby, smrt. Ztráta vztahu. Rozchod. Rozvod.
Nový začátek.
Konec fáze.
Něco ve vztahu dosloužilo.
Ztráta partnera.
Je třeba uzavřít starou strukturu a oprostit se od ní, aby mohla vzniknout nová.
Něco zastaralého musí skončit aby mohlo vzniknout něco nového.
Tato karta mluví většinou o tom, že něco skončí, protože už to není dál životaschopné. Pokud je to něco, na čem lpíme, co máme rádi, nebo pokud se bojíme změn, může to být bohužel spojeno s bolestnými pocity. Skončit ale může i něco, čeho rozhodně želet nebudem, jako třeba nemoc, samota nebo nějaká nepříjemná povinnost. Nežli se tedy začnete této karty bát, pečlivě zvažte podle otázky a okolních karet, co skončí a odejde – a je-li to skutečně důvod ke smutku nebo naopak k radosti. Akceptuji utrpení, nejistotu a stále nové odchody jako součást života, zbavuji se všeho, co je nepřátelské k životu a získávám tak nový život.
Mám radost, že postupuji vpřed a stále více se přibližuji původnímu určení.
Dávám volnost lidem a všemu, na čem lpím, s láskou a pokorou.
Smíření s minulostí rozšiřuje vědomí a pozvedá cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.
14 Mírnost BLOB Image
Kompromis.
Rovnováha.
Harmonie.
Správná míra.
Trpělivost. Sebekontrola.
Stagnace a očekávání.
Šetrnost a podřízení se situaci.
Zušlechtění.
Přizpůsobivost.
Takt. Diskrétnost.
Změna, která je harmonická chtěná a postupná. Probíhá řízeně (podléhá tedy nějakému našemu plánu) na základě toho, co chceme a mění stav současný ve stav žádoucí – takový, který považujeme za lepší. Rovnováha, trpělivost, tichost, ukázněnost, adaptace. Spořivost, střídmost, harmonie mezi lidmi, úspěšná spolupráce s bližními. Schopnost spojit správné lidi k společnému úkolu. Léčitelství. Nechat „koláče“, aby se správně „dopekly“. Ideální stav. Spolupráce. Plánování. Odstup a objektivita. Umění diplomacie. Umění kompromisu. Zdraví. Vyléčení. Uzdravení. Výzva k trpělivosti, plánování, promyšleným úvahám. Kompromis. Zlatá střední cesta. Období nevhodné pro riskování a intuitivní jednání. Dobrý management. Rada nenaléhat! Vyváženost. Dohoda. Diplomacie. Nestrannost. Spojit něco. Neshoda, lenost, nesoulad, nesourodost, kolidující zájmy, disharmonie, apatie, náladovost, marnotratnost, nedostatek osobnosti. Konflikty v obchodních, profesních záležitostech, neschopnost kooperovat, nesplněná přání, nešťastné situace, nerovnováha, kolaps. Situace, ve které je osoba nucena náhle změnit názor. Něco se může odvíjet pomaleji, než bychom si přáli. Příliš rozvažovat a nejednat. Protichůdné zájmy. Nešťastná kombinace spojenců. Neznat míru. Potácet se z extrému do extrému. Vměšovat se. Střídání vyčerpanosti a výkonnosti. Nemírnost. Marnotratnost. Záležitost, která se dlouho táhne a není naděje na moudré řešení. Cíl dosažený velmi pomalu. Nepřátelský vztah někoho z okolí, spolupráce bez výsledků, těžkost porozumět jiným. Ztracené šance. Domácí neshody. Šťastný a harmonický vztah, manželství nebo přátelství.
Rada nenaléhat!
Vychutnávat si souznění.
Hledat zlatou střední cestu, nutkání vnést do vztahu klid a vyváženost.
Vyrovnanost a citová vyspělost.
Souzvuk.
Láskyplná náklonnost.
Nová vyšší forma vztahu: přátelská se změní v milostnou (nebo naopak), nezávislý v partnerský apod.
Sňatek.
Pomalý vývoj citů, zdařilý partnerský vztah, vzájemné porozumění.
Buďte uvolnění a mějte důvěru ve skutečnost, že se tato cesta ukáže být smysluplnou.
Hledejte správnou „směs“. Snažte se spojit protiklady. Jděte na věc s klidem a důvěrou.
Tato karta podle mých zkušeností v praxi představuje nejčastěji dvě témata.
To první souvisí s pečlivým diplomatickým plánováním. Dotazovaná věc se bude vyvíjet pomalu, ale pozitivně, jen ji nesmíme uspěchat, tlačit na ni, je zde třeba trpělivosti.
Druhé téma souvisí s rovnováhou a nerovnováhou. Podle tématau otázky a ostatních karet musíme poznat, jestli karta mluví o tom, že věc je v rovnováze, nebo že je naopak labilní.
V některých případech může karta mluvit i o nerozhodnosti.
Karta označuje situace, kdy jsou věci víceméně v klidu a pohodě – záleží opět na tom o co jde, je-li nám tento klid milý či na obtíž.
Uvádím síly různé síly do nového vzájemného vztahu a snažím se najít svou míru.
Jsem tvořivou a celistvou bytostí.
Ženský princip v mém nitru je v souladu s principem mužským.
Rovnováha a celistvost mi umožňuje projevovat plně své pravé JÁ.
Naplňuje mě harmonie, neboť láskyplně přijímám své světlé i tmavé stránky.
15 Ďábel BLOB Image
Pokušení.
Vábení. Svádění. Smyslnost.
Otroctví.
Závislost. Nesvoboda. Slabá vůle.
Zlozvyky.
Pudovost.
Nemírnost.
Zlo.
Lež.
Mánie. Vášně.
Zdánlivě přitažlivá řešení.
Finance a materiální zabezpečení.
Nebezpečí nízkých vášní. Moc, pokušení, podrobení a svádění, mamon. Obchod, peníze, hmotná pouta. Chaos, nemoc, otroctví, neúspěch, zrada, podvody, čarodějnictví a chtíče. Nekalé obchody. Požitkářství, kleptomanie, lež. Být ovládán. Nečestnost. Situace, v níž se tazatel cítí zotročen nebo v pasti. Chtíč ve fyzickém a emocionálním smyslu. Způsob chování neodpovídá vnitřnímu přesvědčení. Být obětí návykové látky. Porušování vlastních zásad. Peníze, obchod a výmluvnost. Nedobrý objekt touhy, který – ač jsou pro jeho dosažení používány jakékoliv prostředky – nemůže být nikdy získán. Upřednostňování tělesných potřeb. Podléhání svodům okolí. Nebezpečí závislosti, manipulace nebo vydírání! Instinkty, osudovost a osudová přitažlivost. Nemoc, osudovost, katastrofy a násilí. Osoba, která tahá za provázky v tazatelově životě. Nenávist. Násilí. Negativní myšlenky. Předsudky. Egoismus. Žádostivost získat moc nebo majetek. Přílišná vázanost na smysly. Zkáza. Zmatek. Neštěstí. Smůla.Zneužití moci. Ryzí materialismus. Nespolehlivost. Požitkářství. Skrývání skutečných záměrů, lež. Unikání před zodpovědností. Dobrovolné poddanství. Psychická závislost. Špatná volba. Rychlé avšak ne dobré řešení. Bezmezná poslušnost na nesprávném místě. Alkoholismus, drogy, závislosti, gamblerství. Černá magie, okultismus. Pokoušet osud. Nešťastné a nepřirozené vztahy.
Tyranie, citové vydírání.
Smyslnost. Posedlost touhou.
Muž a žena jsou rozděleni – vzájemná touha jednoho po druhém nikdy nebude naplněna.
Mocenské hry, vášnivé excesy, emocionální propletence, nebezpečná pokušení.
Nenávistná láska.
Protějšku je každý prostředek dobrý, aby vás „dostal“.
Trojúhelníkové vztahy probouzející primitivní emoce.
Závislost.
Vášeň, sex a fyzická láska.
Být něčím /někým svázán.
Střídání partnerů.
Šarm a přitažlivost. Neodolatelnost.
Neřest. Chtíč.
Nechtěné těhotenství.
Symbol karmických spojení a svazků, charakterizovaných mocenskými a závislostními vlivy. Sexuální, citová nebo materiálně-finanční závislost, podřízenost, zneužívání moci ve vztahu.
Neřešitelné problémy – dluhy z minulých existencí, které mají karmický charakter.
Je třeba vymanit se ze závislostí a propletenců, abyste se mohli vydat na cestu svobodného rozhodnutí srdce.
Snažte se poznat své hluboké pohnutky. Vneste světlo, kde je tma.
Ďábel je velmi problematická karta.
Je to karta nezdravého CHTĚNÍ. Buď něco chceme příliš my, nebo chce někdo něco nepřiměřeného po nás.
V mé praxi, jediným vyloženě pozitivním aspektem, kterým se občas projevuje, je výrazná sexuální přitažlivost. Pokud je to ve vztahu, kde je vše jinak v pořádku, je to dobrá zpráva.
Jinak je ale Ďábel kartou spíše varovnou a vždy jsou s ní spojeny nějaké problémy.
Ďábel nejčastěji ukazuje, že jsme něčím zotročeni nebo na něčem závislí mnohem víc než je zdrávo. A zpřetrhání tohoto područí bývá velmi obtížné, neboť je na něm často něco, co nás buď přitahuje, nebo čeho se bojíme – a někdy i obojí.
Přijímám takzvané zlo, učím se s těmito silami zacházet a konstruktivně uplatňovat sílu, která je v nich vázána.
I v problematických chvílích si udržím smysl pro humor.
Má smyslnost mi přináší radost.
Jsem vitální radostnou bytostí, která si ví se vším rady.
Ať jsou mé problémy skutečné nebo smyšlené, vyřeším je v klidu a s nadhledem.
Mám schopnost úspěšně podnikat a dobře se materiálně zabezpečit.
16 Věž BLOB Image
Zhroucení.
Ukončení.
Neštěstí. Katastrofa.
Změna. Konec starých struktur.
Konflikt, hádka, boj.
Revoluce. Válka.
Průlom.
Únik.
Problémy.
Devastace, zhroucení starých idejí a plánů, pády, neštěstí a nouze. Zklamání, zřícení a sesutí, převrat. Selhání plánů a nadějí, vztahů a obchodů. Náhlé změny, nečekané události, rozchody a rozvody. Změna vztahu, pracovního místa, bydliště. Zmaření ambicí, rozbití iluzí. Kolaps ega. Něco se zhroutí, situace se vymkne kontrole. Budování něčeho na špatných základech. Revoluční životní změny. Osvobození z tíživé situace. Revoluce. Tyranie, útlak, útisk, zajetí, nemoci, operace, vězení, tresty, skandály, trestaná pýcha, pochybné aktivity. Nehody, šokující události. Neúspěch, krach, nepříjemnost. Rozchod, hádky, rozepře. Fyzický útok. Onemocnění, nemoc, předčasný porod, deprese. Onemocnění, smrt, vězení, zmar, ztráta, destrukce. Materiální ztráty. Ponížení. Zklamané očekávání. Zdrcující poznatky. Potvrzení obav. Situace se nebude vyvíjet podle předpokladu nebo přání. Uvěznění, pohroma, zkáza. Blesk z čistého nebe. Otřes.
Ukončení vztahu nebo naprostá změna pravidel hry.
Radikální změna.
Překvapivý rozchod.
Šokující zpráva.
Neharmonické manželství (vztah) odsouzené k zániku.
Rozchod.
Odhodlejte se k průlomu, rozbijte těsný rámec, vymaňte se z vězení, abyste se mohli vydat za novým cílem. Tato karta v praxi nejčastěji znamená, že něco SKONČÍ – podobně jako u karty Smrt.
Rozdíl mezi nimi je ten, že u Smrti něco odchází spíše postupně a my si jsme vědomi toho, že ona věc už není v pořádku. Krom toho u karty Smrt někdy může jít o pouhý přerod – transformaci, která je v konečném důsledku pozitivní.
U karty Věž dochází naproti tomu ke koncům náhlým, mnohdy nečekaným. Končí něco, čeho bysme se nejraději drželi dál zuby nehty, něco, co doteď tvořilo náš svět. A většinou jde o konec definitivní (i když zde záleží na tématu otázky).
U karty Smrt něco PŘESTANE, či DOJDE NA KONEC, zatímco u karty Věž dojde k DEFINITIVNÍMU PŘERUŠENÍ něčeho.
Rozdíl mezi přímo položenou a obrácenou kartou je u Věže minimální.
Hledejte u okolních karet a v podstatě otázky „co“ konkrétně skončí. Protože jediná situace, kdy je karta pozitivní je ta, že se ptáme na budoucnost něčeho, u čeho je pro nás konec vítaný.
Jsem ochoten k přeměně, takže sestoupím ze své „věže“ ctižádosti, iluzí a obav.
Cítím odhodlání naplnit svou pravou podstatu.
Mám schopnost uzdravovat sebe sama a obnovovat svou sílu.
Nelpím na svých představách o sobě.
Akceptuji skutečnost, využívám to, co bylo osvobozeno.
17 Hvězda BLOB Image
Naděje.
Obnova.
Dlouhodobý příznivý vývoj.
Budoucnost.
Příznivé vyhlídky.
Naděje, dobré vyhlídky. Ruší zlé vlivy, slibuje klid, konec utrpení. Naděje a slibná budoucnost. Vize. Jasná představa, stanovení cíle. Uzdravení. Splnění přání. Víra v budoucnost. Projekty a jednání budou slibné. Nový začátek. Sebedůvěra a důvěra. Možnost chtěného otěhotnění. Umožňuje plodné činy a plány – nevede k činnosti samotné, ale přináší podnět k její volbě. Dává obnovu, inspiraci. Značí naději, harmonii a důvěru. Je splněním tajných přání, přináší pomoc společníků a přátel. Nesplnění nadějí, zklamání, pesimismus, disharmonie, konec vztahů lidských, profesionálních i obchodních. Smůla. Narcisismus, orientace na nevhodné vzory a fixní ideje. Kult hvězd. Sebeláska. Zasněnost, která může vést až k odtržení od reality. Nenaplněná očekávání. Propást přítomnost kvůli upnutí se na budoucnost. Platonická, beznadějná láska. Ztracené příležitosti a naděje, neúspěch, či úspěchy krátkého trvání. Nedostatek předvídavosti nebo zneužití důvěry, smůla, nesplněná přání a tužby. Falešní přátelé, pasivita a slabost, ztráta motivace. Duchovní, platonická láska.
Slibná budoucnost. Slibná spojení a setkání.
I v případě krize rada důvěřovat v budoucnost a výzva neztrácet naději.
Zintenzivnění sexuálního života nebo příchod nového milence, který dokáže splnit naše sny.
Nenosit masku, být upřímný. Pravdivost vztahu.
Dlouhé šťastné partnerství nebo manželství.
Negativně: platonická, beznadějná láska.
Sdílení lásky spojené se společnými úkoly.
Pusťte se do záležitostí s optimismem a důvěřujte v budoucnost, avšak mějte na paměti, že člověk vždy sklidí, co zasel.
Dívejte se na věc s nadhledem, uvědomte si nadějné vyhlídky a dosah svých plánů.
Toto je velmi pozitivní karta. Konejší, poskytuje útěchu a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvinou jinak, než bychom si momentálně přáli.
V praxi většinou obrací pozornost ke vzdálenější budoucnosti. Dává naději, že se dočkáme toho, co chceme, ale až za nějaký čas.
Ve vztazích někdy upozorňuje, že osoby budou ve vzdálenější budoucnosti (pouze) dobří přátelé.
Mám důvěru ve vyšší moudrost, čerpám z vnitřních hlubin a nechávám svítit svou „hvězdu“.
Vážím si toho, kdo jsem.
Mám dar rozpoznat, co může lidem v budoucnosti přinést užitek.
Mám schopnost vidět budoucnost v dobrém světle, dát lidem naději, lásku a pocit štěstí.
18 Luna BLOB Image
Nejistota.
Sebeklam, přelud a iluze.
Temnota.
Proměnlivost.
Neznámá nebo neviditelná nebezpečí či nepřátelé.
Strach, deprese.
Sen, inspirace, intuice.
Nejasnost.
Touhy.
Tajemné síly, vize, tužby a city.
Bloudění.
Neznámé nebezpečí, temnota, falešní nebo zakuklení nepřátelé, pomluvy, klepy, klamy, omyly, strach. Varování před nástrahami, čas náročných zkoušek, podvody, klamné zdání, skandály, vášně, smyslné choutky. Pomluvy, lži, nemorálnost, urážky, povrchnost, nečestné vztahy. Špatné vlivy a skryté síly. Romantika, inspirace, snění, umělecké sklony. Fascinace něčím. Nejisté vztahy. Situace, kde hrozí nebezpečí chybných kroků. Existence neznámých nebo skrytých nepřátel či nebezpečí. Utajené pohnutky a motivace. Tápání. Rozčarování. Je těžké oddělit skutečnost od smyšlenky – zmatek a nejistota. Vliv skrytých sil. Temnota, v níž snadno zabloudíme. Nejistota, strach, zmatení a hrůza. Situace, kdy dochází ke změnám, kolísání, nejistotě nebo dokonce předstírání. Náchylnost k sebeklamu, přeludům a iluzím. Senzitivnost. Fantazie. Intuice. Utápět se v citech nebo pocitech. Stát se obětí okouzlení, klam považovat za skutečnost. Je příznivou kartou pro veškerou tvůrčí činnost v oblasti umění. Labilnost, vrtkavost a nestálost, pokušení, roztrpčení, nedostatek citu a inspirace, psychické potíže, vydírání, náladovost, falešné lichotky. Důvěra v něco, co neexistuje. Přijímání neskutečného za skutečné. Krize pramenící z iluzí a falešné sebedůvěry. Nejistota, strach, úzkost a deprese. Sklíčenost a beznaděj. Klamy, lži, podvody, omyly. Nedorozumění a konflikty, které ztěžují nebo znemožňují dospět ke správným závěrům. Obavy ze selhání bez racionálního důvodu. Bojácnost. Tréma. Duševní krize, psychické problémy. Šílenství, zoufalství, sklony k sebevraždě. Přílišné podléhání vlivu ženy nebo matky, klepy, citový vztah, který nelze dát najevo, smutek, strach, obelhávání sebe sama, nechuť podívat se pravdě do očí, výčitky svědomí, podléhání návykům, podléhání komplexům. Úniky z reality, například užíváním různých drog. Nejisté vztahy.
Krize ve vztazích, na nichž je člověk závislý.
Nevědět, jak dál.
Noční můra.
Touhy, sny a stavění vzdušných zámků.
Žárlivost, zranitelnost, strach, že budeme opuštěni.
Prolhanost nebo jiné důsledky trojúhelníkových vztahů.
Neuspokojené touhy.
Fascinace.
Náladovost, proměnlivost.
Nevěra, utajované vztahy.
Nestálost a náladovost - touhy které není možno nasytit.
Žárlivost - klamání sebe a partnera.
Citové vydírání.
Je třeba si projít temnou nocí a obavami, abyste nalezli cestu k sobě samým. Hledejte důvod pro víru v lepší zítřky. Nenechte se nikým vyvést z míry ani ovlivnit, nýbrž zůstaňte si věrni. Tato karta často hovoří o TÁPÁNÍ ve tmě. Většinou se objevuje v situacích, kde se nedokážeme z nějakého důvodu dobře orientovat a vzbuzuje to v nás pocit úzkosti nebo nejistoty.
Karta souvisí s city a pocity, ale ve smyslu přecitlivělosti a citové lability. Tedy jde okamžiky, kdy nás city činí zranitelnými.
Dále karta hovoří o proměnlivosti a nevyrovnanosti.
Často indikuje deprese nebo nervozitu. Také nedůvěru.
Pozitivně karta působí ve smyslu umělecké inspirace a fantazie.
Vstupuji do světa obrazů, vyrovnávám se se svými obavami.
Těší mě dělat důležitá rozhodnutí.
Na vztazích si vážím upřímnosti a poctivosti.
Přitahují mě tajemná místa v nitru mém i ostatních.
Rozhodnu-li se, mám moc změnit skutečnost.
V inspiraci nacházím svou sílu a chuť do života. Vše tajemné mě přitahuje a toužím po poznání.
19 Slunce BLOB Image
Úspěch. Štěstí. Triumf.
Splnění cíle. Spokojenost.
Nový začátek.
Narození (dítěte, myšlenky, projektu).
Radost ze života.
Mír a jistota.
Všestranný růst.
Velkorysost.
Úspěch a zisk v libovolném smyslu.Růst, materiální uspokojení, dobré manželství, uzavření sňatku, štěstí, bohatství, úspěch, završení díla, jednota, přátelství, příznivé vztahy, láska a zasnoubení, úmluva, znalosti a osvícení, harmonie, triumf, talent, hmotná prosperita a radost. Sláva. Radost.Dostatek sil. Zdravé sebevědomí. Sebedůvěra. Využívat svůj potenciál. Chuť do života, sebedůvěra, vitalita. Optimismus. Velkomyslnost. Vitalita. Srdečnost. Kouzlo osobnosti. Zdraví. Kondice. Veselost. Spokojenost. Povýšení. Spojení, které bude šťastné. Také společenská vážnost a úcta, dosažení moci, vlivu. Zklamání ve věci v níž jsme zainteresováni. Ztráta přátel, nesplnění závazků, zatarasení plánů nebo jejich odklad, zavádějící idealismus, pýcha, dětinské chování, povrchnost, zrušení zásnub nebo rozpad manželství. Egocentrismus. Nadměrná snaha uplatnit se. Nadměrná aktivita. Snaha dominovat. Potřeba ovládat, pánovitost, nafoukanost. Sebepřeceňování, dětská bezohlednost a vztahovačnost. Extrémy nebo majetnické rysy. Šťastné manželství.
V případě krize usmíření.
Slunná pohoda ve vztahu.
Naplnění přání. Radost. Štěstí.
Být pro partnera „sluníčkem“.
Sňatek.
Chopte se s důvěrou toho, o co vám jde v otázce, protože nyní máte sílu a obratnost k vyřešení úkolů s ním spojených.
K záležitosti přistupujte bezstarostně a s optimismem.
Slunce je v praxi kartou veskrze pozitivní. Většinou slibuje štěstí a úspěch v dotazované záležitosti.
Pokud je to v souladu s tématem otázky, může to být karta označující DĚTI někoho – ať už narozené nebo dosud nenarozené.
Vyzařuji ze svého středu, jsem pln slunce a radosti ze života.
Umím pracovat v týmu.
Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.
20 Soud BLOB Image
Možnosti, východiska.
Nové začátky.
Znovuzrození. Osvobození.
Rozhodování.
Vysvobození.
Obnovení.
Nadhled.
Odměna.
Změna.
Řešení.
Buď je třeba něco změnit, nebo se něco změní a je třeba se na to připravit. Změna, obnova, pokrok, povýšení. Znovuzrození, odměna a konec špatného období. Výzva zbavit se závislosti na starém životě. Změny s dalekosáhlými následky. Rozuzlení. Probuzení. Změna k lepšímu. Vztyčit se, vzpřímit. Odkrytí nepřiznaných nebo tajených problémů. Správná cesta se otevírá. Jestli je něco potlačeno, nevysloveno, vypluje to na povrch. Nový úhel pohledu. Nastolení nového pořádku, dobrovolně či nedobrovolně. Obrat v myšlení či názorech. Vyřešení problémů, zodpovězení otázek. Znovuoživení něčeho domněle mrtvého. Vynoření něčeho dávno ztraceného. Problematická fáze dospěje ke šťastnému konci, objeví se řešení. Šťastné složení zkoušek. Dovršení cílů = nové začátky. Znamená nový začátek, významná změna, nový domov, nový vztah, nové zaměstnání. Také narození dítěte. Výzva řešit záležitosti dosud odložené. Výzva změnit chování tam, kde je potřeba. Čas rozhodnutí, konečné vyřešení závažných problémů, uskutečnění dlouhodobých plánů. Ztráta příležitosti, možná díky přílišné opatrnosti. Nerozhodnost, malomyslnost a váhání. Překážky, deziluze. Neschopnost transformace. Chyby, jimž bylo možno předejít, tresty a zklamání, zdržení na cestě. Nepromyšlený čin, který bude mít výrazné a nevratné důsledky. Dezorientace v situaci. Rozvod, rozchod. Dlouhodobé nákladné léčení. Zůstat „mrtvý“ i když mám jinou možnost. Neodkladné, nepříjemné povinnosti. Nové možnosti řešení problémů ve vztahu nebo nové možnosti pro rozvoje vztahu.
Domněle ztracená láska se projeví z té nejnádhernější stránky.
Jeden z partnerů je pro druhého poklad, který by rád získal.
Něco vynést na světlo.
Znovuvzkříšení staré lásky.
Poznání velikých souvislostí, pochopení smyslu vztahu.
Řešení či vysvobození přijde tehdy, jestliže budete mít trpělivost a necháte se vést svým vnitřním hlasem.
Těšte se na báječné vyřešení svého problému, nebo neočekávané navrácení věci nebo člověka, které jste považovali za ztracené.
Toto je v praxi většinou karta nových možností, které se před námi mohou otevřít a je na nás, jak se jich zhostíme.
Jednou z těch možností může být i možnost něco pochopit. Neboť dalším významem karty je, že něco se dostane do nového světla a tak máme MOŽNOST to poznat v pravé podstatě.
Řídím se voláním svého já po nové orientaci, povznáším se z toho, co mne omezuje a probouzím se k vyššímu uvědomění.
Veškeré dění kolem sebe pozoruji objektivně.
Cítím zdroj tvořivosti ve svém nitru, jehož mohu využívat ve své rodině i profesi.
21 Svět BLOB Image
Dovršení.
Dokončení.
Úspěch.
Splnění.
Cíl.
Správné místo.
Uskutečnění snů.
Rodina
Zaujmutí správného postoje. Dosažení vrcholu, cíle, úspěch. Cíl cesty. Bezpečí, jistota. Zdomácnění. Celek. Podstata problému. Vítězná realizace záměru. Upřímnost a pravda. Správné místo, pravý úkol, správný postoj. Správně zvolené zaměstnání. Neschopnost dokončit, co bylo započato. Neúspěch a zklamání, stagnace, lenost a netečnost. Nepřátelské prostředí. Uvěznění, zajetí. Začarovaný kruh. Sebepřeceňování. Upozornění, že zde není místo pro další rozvoj. Izolace, připoutanost. Rezignace před dosažením cíle, úspěch, který přichází pozdě a už nedělá radost, příliš velká námaha ve vztahu k výsledku Být „doma“ (obrazně nebo doslova).
Závaznost.
Tvořit celek a jednotu.
Partnerství v pořádku.
Setkání s někým, kdo bude naším celoživotním partnerem.
Životní svazek.
Štěstí.
Sňatek.
Harmonie v partnerství.
Rodina (ve smyslu otec, matka a děti)
Měli byste zaujmout ten správný postoj nebo nalézt své pravé místo v tomto světě, což povede k oživení a růstu.
Tady jste „doma“.
Tato karta mluví o CÍLI našeho snažení. Nebývá to vždy snadné interpretovat, neboť někdy se ve výkladu objeví na pozici, kde tento význam zdánlivě logicky nedává žádný smysl.
Vyjde-li jako výsledek výkladu, předpovídá úspěch našich plánů. Vyjde-li v otázkách na vztah, pak předpovídá životní (nebo alespoň velmi zásadní) svazek a rodinu. Někdy karta říká, že něco děláme správně, jsme na správné cestě. Další význam je úspěšný konec. Karta může mluvit i o tom, že něco je úplné, kompletní, zdařilé.
Je to tedy spíš karta pozitivní, i když v negativním slova smayslu může mluvit i o tom, že dál už cesta nevede, že dotazovaná záležitost je ukončena. Pak má karta podobný význam jako Smrt.
Žiji v souladu s kosmickými silami, uplatňuji se ve světě a jsem pružný a lehký.
Těší mě objevovat vše nepoznané.
Cestování je pro mě inspirací.
Svět mi leží u nohou a záleží na mě, co si z něho vezmu.
Přijímám zodpovědnost za svůj svět.
Eso holí BLOB Image
Chopit se příležitosti.
Začátek. Zvrat.
Příležitost realizovat nové nápady.
Obnovení a nápor tvořivé energie.
Šance na vlastní rozvoj.
Možnost.
Odvaha.
Úmysl.
Tvořivost, tvoření.
Nový impuls, nová příležitost. Příležitost vyvíjet se a seberealizovat. Příležitost zažít dobrodružství. Příležitost dokázat svoji sílu, odvahu a energii. Velká příležitost k úspěchu. Příležitost, která vyžaduje bdělost a osobní nasazení. Plodný záměr, šance. Objev, vynález a vynalézavost. Silná vůle a elán, ochota riskovat, optimismus, angažovanost v úkolech, živé vztahy k partnerům. Ideje, počátky věcí, tvořivé síly a individualita. Stvoření a narození. Počátek podnikání, zrození myšlenky, invence. Počátek tvůrčí fáze. Výzva dát se do práce. Podnikavost a silná přesvědčivost. Vzrušení a inspirace, možná nový projekt nebo nový cíl. Nové zaměstnání nebo příležitost naučit se něco nového. Sklon prosadit své zájmy. Boj za nějaký životní ideál. Špatný počátek, temné vyhlídky. Neúspěch. Risk se nemusí vyplatit. Projekt byl špatně pojat, neměli jste dost informací nebo schopností, nebo byl špatně načasován. Nevyužití tvořivého potenciálu. Ztroskotání jako následek přílišného zápalu nebo bujnosti. Nadměrná aktivita. Přílišná orientace na výkon, přeceňování se. Počátek poznamenaný zbrklostí. Láska na první pohled.
Nové chápání existujícího vztahu nebo vznik nového vztahu.
Živost. Nadšení. Prudkost.
Ohnivý, vášnivý vztah - sexualita plná života - šance oživit vztah.
Zaujmutí postoje k něčemu nebo někomu.
Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek. Zde tento počátek souvisí s vůlí, činem, energií, tvořivostí.
Ve vztazích má tato karta výrazný sexuální aspekt – všimněte si falického tvaru hole.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se chopte příležitosti či iniciativy.
Otevřeně vyjadřuji svou energii a sílu.
Jsem plný síly a vitality, využívám šanci, která se mi naskýtá a jednám tvořivě a radostně
Můj postoj je nezlomný.
Dvě hole - Nadvláda BLOB Image
Kolísání.
Přehled.
Neutralita.
Nutnost / potřeba rozhodnutí.
Lhostejnost.
Konflikt mezi dvěma silnými stanovisky.
Dvojaké stanovisko. Rozcestí. Výzva vybrat si. Chtít, ale ještě nemoci. Unikání před zodpovědností. Vytrvalost, jednání. Nevyhraněné postoje, vlažné chování, vnitřní deprese, povrchní city. Neochota, neschopnost rozhodnout se nebo naopak připravenost rozhodnout se, co udělat dál. Neschopnost činu způsobená přílišným plánováním. Plány se neblíží výsledkům, hromadí se problémy, ztrácíme víru, důvěru, naději. Nedostatečná účast. Nerozhodnost. Nejasná pracovní situace – nevyjasněný postoj k práci. Čekání na pomoc, nebo na pobídnutí. Neujasněný postoj k okolí.
Tazatel není schopen dát najevo, co po partnerovi žádá.
Neschopnost nadchnout se z nového vztahu.
Neschopnost vybrat si mezi dvěma partnery.
Vlažné city.
Citová zdrženlivost.
Konflikt dvou stanovisek.
Obhajování svých zájmů.
Měření sil. Nedůvěra v partnera.
Tato karta většinou souvisí se situacemi, kdy má člověk na vybranou, ale asi by raději neměl.
Muž na obrázku nemá volné obě ruce, aby mohl držet obě hole, musí si jednu vybrat. Je otázka, jestli si vybírat chce a jestli ví, jak si vybrat.
Přesto toto není karta hovořící o rozhodování. Je to karta, která většinou mluví o tom, že máme nějakou možnost navíc, která je nám spíš na obtíž, spíš vše komplikuje. Karta říká, že věci jsou složitější než je nám milo. A že se od toho snažímě mít spíše odstup, než to řešit.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak zachovejte zatím neutralitu, anažte se na vše podívat z odstupu a ujasnit si svá stanoviska.
Sílu a odvahu nalézám ve svém středu.
Jsem zakotven mocně v sobě, chápu se iniciativy a zasazuji se jasně, sebejistě a s vědomím odpovědnosti za sebe a své cíle.
Tři hole - Ctnost BLOB Image
Dobrý základ. Pevný postoj.
Příznivé vyhlídky.
Výchozí bod pro další práci.
Trpělivost.
Bezpečná základna a perspektivní vyhlídky.
Hledět vpřed.
Realizované plány.
Udržet dosažené.
Obrátit se ke starému zády. Vklad a sázka, účinná spolupráce, vzájemná pomoc, akce založené na společných záměrech a projektech. Podnikání, partnerství, dovednost, dobrý charakter, porozumění a dohoda. Výhled na příznivé obchody a zisky. Optimismus ohledně nového podniku nebo další fáze již započatého.
Budování dlouhodobých perspektiv na dobrém základě. Něco dobře založeného.
Fungující firma, prosperita. Uznání, růst. Dobré organizační schopnosti, ctižádost. Plánování. Dalekozrakost. Důvěra. Nové myšlenky. Podnikavý duch. Schopnost vidět do budoucnosti. Obchodní cesty. Dobrá karta pro komunikaci, lze očekávat úspěch při jednání.
Námaha a trampoty, neopatrnost a ztráty, maření energie. Varování před pomocí cizinců nebo vzdálenějších osob s nejistými motivy v pozadí. Příliš obsáhlé plány. Vyčkávání a váhání. Nezačínat nic nového. Pesimismus. Příznivé vyhlídky jsou v nedohlednu nebo vzdáleny. Slibná, spolehlivá a trvalá spojení.
Stýskání – srdce se toulá u někoho vzdáleného.
Nový začátek starého nebo vznik nového vztahu.
Tolerance, ale ne kompromis.
Dělení se o rovnováhu, otevřenost.
Dobré vyhlídky. Pevné založení. Vše plyne samo od sebe.
V partnerských problémech vyčištění vzduchu – ale je zapotřebí jednat otevřeně.
Lásky z rozumu.
Flirty na základě vzájemného porozumění.
Toto je víceméně pozitivní karta, protože většinou vypovídá o tom, že naše snažení stojí na pevných základech, musíme teď jen umět pokračovat v tom, co jsme započali.
Někdy je zajímavé nechat tazatele říct, jak na něj karta působí. V negativních aspektech totiž může mluvit o pocitu určité bezmoci. O tom, že něco se děje, aniž by to mohl člověk ovlivňovat. Pak může postava na kartě působit jako někdo, komu „ujel vlak“, anebo jako někdo, kdo by se někam rád dostal a neví jak.
Ale jak jsem psala na začátku, většinou nám karta sděluje, že jsme na dobré cestě.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak vězte, že dotazovaná záležistost stojí na dobrých základech, teď je jen třeba vytrvat.
Mám sílu a odvahu přemýšlím a vím.
Jsem dobře zakořeněn v životě, jednám suverénně díky velké
zralosti a jsem otevřený vnitřním impulsům a všemu novému.
Čtyři hole - Uskutečnění BLOB Image
Prosperita a pohodlí.
Zdar.
Uvolnění.
Otevřenost.
Úspěch.
Štěstí a spokojenost.
Konec potížím, pocit úlevy.
Společenská událost. Šťastný návrat domů. Být vítán a vítat. Oslava po práci, svornost a radost. Dovršení, harmonie, smysl pro lidské společenství. Šťastné cesty, jistota, bezpečí, láska. Bezstarostnost. Vyrovnanost. Klid, kreativita. Uvolnění, odpočinek, zábava. Stálost poměrů. Mír. Radost ze života, čas oslav. Doba uvolnění a užívání si. Konec potížím, pocit úlevy. Něco je šťastně vyřízeno nebo dokončeno. Klidný a radostný přístup k jakékoli činnosti. Smysl pro umění. Přátelství, hra. Družnost. Neopětovaná láska, ztráta pohody a jistoty. Nadsazené cíle a přehnaná očekávání. Přílišné oslavování bezvýznamného úspěchu. Stres a prázdnota. Usnout na vavřínech. Nadutost. Bezuzdnost. Veselá mysl.
Harmonie.
Svatba.
Opětovné setkání s partnerem.
Šťastné chvíle v rodinném kruhu.
Vícečetné milostné vztahy - snadná zamilovatelnost.
Pomíjivá citová vzplanutí.
Toto často bývá karta oslav a radosti. Slavit můžeme veřejně, ale i v nitru. V duchu.
Ve vztazích mívá tato karta dvě tváře, záleží na tom, jak přesně zní otázka a v jakém stavu je onen vztah. Karta totiž může mluvit o tom, že se budeme společně radovat z něčeho – a to třeba i na vlastní svatbě. Ale může mluvit i o tom, že ve vztahu je nejdůležitější povrchní legrace – že jde pouze o „mejdanovou“ známost.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak hoďte vše za hlavu a najdětě si chvilku pro nějakou radost. Také může jít o radu něco spokojeně uzavřít, či se někam vrátit.
Uzavření starého mě uvolňuje pro nové.
Uplatňuji se s radostí v životě, spojuji protiklady a ve svém konání nacházím naplnění.
Pět holí - Spor BLOB Image
Konkurence.
Měření sil.
Boj a hra.
Konkurenční boj.
Síla, konflikt, boj, změna, krize.
Připravenost soupeřit.
Výzva.
Zmatky, neshody, konflikty mezi přáteli.
Spor.
Diskuze (boj o zásady).
Asertivita.
Soutěž. Možnost získat zkušenost, která se bude hodit. Předzvěst úspěchu pro bojovné jedince. Pravděpodobnost střetů a zdržení. Statečně a s odhodláním přijímat konflikty a usilovat o dosažení cílů. Možnost postoupit dál za cenu zvýšené námahy. Podání stížnosti, odvolání, vyjádření odporu. Spory v rodině s očistným charakterem. Zkouška sil, pubertální rivalita, zápas, ambice, usilovné snažení. Osvědčit se. Výměna názorů. Potýkat se s protinázory, výměna názorů. Diskuze. Problémy a úsilí, závistníci a nepřátelé. Hádky a lsti, zápas, podvod, klam a odpor, neúspěchy, selhání, potíže, strach z rozhodování. Nečestná nepoctivá soutěž, spory, soudní pře. Prosazování cílů za každou cenu. Násilí. Chtít vynutit změny. Snaha získat něco na úkor někoho. Nekončící výměny názorů, pletichy, malicherné rozmíšky, pomluvy. Svár a konflikt. Cítit se trvale ohrožen. Nepřátelství. Strach z konfliktů a výzev. Vzdávat se před bojem. Zdravotní problémy. Varování před šílenou odvahou, která sebou nese nebezpečenství. Sklony k žárlivosti Napětí.
Pocit utlačování ze strany partnera.
Impulzivní chování, neschopnost prosadit ve vztahu vlastní cíle.
Soupeření s partnerem.
Žárlivost.
Konkurence.
Měření sil.
Spor, diskuze, boj různých snah.
Vnitřní konflikt s partnerem.
Inspirativní krátkodobý vztah.
Intenzivní výměna názorů.
Tato karta většinou označuje situace, kdy musíme více či méně bojovat.
Ale pozor, karta nemluví o válce, ale pouze o bitvě, o střetu. A tato bitva nás může dokonce bavit, může být pro nás hrou.
Pokud tedy karta nesousedí s horšími kartami, netřeba ji vnímat negativně.
Rozhodně však nečekejte, že vás události, které popisuje, nechají v klidu. Ať už vás to bude bavit nebo nikoliv, trochu adrenalinu do žil dostanete.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, nebojte se diskuze a soupeření. Nebojte se projevit, snažte se obstát v konkurenci. Změřte síly.
Ve svém životě si stále lépe uvědomuji a vyjadřuji své pocity a tvořivost.
Zasazuji se za své cíle a poznávám, kde bych se měl vypořádat s konflikty a výzvami nebo kde bych měl přestat.
Šest holí - Vítězství BLOB Image
Úspěch, triumf.
Sebeuskutečnění.
Prosazení.
Vyznamenání.
Vůdcovství.
Splněná přání, potěšující novinky, štěstí, pokrok. Profitování, odměny. Uspokojení, vítězství, výhody. Úspěchy (i nezasloužené), úspěšná vystoupení, povýšení, získání zajímavého místa. Dosažení cíle. Vzestup po společenské i finanční stránce. Obdivovatelé, pochlebníci. Čin, který přinesl chválu a uznání. Úspěšné složení zkoušky. Výborné zprávy. Naplní se to, v co jste doufali. Velkorysost, odvaha, tendence přehánět. Popularita. Silné vyzařování. Vůdcovské kvality. Úspěšné cesty. Špatné zprávy, odložený úspěch, zklamání, obviňování. Nepřátelé, nečestné zisky, zpoždění a proradnost. Egocentričnost. Arogance. Zneužívání moci. Muset být za každou cenu vítěz. Strach z výzev, odpovědnosti. Strach z porážky nebo neúspěchu. Ignorance. Opoždění. Větší prohry. Spát na vavřínech. Dobrá karta pro seznamování.
Svatba.
Vyřešení problémů.
Vítězství.
Záměry jsou v harmonii.
Hravý vztah.
Partnerství jako podpora a spojenectví.
Dobývání.
Toto je karta vítězství triumfu a svávy a obdivu s nimi spojených. Vyjde-li Vám tato karta na cokoliv, čekejte úspěch.
Je to jedna z nejpozitivnějších karet Tarotu.
Opatrní však buďte, vykládáte-li na začínající partnerský vztah. V některých případech, zvláště, když je ve výkladu přítomno podezřele málo pohárových karet, nebo se objevuje mnoho karet se spíše chladnějším vyzněním, může tato karta hovořit o tom, že jednomu z partnerů jde pouze o dobývání. Tedy pouze o to, toho druhého „dostat“.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pusťte se do realizace svých přání a těšte se na úspěch – to, oč Vám jde, se maximálně zdaří.
Raduji se z úspěchů v mém životě. Každá událost v mém životě mě přibližuje k mým cílům a má vítězství přináší prospěch všem zúčastněným.
Jsem plný síly, sebedůvěry a optimismu, jdu jasně a sebejistě za svými cíli a věřím ve svůj úspěch.
Sedm holí - Odvaha BLOB Image
Sebeobhájení.
Vymezovat se.
Sebeobrana. Muset se bránit.
Závist. Nepřejícnost druhých.
Boj o vlastní postoj.
Zkouška.
Odvaha.
Silný charakter a vlastní názor v komplikovaných situacích. Pře (i soudní). Vítězství nad konkurenty, odvaha, schopnost hájit pozice. Hájení své převahy. Jednu záležitost držíme výš než ostatní – jedna je důležitější. Přerůstání osobních problémů a jejich zatlačování do podvědomí. Schopnost prosadit se. Stavět se proti překážkám. Nutnost bránit své území a životní prostor, postavit se na obranu svých zájmů. Přesila, která požaduje plné nasazení. Diskuze, vyjednávání, soutěžení, slovní potyčky. Dilema nebo krize. Kritika. Osamocené postavení. Závist. Konfrontace. Starosti, bezradnost, újma, poškození, nedůvěra. Ohrožení – protivníci mohou převládnout. Rivalita. Egocentričnost. Zveličování překážky. Cítit, že na nás někdo stále útočí. Slabá schopnost prosadit se. Nedůvěra. Nepřátelství.
Nejistota ohledně životního smyslu a cíle. Vnitřní nejistota maskovaná suverénním až agresivním chováním. Zbytečné nepřátelství a nedůvěra v pracovních vztazích. Výbušné jednání. Těžkosti a překážky. Nesmyslná vzpoura. Výsměch, úzkostné stavy. Velké a zbytečné osobní nasazení. Prchlivost.
Hašteřivost a bojovnost.
Déletrvající potíže ve vztahu.
Boj o někoho nebo o vztah. (je někdo třetí)
Napětí.
Možný konflikt s partnerem.
V praxi není tato karta spojená s moc dobrými pocity. Mluví o tom, že člověk se cítí ohrožen a dohnán k boji nebo sebeobraně. Často se také cítí v tomto boji osamělý nebo zahnaný do kouta, často má pocit, že je sám proti přesile. Vždy s velkou pečlivostí prozkoumejte, má-li toto ohrožení reálný základ, není-li to pouze tazatelův stihomam.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se začněte směle a odvážně hájit. Dejte najevo svá stanoviska, buďte neohrožení. Bojujte a braňte se.
Jdu odvážně a vytrvale za svým cílem.
Důvěřuji ve svou sílu, jsem si sám sebou jist a stavím se odvážně vůči všem výzvám a překážkám.
Jsem statečný.
Osm holí - Rychlost BLOB Image
Rychlá změna.
Vzrušující rušné období.
Překvapení.
Pohyb a pokrok.
Rozčilení.
Rychlost.
Cílevědomost.
Unáhlenost.
Vše, co je v pohybu.
Blíží se bezprostřední událost, něco je v pohybu a děje se rozehrají rychleji, než bychom čekali. Mobilita. Aktivita, rychlost a velké naděje. Rychlé jednání zaměřené na cíl. Povrchní změny. Překvapení. Cestování. Zbrklá aktivita bez jasného cíle. Rychlý pohyb a činnost. Rozpínavost. Nadšení. Spontánnost. Rychlost, jasnost, přímost, spěch, přiblížení se cíli, rychlá komunikace. Nestálost. Spěch. Chvat. Řítit se do něčeho. Naléhavost. Hádky a spory, hašteření, zápasy a boje, domácí neshody. Ukvapené nepřiměřené jednání. Nestálost, žárlivost, unáhlenost, výčitky svědomí. Jsou-li okolo špatné karty, blíží se rychle nepříjemné události. Seznámení s krátkým trváním.
Vzbuzení lásky. Bezhlavé zamilování se.
Pestrá zábava při společenských akcích.
Ve zralém vztahu nová energie.
Šípy lásky.
Rychlý dopad.
Žárlivost.
Vášeň.
Vznětlivost, ale ne vytrvalost.
Toto je karta rychlosti a pohybu. Něco je ve vzduchu a rychle se blíží. Co to je, musíme poznat buď z položené otázky nebo okolních karet.
U této karty hrozí velké nebezpečí chyb učiněných vinou zbrklosti, unáhlenosti a spěchu.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, jednejte co nejrychleji.
Moje otevřenost a sebedůvěra otevírají srdce těch, které miluji.
Uplatňuji rychle a cílevědomě svou sílu a komunikuji jasně a otevřeně
Jsem rychlý.
Devět holí - Síla BLOB Image
Nedůvěra.
Velká pozornost.
Uzavřenost.
Sebekázeň.
Ochranný krunýř. Vzdorný postoj.
Pocit ohrožení.
Ostražitost.
Bdělost. Vůle.
Pozorovatel.
Opozice.
Obrana, ochrana, odklady a odročení. Vzpurnost a odpor v situaci ohrožení. Najít odvahu analyzovat situaci, být připraven chápat svou pozici. Vzpomínky na minulé porážky a špatné zkušenosti. Obava před vlastní minulostí. Být si vědom své síly a čelit svým obavám. Období pochybností. Nevhodná doba k investicím. Nepříjemná návštěva. Nevrácená půjčka. Odpor, ale neochvějnost. Vnitřní odpor proti změnám. Podezřívavost. Zranění. Zranitelnost. Mít se na pozoru. Omezení. Být spořivý. Překážky, dotěrnost, liknavost, neochota, nepříznivé okolnosti všeho druhu, slabost, i zdravotní problémy, potíže všeho druhu. Pocit ohrožení i když nic nehrozí. Sůl sypaná do starých ran. Uzavřenost – „ledové srdce“. Psychické těžkosti. Svázanost, spoutanost, opoždění, odklad. Hašteření mezi příbuznými. Obklopovat se zdmi. Stálá obrana. Negativnost. Zraněné ego a sebelítost. Problémy se zdravím, odvolaný projekt, slabost. Deprese, obranné postoje. Staré rány = neschopnost otevřít se novému hlubšímu vztahu.
Zatvrzelý postoj. Vzdorovitost.
Být opatrný. Uzavřenost.
Ostražitost.
Vnitřní uzavřenost v oblasti citů.
Pocit, že se druzí chovají urážlivě a nechápavě.
Hledání nedostatků na druhých.
Konfliktní nálada.
V praxi tato karta nejčastěji znamená, že se máme před něčím na pozoru. Důvodem je špatná zkušenost, kterou jsme už někdy v životě udělali.
Zkuste tuto kartu porovnat s kartou 7holí. Někdy může jít o podobnou situaci, ale vede k jinému jednání. Zatímco u 7holí je to boj, zde jde spíš o opevňování se a vyčkávání. Zatímco u 7 holí je náš postoj nejistý a nevyrovnaný, zde je pevný.
Moje sebedůvěra den ode dne roste. Má sebedůvěra otevírá cestu k plnému rozvoji všech mých sil.
Svou silou se vyrovnávám se všemi obavami a překážkami a zasazuji se o to, co vychází z nitra.
Jsem bdělý a pozorný, pozoruji nezůčastněně.
Deset holí - Útlak BLOB Image
Přetížení.
Být pod tlakem. Nátlak. Zátěž.
Stres. Sklíčenost.
Velký úkol.
Být zasypán.
Přílišná zodpovědnost.
Únava i pochyby, fyzické nebo duševní přetížení. Převažuje trápení, velké požadavky a nové úkoly, stress v práci a pocit velké zodpovědnosti. Sebepřecenění, touha dojít k cíli za každou cenu. „Pro strom nevidět les.“ Hrozící vysílení, přepracování, neúspěch. Pocit, že jsme si příliš naložili, nebo se dostali do slepé uličky. Nedostatečné perspektivy. Neobratný postup. Počátek krize. Chtít všechno dělat sám. Zaslepenost, zahlcení situací. Plné nasazení. Vydat ze sebe všechno. Situace není řešitelná, je třeba počkat. Robota. Útlak. Sklony nabírat na sebe problémy. Přemíra nových úkolů, vyznačujících se zodpovědností. Obavy ze zkoušek. Obtížné hledání východiska. Vyčerpání. Přítěž. Se silami na konci. Přespříliš práce a projektů. Těžkosti. Pustit se do mnoha věcí najednou. Přetěžování. Stress. Snaha něco zlomit násilím, nebo si něco nalhávat. Při právním sporu jistá prohra. Stavět sebe a druhé pod tlak. Být příliš orientovám na výkon. Deprese. Slepá síla, dosahování cílů za každou cenu, násilí. Neschopnost uvědomit si chybu ve vlastním chování, bezohlednost vůči čemukoliv. Tyranie. Svazek plný porážek a starostí.
Žádná perspektiva. Trápení. Osamělost.
Beznaděj.
Zátěž. Nátlak.
Nepružný vztah bez života.
Na vše být sám.
Nedostatek spontánnosti.
Vzájemné potlačování.
Žádný čas pro soukromý život.
Příliš mnoho milostných poměrů.
Nebezpečí dlouhodobého konfliktu, rozchodu, rozvodu.
Skrývaná agrese.
Toto je karta stressu, která má vlastně pouze negativní vyznění. Většinou hovoří o tom, že něčeho je na nás moc. O co jde a nakolik zdrcující tato skutečnost je, vyplývá z podstaty otázky a okolních karet. Mám právo následovat své pocity a životní impulsy, neboť mi to umožňuje pravdivě vyjádřit mou lásku.
Cílevědomě uplatňuji svou sílu, aniž se přitom stresuji, a umím s důvěrou zvládat i obtíže.
Obstojím.
Odolám tlaku.
Páže holí BLOB Image
Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Zajímavý návrh.
Upřímnost, nadšení, odvaha, entuziasmus.
Dětská spontánnost.
Šance, nabídka podnikavosti, symbol odvahy. Vyslanec, posel, ale i rival, každopádně odvážný člověk nápadný svými výkony. Je ambiciózní. Přítel. Zpráva. Pomoc. Nápady. Šance. Povýšení. Malá životní zkušenost v porovnání s tím, co vás žene a co s vámi hýbá – což je riziko i šance. Mladistvý zápal. Tvořivost. Výtvarné schopnosti. Mladý muž nebo žena – člověk sebejistý a vynalézavý, energický, tvořivý a rozhodný. Má sklon k vřelým vztahům, je populární, nenucený, ví jak motivovat a inspirovat okolí. Může být dobrodružný. Vášeň, potřeba prožitku. Nevyužité tvůrčí možnosti. Schopnost rozvoje. Schopnost věnovat se druhým. Touha po dobrodružství - bezprostřednost, která nakazí ostatní a ti se jí nechají unést - radost ze života - navenek zář, uvnitř však nejistota. Učeň, učedník. Smělý. Okouzlující. Neklidný. Svobodomyslný. Ohnivý. Umět se rychle nadchnout. Nositel špatných zpráv, povrchnost, klepy, faleš, nerozhodnost. Strach z rozhodování, domýšlivost, urážky a pohoršení, špatný vliv přítele. Nebezpečný rival. Sobectví. Hledat jen zábavu. Nestálost – neschopnost dovést věc do konce. Člověk nezvladatelně impulsivní nebo neklidný. Nerozvinutý charakter, slabá vůle, selhávání, zlý kluk. Dekadence. Neschopnost vcítit se, obětovat. Povrchnost, teatrálnost. Používat výmluvu: „nemůžu za to, jsem prostě takový.“ Žhavá šance, dobrodružství.
Jiskření.
Krátké vzplanutí.
Oživení stávajícího vztahu.
Milenec nevhodný pro trvalý vztah – je volnomyšlenkář a odmítá se natrvalo usadit.
Nelze se na něj spolehnout.
Volné vztahy díky touze po svobodě a nespoutanosti.
Potěšení ze sexuality.
Neschopnost přimět se k trvalému partnerství.
Mladická bouřlivá zamilovanost.
Touha započít nový vztah.
Od pážete holí můžete očekávat nějaký impuls odpovídající barvě ohně. Tedy nějakou inspiraci, popostrčení, odvážný nápad, čin, něco vitálního, možná kreativního. Může jít i o sexuální impuls. Ať už půjde o cokoliv, pamatujte, že jde jen o impuls a zbytek už je na Vás. Páže totiž může už zítra dávat úplně jiné impulsy někomu úplně jinému. Pamatujte na to a nemějte mu to za zlé. Páže je prostě takové.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, pak se snažte být iniciátorem. Buďte odvážní a ambiciózní – avšak nikoliv neomalení. Dejte na svou intuici, buďte iniciátory, snažte se ostatní nadchnout a motivovat. Buďte neotřelí, smělí, bezprostřední a okouzlující. Vyvarujte se však toho, abyste obtěžovali, byli egocentričtí, nebo afektovaní.
Přijímám svůj strach a proměňuji jej v lásku.
Jsem plný chuti do života, chápu se příležitostí, abych rozvíjel svou sílu, a hledám svou cestu.
Rozvíjím svůj charakter.
Rytíř holí BLOB Image
Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Přitažlivý, vášnivý, riskující, kreativní netrpělivý člověk.
Horkokrevný, netrpělivý, podnikavý.
Cesta. Změna. Dobrodružství.
Netrpělivost.
Přemíra odvahy.
Vášnivá bujná nálada + touha po zážitcích.
Brát útokem.
Zápal.
Mladý muž, příbuzný nebo přítel. Ale nespolehlivý, nestálý. Člověk energický, vyhledávající dobrodružství, přímý a impulsivní, ale tvrdohlavý a nepraktický. Nedokončí, co započal. Způsobí kolem sebe rozruch, ale vzápětí projeví nedostatek vytrvalosti. Má odvahu, statečnost, je vítězem, je hbitý, pohotový, může prudce měnit názory, občas může být domýšlivý a hrdý. Dobrodruh. Postava nabitá energií, temperamentem, chce všechno hned, dokáže riskovat. Dominantní člověk, netrpělivý a razantní, který rychle mění své záměry. Také zbrklý a činorodý, mnohdy příliš autoritativní a svéhlavý.
Odjezd, opuštěnost, vzdálení, mizení, svoboda spojená s cestou. Možný i útěk, změna místa. Pohyb: stěhování, změna zaměstnání nebo ve vztazích. Ochota riskovat. Chtít všechno hned. Nezájem o obvyklé hodnoty – láska k dění, dobrodružství. Rizika a zážitky, které kolem proběhnou rychle. Schopností nadchnout se strhávat druhé. Události, které mohou překvapit. Nárazovost.
Ukvapené prudké jednání. Netrpělivost. Soupeření. Agresivita. Plytkost, bouřlivost, nestálost. Roztržka, rozdělení, odcizení, přerušení, rozbroje. Extravagance. Netrpělivost, nervozita, destruktivnost. Konflikty, netrpělivost, přeexponované emoce. Náladovost, „aprílovost“. Postava bezcitná a krutá. Je žárlivý a podezíravý. Konflikty a konce osobních vztahů, ješitnost a domýšlivost, předsudky, možná i sadismus. Nečekané změny. Oddělení, rozluka, spory a hádky, pokud cesta, tak nemilá. Útěk. Chybějící obezřetnost, nedostatečná kontrola, být stržen vlastním nadšením. Prchlivost, nepředvídatelnost a náladovost. Úrazy a nehody. Velká fyzická i životní síla může být nasměrována nepříznivým směrem, nebo nebývá využita dostatečně. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Chtít prožít něco žhavého.
Oheň vášně a výbuchy temperamentu.
Přehnané drama.
Horkokrevnost.
Zapálený dobyvatel.
Umět nadchnout.
Láska je jen hračkou – zasytí a zahodí se.
V partnerství oheň vášně a temperamentní výměny názorů, dramatizující situace a scény.
Rytíř holí je snad nejhorkokrevnější a nejvášnivější karta Tarotu. Očekávat od něj můžete velkou aktivitu. Ale počítejte raději s tím, že často bývá příliš „hrrrr“ – a za ním zůstává jen spáleniště.
Do vztahů přináší hodně vášní, tam kde je, rozhodně nečekejte klid ani harmonii. Dokáže být doslova ohnivým partnerem, ale nesmíte zapomínat, že jeho potřebou je pohyb, změna a touha po nových zážitcích.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, udělejte pro svou věc naprosto vše, co se dá – i co se zdánlivě nedá! a nehleďte napravo nalevo – a podaří se.
Miluji život a život miluje mne.
Vyrovnávám se statečně s výzvami, jsem vášnivý a činorodý, vyhledávám dobrodružství a zkouším to, co je nové.
Jsem schopen nadšení.
Královna holí BLOB Image
Manželka, přítelkyně, matka, šéfová
Činorodá vášnivá žena.
Sebevědomí. Sebejistota.
Energie, idealismus, vůle, nadšení, podnikavost, nezávislost.
Žena uchvacující a atraktivní, energická, dáma s autoritou. Sebevědomá, vitální žena s kladným postojem k životu. Člověk, který se dovede vcítit, ale často prosazuje své názory a postoje. Autoritativní osoba, která ví, jak dosáhnout svého, ale nemá ráda odpor. Přímost, spontánnost a schopnost prosadit se. Osoba podnikavá, vynalézavá, mocná a důstojná, přirozený vůdce s organizačními schopnostmi, může však být nesnášenlivá, pyšná a přehnaně dominantní. Může mít problém přenechat pravomoci někomu jinému než sobě. Přitažlivost, optimismus, radost ze života, přímost, nezávislost, tajemnost. Praktičnost. Sklony zveličovat. Průbojnost. Přitažlivost. Dominantní, závistivá a mstivá žena s náznaky odporu, řevnivosti a nevěry. Závist. Nebezpečný nepřítel, hlavně v důležitých vztazích. Podvod, nevěra, žárlivost. Nenasytnost a lakota. Opozice. Klevetnice – nepouští ostatní k slovu. Zneužívání moci. Intolerance, touha po dominanci. Zbytečné dramatizování. Žena „mužatka“. Pýcha, tvrdohlavost, chybný svazek, egoismus a nedostatek ohledu na druhé. Nedostatek sebekritičnosti. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Femme fatale. Sexuální symbol.
Osobnost ovládající okolí a manipulující s ním.
Konfliktní vztahy, vyvolávající pocity frustrace a neštěstí.
Napjaté rodinné vztahy.
Chybný svazek – vzrušení je jediným základem.
U mužů nebezpečí, že jim půjde jen o zevnějšek ženy.
O Královně holí se dá říct, že je to žena velmi činorodá a vitální, která může mít sklony k chování spíše mužskému, např. může výrazně uplatňovat svou vůli a dominanci – tak trochu „matka pluku“. Může být dosti atraktivní.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, řiďte se svými ideály a nebojte se prosadit.
Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.
Dozrál jsem na zkušenostech svého života, miluji život a užívám jej, a pomáhám i druhým lidem rozvíjet jejich síly.
Král holí BLOB Image
Partner, otec, šéf. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Muž s postavením a sebejistotou.
Dynamičnost, podnikavost, nadšení, temperament, sebevědomí, nároky.
Autorita. Hrdost.
Síla vůle.
Mít nepřemožitelný postoj.
Ego.
Silný, aktivní muž s pevnou vůlí, odpovědností, vášní, autoritativnosti, přísnosti. Ví, co chce. Velkodušnost. Vůdčí osobnost. Vášnivý, živý, animální, vznešený, tajemný. Sebevědomý člověk, do kterého každý jen tak nevidí. Má neprůhledné záměry, nenechá se snadno zviklat. Mocná osoba schopná překonávat překážky. Být autoritou ve své oblasti. Mít zodpovědnost. Zralost. Suverénnost. Mít vlastní stanovisko a dělat si, co chci. Identifikace s vyššími ideály, schopnost nadchnout se. Dynamika, síla vůle. Ideální vzor pro ostatní. Nečekaná pomoc nebo rada z vyšších míst. Důstojnost a hrdost. Člověk s vizí. Smysl pro čest a nepodplatitelnost. Sebeovládání v povaze. Upřímný přítel, šlechetný nepřítel. Hluboká náklonnost a trvalý vztah k milovaným osobám. Povolání ve styku s větší veřejností. Organizační talent, vedoucí místo. Angažovanost a radost z rizika. Mužská energie. Zlý, násilný muž, fantasta, zlomyslný. Osoba plná předsudků, dogmatické založení, násilí, až krutost, přísnost a antipatie. Panovačný pyšný člověk, tvrdohlavý, neústupný, bezohledný, sklon přehánět, potřeba být viděn. Nerad prohrává. Útok zvenčí pocházející od silnější osoby. Autoritářství. Zneužívání moci. Pýcha. Dělat něco ze zásady. Přísnost a strohost. Dogmatik. Panovačnost, intolerance, egoismus. Přesvědčenot o své neodolatelnosti především v oblasti verbálního projevu. Sobectví, namyšlenost, vyvyšování se nad ostatní. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Žhavý muž se silným vyzařováním. Sexappeal. Silná sexualita.
Pýcha na vztah nebo na partnera.
Hledání partnera se silnou osobností.
Být věrný svému postoji.
Nereálné představy o partnerovi. Vytváření nedosažitelného milostného ideálu = zklamání v milostných aférách.
Král holí bývá muž vůle a muž činu.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, nebojte se stát si za svým stanoviskem nebo jít si pevně za svým cílem. Buďte neochvějní ve svých záměrech. Staňte se „pánem situace“. Nebojte se prosadit, není třeba sklánět hlavu před nikým a ničím. Ovšem nevzdávejte se sebekontroly, bezhlavost a zbrklost zde není na místě. Dejte na své schopnosti a na svou intuici.
Každá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst. Každá bouře jen posílí mé kořeny.
Jsem silný, chápu se iniciativy a jednám cílevědomě, odvážně a odhodlaně ve smyslu své vnitřní pravdy a své intuice.
Eso mečů - Vědomí BLOB Image
Příležitost dospět k poznání nebo rozhodnutí.
Příležitost uskutečnit nápad.
Příležitost si něco vyjasnit.
Vyjasnění, prosazování, pronikání.
Triumf dosažený silou nebo myšlenkou.
Jasnost.
Příval mentální energie.
Duchovní aktivity.
Organizační talent.
Nápad, nový (i riskantní) podnik nebo iniciativa. Jasné myšlení a schopnost dělat rozumná rozhodnutí. Soustředění. Intelektuální inspirace, úspěch, síla myšlení, sebevědomí. Rozhodnost a důvtip, též úspěch při vyřizování na úřadech, u soudu, s vyššími osobami, příznivé období pro finanční zisk. Uplatnění prostřednictvím inteligence. Originalita v myšlení a intelektuální jasnost.Triumf dosažený silou nebo pomocí myšlenkových pochodů, dosažení cílů. Nové myšlenky, nové ideje. Výboj, jednoznačné řešení. Vyvětrání atmosféry, rozložení problému na části, které usnadní střízlivé řešení. Při řešení něčeho nutno počítat i s nenávistí, nepřátelstvím, agresí a konfliktem. Dobrá karta pro otázky týkající se vzdělání. Náhlá změna v pracovních záležitostech, která má napomoci k osobnímu růstu. Uvědomění si důležitých skutečností. Pořádek v sobě, když ne dobrovolně, tak pod tlakem. Spravedlivý výsledek nějaké právní pře. Chladná logika, krutost a bezohlednost, vnitřní pnutí. Tyranie a prchlivost, katastrofa, sebedestrukce a násilí. Zneužívání moci. Nemilosrdnost. Nervozita. Operace. Porod. Zraňující spor, zraňující styl argumentace. Kritický čas, možnost činů, jichž byste později mohli litovat. Hádka v rodině. Nezodpovědné konfliktní jednání. Vyjasnění, aktivita, prosazování, rozlišování = pravda.
Jasné vztahy s pevně stanovenými rolemi a pozicemi.
Vztahy s utajenými, potlačenými problémy či frustracemi.
Nečekaný zvrat s blahodárným vlivem.
Rozhodnutí.
Střízlivé vysvětlení. Upřímný rozhovor.
Ztráta iluzí.
Bolestivé vyjasnění problémů.
Varuje před chladem a střízlivostí citů, které by mohli vést k deziluzi a rozchodu.
Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek. Zde jde o příležitost uplatnit ruzum, intelekt, ducha a objektivitu.
Tato karta s sebou však nese i určitý objektivní odstup a nadhled, racionalitu a tedy i chlad.
V oblastech, kde jsou tyto kvality vítány (např. práce a vzdělání) je tedy kartou dobrou, ale někdy, (např. v oblasti citů) se může projevovat i značně nepříjemně a mít zraňující dopad.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak vemte rozum do hrsti.
Důvěřuji svému jasnému vnímání a zdravému rozumu.
Jsem plný jasnosti a uvědomění, rozhoduji cílevědomě, posuzuji spravedlivě a při výměně názorů jsem otevřený a čestný.
Dva meče - Mír BLOB Image
Nestrannost. Neutralita.
Nerozhodnost.
Pochybnost.
Rozpolcenost.
Uzavřenost, odmítání a slepota.
Mrtvý bod. Slepá ulička.
Vnitřní klid.
Patová situace. Narážení na nejistotu nebo neschopnost se rozhodnout. Rovnováha stanovisek. „Pštros s hlavou v písku.“ Neexistující řešení. Odstoupit od dění, nejednat. Nevhodná doba pro změny. Dualita: duch-tělo, rozum-intuice. Blokády. Přestávka v jednání. Umět vyloučit city z rozhodování. Protikladné síly. Taktika. Nepohyblivost. Stejně silný protivník. Vše zůstává, jak to je. Obě strany setrvávají na svém. Dvojznačný. Stav klidu zbraní. Odklad. Mír. Přílišná orientace na hlavu – řešení jsou hledána jen na úrovni rozumu. Odmítání intuice. Nemožnost vidět dál. Nejistota a neurčité představy spojené s nervozitou, strachem. Váhavost. Nerozhodovat a nejednat ze strachu z kritiky. Strnulost. Neupřímnost. Vyhýbání se konfliktu. Napětí. Stavy odporu. Stav nečinnosti. Klid, možno i nechtěný.
Pochybnosti. Neschopnost rozhodnout se.
Objasnění, řešení problému s možným vyústěním do rozčarování a rozchodu.
Nedůvěra k partnerovi.
Rozkolísanost v oblasti citů – nesplnění očekávání.
Neúspěch v manželství.
V praxi se tato karta často objevuje tehdy, když se neumíme – nebo spíše nechceme rozhodovat. Dost často tato karta znamená, že se momentálně ani rozhodnout nelze a radí vyčkat, než do hry vstoupí nějaký nový faktor.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, zklidněte se a buďte nestranní. Buďte skeptičtí. Nic nepodnikejte.
Hluboký mír naplňuje mé srdce.
Nalézám v sobě mír tím, že sjednocuji vnitřní a vnější vědění, spojuji to, co je různé, a v klidu objasňuji a rozhoduji.
Tři meče - Žal BLOB Image
Bolestné poznání.
Všechno, co trápí srdce.
Hlava se setkává se srdcem.
Rozum versus cit.
Rozchod spojenců.
Zklamání, bolest a lítost.
Bolesti, starosti, smutek, žal, zármutek, úzkost, nepřátelství, nenávist a odpor. Zlomené srdce. Silné emoce potlačí rozumné uvažování. Životní krize. Rozhodnutí v rozporu s našimi city. Odloučení, rozluka, spory a potíže. Vystřízlivění. Utrpení z nešťastné lásky, rozhořčení, nevůle, závist a nepřejícnost. Vnitřní zmatek. Bolestné rozhodnutí. Vítězství rozumu nad city. Meč vražený v našem nitru. Zraňující kritika. Pomluvy, obvinění, ztráty, rozvod nebo rozchod, duševní odcizení. Odloučení, přerušení, odvolání. Studená sprcha – to, co jsme chtěli, se nestane. Psychické problémy, zmatek, nerozhodnost. Mentální porucha, šílenství. Rozchod, rozvod, rozepře, nenávist, zklamání
Milostný trojúhelník.
Kazící se vztahy.
Chladné, zlomené srdce.
Nešťastná láska.
Bolest, hoře.
Pravda bolí.
Žárlivost. Strach ze stráty partnera.
Zlost, hněv, roztržky a hádky.
Bolestná zkušenost v lásce.
Tajná láska bez opětování.
Odloučení z rozumových důvodů.
Tato karta patří mezi ty, které téměř nemají pozitivní význam. Vždy hovoří o tom, že naše city budou něčím zraněny. Podle souvislostí a okolních karet můžeme pouze valírovat, nakolik to bude hluboké a bolestivé.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak vězte, že musíte udělat to, co víte, že je třeba, i když to bude bolet Vás nebo dokonce někoho jiného. Dejte na rozum nikoliv na city.
Každý problém v sobě obsahuje i řešení.
Vyrovnávám se se současným a starým utrpením, přijímám sebe a nezměnitelné hranice, osvobozuji své srdce a oprošťuji sebe.
Čtyři meče - Příměří BLOB Image
Pauza.
Pasivita.
Doba nicnedělání.
Vynucený klid.
Přestat chtít!
Doba na zotavenou.
Rozvaha a ostražitost.
Znemožnění aktivity.
Mír, pokoj, osamocenost, izolace, spánek. Lhůta, odročení, odpočinek, příměří, zotavení z nemoci. Prozíravost a opatrnost. Stáhnutí se do ústraní, potřeba přemýšlet a plánovat, rozjímání a ostražitost. Ozdravení (z nemoci, po otřesném zážitku nebo bolestné zkušenosti). Rekonvalescence. Klid zbraní. Nicnedělání. Přestávka. Nechat událostem volný průběh. Jít do sebe. Ujasnit si myšlenky. Ustoupit do pozadí. Příměří. V pracovní aktivitě se nebude moc dařit, věci uváznou, síly budou u konce. Varování před násilnými změnami! Zdrženlivost. Soustředění. Mlčenlivost. Neschopnost rozhodnout se, tápání, pohyb v kruhu. Lakota, neštěstí, nehoda. Špatné období pro investice – budou se dlouho vracet. Promarnění příležitosti. Otrávená nálada. Nedá se nic dělat. Zdravotní problém, který je nutno řešit. Nemoc, hospitalizace, rekonvalescence. „Spíme“, namísto toho, abychom řešili své problémy. Uzavření do sebe.
Odcizení, osamění. Odloučenost.
Zarmucující zprávy, nepříjemné novinky.
Šetřit se, držet se vzadu, „spánek Šípkové Růženky“.
Klid zbraní není ještě mír.
Neplodnost či sexuální zábrany.
Potlačování skrytých konfliktů.
Toto je karta pauzy a přestávky. Často vychází tehdy, když nemůžeme v dotazované věci nic dělat. Ne proto, že bychom nechtěli – ale že to nelze. Tato karta tedy neukazuje na to, že něco skončilo, ale na to, že došlo k zastavení či přerušení událostí.
Je to smutná karta ve vztazích – v praxi se projevuje podobně jako Poustevník. Karta může znamenat, že někdo bude „strkat hlavu do písku“.
Karta může znamenat i nemoc, popř. léčení.
Pokud vám karta vyjde jako rada, dělejte „mrtvého brouka“ a raději si vše dobře srovnejte v hlavě, než se zase dáte do nějaké aktivity. Odpočiňte si, udělejte si dovolenou.
Spočívám v sobě, v hlubokém míru.
Oprošťuji se, rozmlouvám sám se sebou, konfrontuji se s vnitřní moudrostí a dopřávám si pauzu.
Pět mečů - Porážka BLOB Image
Prohra.
Porážka a bezmoc.
Jednostranný triumf.
Zdánlivý vítěz.
Vítězství cynismu, Ega.
Zrada. Podlost.
Pyrrhovo vítězství.
Potupa. Ostuda.
Porážka, násilí a zloba. Varování před snahou řešit problémy silou. Zbabělost, egoismus, nepřátelství, konflikty, ostuda a hanba, potupa, ponížení a pokoření, ničení a ztráta. Agresivita, destruktivní myšlení, sadistické toužení po moci. Konflikty a rány pod pás. Boj, kdy zdánlivý vítěz ve skutečnosti prohrál. Muset být vždy vítěz. Destruktivní myšlení. Od nás proudící negativní energie. Zkušenosti s poraněním a utrpením. To, co zvítězilo, je špatné. Dobrodružství s nepříznivými následky. Varování před nebezpečným vývojem a plány předem odsouzenými k neúspěchu. Propad u zkoušek. Období destrukce a agresivity, nebezpečí sebevražedných sklonů. Pochybné vítězství. Střetnutí, v němž není žádného vítěze. Hašteřivost. Ničení, intriky, podvody. Slabost, nejisté vyhlídky, ztráty, přátelé budou ohrožení neštěstím. Podlost. Ohavnost. Ničemnost. Problémy, neshody, hádky, závist, pomluvy. Finanční ztráty, majetkové nejasnosti, vlekoucí se spor (úřední, soudní). Pozor na vítězství, které je dosaženo v hněvu! Msta. Strach z kritiky, útoků a chyb, porážky a ztráty. Obchodní politika bez skrupulí. V povolání složitá situace s pomluvami, hněvem, i možnost výpovědi a soudních sporů. Nezájem jeden o druhého.
Neopravdovost, povrchnost.
Bezcitnost, nezájem, sadismus.
Ztroskotání.
Porážka ega.
Porážka vztahu.
Úzkost.
Bezmocná zuřivost nebo bezmocné stáhnutí se.
Opuštění partnera ze strachu, že budete opuštěni.
Nešťastné partnerství, obvykle též konec takového vztahu.
Nenávist, hořkost a pocit nesmyslnosti.
V sexu možný sadomasochismus nebo jiné hrubé odchylky.
Obavy a úzkosti, obava ze ztráty, skrývání skutečných citů.
Vztah poznamenaný bezcitností, ovzduší podlosti a nenávisti, i projevy sadismu.
Vztah, který ztroskotal, nebo zanikne v nejbližším období.
Vítězství, jehož důsledky ale budou pro vztah katastrofální.
Tato karta patří mezi ty, které téměř nemají pozitivní význam. Vždy hovoří o porážce, případně ztrátě a to většinou dosti bolestné až potupné. Někdy se může stát, že karta mluví i o vítězství tazatele – pak ale i to bude spíše bolestivé a takové, kterého bude vítěz spíše želet než se z něj radovat, nebo které mu bude v konečných důsledcích spíš ke škodě než užitku.
Je to jedna z nejsmutnějších karet Tarotu.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, berte ji spíš jako varování před tím, co máte v úmyslu. Buď utrpíte porážku, nebo vítězství, které vám stejně nakonec štěstí nepřinese. Zamyslete se vážně a kriticky nad svými úmysly a nad prostředky, které hodláte použít!
Přijímám svůj strach a vzdávám se ho.
Orientuji se v krizích a konfliktech podle vnitřní pravdy, učím se z chyb a nepropadám ani hašteřivosti, ani sklíčenosti.
Umím připouštět chyby.
Šest mečů - Věda BLOB Image
Cesta, změna, stěhování.
Přemístění nebo vnější změna.
Odchod do nejistoty.
Přestup jinam.
Osamostatnění.
Pokrok.
Cesta, odchod, proměna, duchovní vývoj. Změna povolání, přijetí nových úkolů, zhroucení starých přátelství, i manželských svazků. Cesta, jejíž cíl není znám. Změna stanoviska. Orientace na něco nového. Vědění, vědomost, která nás „doveze“ k jiným břehům, užitečný poznatek (může být i nepříjemný). Cestování po vodě, výlet. Nové plány, úspěch ve studiu. V přátelství společné zážitky. Změna ve způsobu myšlení. Hledání nových obzorů. Karta změny a odchodu – bude záležet na našem přístupu k těmto věcem. Rozloučení. Útěk. Vystěhování. Nové možnosti. Rozpad jistot. Odchod, cesta z bolestných pohnutek nebo jako alternativa k situaci, která nás deptá. Nejistota mezi opuštěním starého a nalezení nového. Bolestný odchod, nejistota, strach, tréma. Při potížích utíkat. Vzdání se starého stavu, abychom začali budovat nový.
Chladný distancovaný vztah, nedostatek emocionality a tělesnosti.
Řešení obtížné situace odloučením od něčeho za pomoci sebeovládání a střízlivé volby – hlava vítězí nad srdcem.
Pustit se do něčeho nového.
Vzájemná inspirace. Plodná intelektuální výměna.
Rozsáhlé změny ve vztahu.
Napětí. Odstup (tělesný a duchovní). Útěk.
Vzdalování partnera jinam (doslovně i obrazně).
Tato karta často znamená odchod. Vzdálení se. Někdo se od vás vydal na cestu jinam, na jiný břeh a vás tu zanechává. Vy vidíte, jak se vzdaluje. Odchod není náhlý, ale pozvolný. Nebo jste to vy, kdo něco, někoho opouští a vydává se jinam.
Pokud nejde o vztahy, i tak karta většinou znamená nějakou změnu dosavadního statusu quo. Karta není sice jednoznačně pozitivní ani negativní, ale většinou je s ní spojen minimálně pocit obav, nejistoty nebo tísně.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se vydejte k novým břehům, i když dopředu nevíte, jak vše skončí. Vydejte se do nejistoty. Dejte se na cestu.
V mém srdci rozkvétá růže poznání..
Nalézám jasnost a orientaci ve svém vnitřním středu, zbavuji se toho, co mi už neodpovídá, otevírám se novému a jdu svou cestou.
Sedm mečů - Marnost BLOB Image
Úhyb.
Ústup.
Únik před pravdou.
Chytračení. Mazanost.
Nevypočitatelnost.
Ostražitost.
Rozporná situace která skrývá tajemství.
Neupřímnost.
Odejít potají, vypařit se.
Podvod, švindl.
Strategie: skryté operace, lest, obcházení.
Lest, zákeřnost, sprostota a klam, zrada, přání mít, co nám nepatří. Podvody a prolhanost, intriky, mazanost, lichocení a vychytralost, rafinované triky. Chybné cíle a špatná cesta k cíli (oklikou). Unikání z nepříjemné situace a její zlehčování. Ztráta orientace. Zbabělost, vyhýbání se zodpovědnosti. Obelhávání sebe sama. Házení povinností za hlavu. Utéci od nedodělaného. Něco skryté, nevědomé, potlačené, nebo utajené. Chybné výchozí předpoklady, chybné posouzení skutečnosti. Hra na nepravém místě. Plán, který může ztroskotat. Dobrý význam v oblasti zábavy, legrace a vtipkování. V zájmu prosazení svých cílů se přetvařovat. Marnost. Negativní způsob myšlení, který vyvolává v nitru pocit bezmoci. Vítězství prostřednictvím lstivosti a chytrosti. Pomluvy, nereálné myšlenky, konflikty a rozpory, nebezpečné rady, lenost vlastní povahy, prázdné žvanění. Psychosomatické zdravotní problémy. Pomluva. Intriky. Lest. Podvod. Nečestné jednání. Vyhýbání se problémům. Pokušení. Není odvaha čelit zkoušce. Dosáhnout cíle podvodně. Kleveta. Bojácnost. Netroufat si. Ustupovat. Intriky a lest jako nástroj manipulace, únik místo konfrontace. Zbabělost, únik před úkoly a zodpovědností. Neochota jasně se vyjádřit a rozhodnout. Snahy vyhnout se konfliktním střetům. Zloděj. Problémy.
Generační problémy.
Vyhýbání se střetu s partnerem.
Podvod.
Vyhýbat se vysvětlení, neupřímnost, nevěra.
Únik, obchvat.
Nedůvěra, pochybnosti. Ustrašenost.
Neschopnost přijímat vztah takový, jaký je.
Přitahování negativních událostí negativními očekáváními.
Vratkost a zklamání ve vztazích.
Nepříznivé období pro rodinu a manželství.
Prolhanost, zlomyslnost, podvody a intriky.
Tato karta s v praxi objevuje v několika významech.
Jednak karta upozorňuje, že se někdo něčemu vyhýbá, něco obchází – nebo dokonce k takovémuto jednání nabádá, radí. Druhý častý význam se spojuje s nečestností, lží a podvody, kterých se někdo dopouští.
Tak či onak, když padne tato karta, buďte obezřetní, neboť věci nemusí být tak, jak se zdají a nelze předpokládat přímou jasnou srozumitelnou cestu či postup v dotazované záležitosti.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se dotazované záležitosti raději vyhněte, nebo ji řeště oklikou. Nepodstupujete žádné přímé střety, vyhněte se konfrontaci. Pamatujte, že moudřejší ustoupí.
Ovládám všechny schopnosti a prostředky potřebné k dosažení toho, po čem v hloubi duše toužím.
V obtížných situacích se spoléhám na svou pružnost a obratnost, odbourávám tabu a nedělám si to zbytečně těžké.
Osm mečů - Vměšování BLOB Image
Potlačování
Svázanost
Vnitřní překážka
Nesvoboda.
Sebepodceňování, nedůvěra ve vlastní moc či autoritu.
Zábrany. Zákazy.
Neschopnost rozvinout nějaký rys.
Umrtvování vlastních schopností. Skrývání charakterových vlastností, nerozvíjení potenciálních hodnot a nadání. Blokáda vůči okolním lidem, přátelům, i partnerům. Zajetí vlastní nerozhodností. Pokoření, ponížení, vynášení ortelů, rozsudků, i útisk. Být zahnán do kouta, být něčí vězeň nebo být spoután okolnostmi. Normy a povinnosti – svázanost nevhodnými přesvědčeními. Příliš velká (sebe)kontrola. Touha vymanit se ze svízelné situace, ale neschopnost vidět jak. Cenzura a autocenzura. Odříkání. Pštrosí politika. Být zajat v ublíženích a odsudcích. Mučivé hloubání. Omezení. Ze strachu z chyb nejednat. Stálé pochybnosti. Neustálé: "Ano, ale..." brání v rozhodování. Mysl plná pochyb a nedůvěry, která má sklony rozebírat všechno do nesmyslných detailů. Bariéra v našem nitru. Traumata, paranoia. Nemoc. Špatné pracovní místo = nepořádek, špatné zvyky, chybný přístup k práci, neschopnost mít z práce radost. Špatná investice, kontakt se špatnými rádci, ztráta. Odklad, překážka, úzkost, těžkosti, opozice, nehoda, zrada, neštěstí. Zajatec vlastního předsudku. Ubitý vlastní slepotou. Skrývání charakterových vlastností.
Potlačování, nepřirozenost. Kontrolovat pocity.
Skrze jednoho z partnerů promlouvá někdo jiný.
Společný duševní život je spoután, zkrácen.
Neupřímné jednání s partnerem.
Nedostatek otevřenosti. Nedůvěra.
Upřednostňování mysli před srdcem, rozumu před city.
Strach z nesprávného rozhodnutí.
Možný vliv třetí osoby.
Neochota riskovat vztah.
Toto je smutná karta a patří mezi ty, které mají téměř stejnou výpověď ať jsou v přímé poloze či pozitivních souvislostech či naopak.
V praxi většinou hovoří o neschopnosti něco projevit a tato neschopnost má většinou důvod někde uvnitř nás – často souvisí s komplexy nebo nějakým druhem strachu či nedůvěry v sebe.
Člověk, o kterém karta mluví, většinou něco skrývá či potlačuje a díky tomu není moc šťastný.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, může to znamenat dvě věci – záleží na kontextu otázky. Buď Vás karta nabádá k tomu, abyste se začali kontrolovat, hlídat, omezili nějaký svůj projev, např. si dali „pusu na zámek“, zavřeli před něčím oči, do něčeho nezasahovali apod. Nebo Vás karta upozorňuje na to, že ten, kdo Vás omezuje, jste jen vy sami. A vy sami s tím můžete něco udělat – např. shodit pouta, osvobodit se.
Uvolňuji se a důvěřuji životu.
Zbavuji se pochybností, negativního myšlení, měřítek nepřátelských životu, činím vlastní rozhodnutí a riskuji, že udělám chybu.
Devět mečů - Krutost BLOB Image
Velké starosti.
Katastrofa.
Noční můra.
Trápení.
Úzkost, panika, strach.
Starosti, výčitky svědomí, zoufalství.
Probuzení a kruté poznání.
Čas sklíčenosti, velkých starostí, ohrožení existence i života, doba nemocí, pesimismu. Problémy v práci, potíže s nadřízeným, obavy ze zkoušek, tréma před veřejným vystoupením. Předpověď smrti, neúspěchu a zoufalství. Posedlost nesplnitelným přáním nebo nedosažitelným cílem. Neschopnost vyrovnat se s prožitým utrpením. Pocity viny. Šok. Zlý osud. Těžká nemoc, malá perspektiva uzdravení. Interrupce. Agresivita, pravda za každou cenu, násilí, zakazování, cenzura. Trápit se sebeobviňováním - trestat sám sebe. Sebetrýzeň a sklon ke kruté sebekritice. Zážitek přímého existenčního ohrožení. Starosti a bezesné noci. Smrt, zoufalství, pochyby a smutek, násilí, chudoba, krutost, mizérie, neštěstí, starosti, obavy o milovaného, špatný charakter, zajetí, zatčení, pochyby, zármutek v lásce, upadnutí v nemilost, hluboký strach, pomluvy a urážky. Zranění nebo zničení – fyzické i slovní. Nespavost, deprese, panická hrůza, paranoia, samota, pocit, že jsem na všechno zůstal sám. Vyčerpání, prohra, zpoždění, zklamání, zoufalství, pomluvy. Neštěstí, nemoc, majetková ztráta. Uvěznění. Strach z rozchodu, obavy ze samoty a ztráty partnera.
Konflikt. Nemožnost dohodnout se.
Silná hrozba rozvodu.
Rozpad vztahů, nové spory, špatné zprávy.
Prospěchářství, falešné vztahy.
Opuštěnost.
Mučivé myšlenky, trápení, pochyby.
Bod krutého poznání.
Neschopnost odpouštět.
Nenávist k sobě.
Bezohlednost.
Sadismus nebo masochismus.
Sebeobviňování, sebemučení.
Destrukce.
Toto je jedna z nejhorších karet Tarotu vůbec. Nenalezneme u ní žádný pozitivní aspekt. V praxi hovoří o stavech největší úzkosti, strachu, žalu nebo deprese – nebo o velkých starostech.
Pečlivě prozkoumejte, zda jsou ony obavy oprávněné, zda nejde o pouhé „malování čertů na zeď“.
Lidé mne milují jednoduše proto, že jsem takový jaký jsem.
Vyrovnávám se se svou negativností, svými pochybnostmi a obavami, abych se od nich oprostil a byl opět láskyplný a živý.
Deset mečů - Zkáza BLOB Image
Dno.
Definitivní bolestivý konec.
Násilný a předčasný konec.
Rozloučení a uvolnění.
Ztráta jistot.
Stav po katastrofě.
Závěrečný tah.
Zničení, zkáza.
Přelom razantní a pravděpodobně i bolestný. Může být ukončen úkol, můžeme přijít o místo, obrátit směr života, proměnit charakter usilování. Může být zničeno něco cenného, může se nám rozpadnout vztah k lidem. Smutek, bezútěšnost, bolest, slzy, lítost. Životní pád, pokles na nejnižší životní bod, kdy je všechno zničeno. Deprese, agonie, zastrašení a překážky. Ukončení životních zkušeností, špatného, tísnivého období plného utrpení. Smutek, slzy a trápení. Něco musí zemřít, aby uvolnilo místo novému životu. Silný pocit osobní ztráty. Definitivní konec vztahu, zaměstnání nebo nějaké situace. Poslední kapka. Plány skončí nezdarem. Úpadek. Krach. Výpověď, propad cen, bankrot. Svévolný, násilný konec, obvykle provázený rozumem. stejné jako pozitivně jen s ještě horším dopadem. Umrtvení citů.
Definitivní konec.
Něco je v troskách.
Ztráta iluzí.
Zničení vztahu.
Rány osudu.
Vyústění problémů, pro tazatele ne zcela přijatelné.
Stav po rodinných problémech.
Konec přátelství.
Bolestný konec vztahu - vzdání se iluze pravého partnerství.
Toto je jedna z nejhorších karet Tarotu. Mluví o tom, že něco definitivně skončí a srazí nás to na dno. Většinou je to dost frustrující období.
Nicméně, jedno malé leč hořké pozitivum tato karta má – víme, že horší už to být nemůže, že teď už se to může jedině zlepšovat.
Negativita mi brání žít v přirozeném proudu života. Láskyplným postojem vůči sobě se životu nově otevírám.
Poznávám, jak mě kontrola, kterou provádělo mé ego, zatěžování hlavy, negativní myšlení a pochybnosti přivedly na pokraj zkázy, zbavuji se toho, riskuji, že udělám chybu, a stavím se opět na nohy.
Páže mečů BLOB Image
Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Kritika.
Hledání, očekávání nepřítele.
Cílevědomá osoba, praktická, nedělící se o výsledky svého snažení.
Nositel nepřátelského nebo kritického impulsu.
Ochlazení.
Jasnost a konfliktnost.
Hrozící konflikt, spor, kritika.
Příležitost něco vysvětlit.
Znepřátelení si okolí, rivalita, spory v práci, neshoda s partnery, hádky i tvrdé názorové střety. Je bystrý, čilý, ale i vážný – když jde do tuhého. Vyzvídání, průzkum, vytrvalost až umíněnost. Má vlastnosti důležité na to, aby provětral ovzduší, vyjasnil pojmy, je dost bystrý na to, aby pochopil složité souvislosti. Blížící se konflikt dokáže získat pod svou kontrolu. Osoba inteligentní, vychytralá, nevypočitatelná a nezávislá. Potíže v čemkoliv jako důsledek minulých chyb. Přítel, který dělá problémy. Brainstorming – bouřlivá výměna mnohostranných, bouřlivě tryskajících idejí a asociací. Dohled, průzkum, špion. Rebelie, impulzivnost. Ostrý jazyk, přehnaná kritičnost, hledání svárů, náladovost. Frivolnost. Nekonvenční, svobodné a dobrodružné myšlení. Šance si něco vyjasnit, ale pocit napadení , kritiky, ohrožení. Čilost, pružnost. Touha hádat se. V zaměstnání nepřátelství a slovní útoky, neoprávněné výtky. Soupeření mezi obchodními partnery. Netaktnost. Slídit za někým. Falešný přítel. Úskočný člověk, který se obtížně srovnává s ostatními, vyvolává nepříjemnosti, neshody, do všeho se míchá, může být zbrklý. Neupřímnost. Nepravé přátelství. Netrpělivost, hrozba uspěchaného rozhodnutí, rozhodnutí na základě chybných nebo pochybných důvodů. Varování: blížící se konflikt, rozpor, střet názorů. Být necitelný – podřízení srdce hlavě. Ochlazení. Falešný přítel. Slídění. Klevety. Závist. Špatné zprávy. Neschopnost koncentrace. Učedník se považuje za mistra nebo si na něj hraje. Žárlivost. Konflikt.
Vysvětlující rozhovor. Vyjasňující hádka.
Necitelnost – srdce se podřizuje hlavě.
Neochota a neschopnost snášet nároky a tužby druhých.
Bere ohled jen na sebe.
Prosazování sebe ve vztahu.
„Vyplavání“ výčitek, nevyslovených zklamání, zamlčovaného vzteku.
Doutnající konflikt přechází v akutní krizi.
Starý nesmyslný spor, který se znovu objeví.
Krize, možné výčitky.
Od Pážete mečů můžete očekávat člověka nebo situaci, která bude trochu jako studená sprcha.
V lepším případě dojde k vyjasnění něčeho, nebo k příležitosti si něco uvědomit, něčeho si všimnout. V horším případě čekajte konfliktnost zcela zbytečnou.
Pokud jde o vztah, pak pokud už déle trvá, čekejte bouřky a zvýšenou oblačnost – tedy bude možná chvilku trochu pod mrakem. Pokud jde o dotaz na vztah, který teprve vzniká, pak nečekejte nic moc. Pážata obecně indikují spíše vztahy milenecké než trvalé a Páže mečů nebude partner příliš vřelý ani stálý.
Pravá rebelie je pozitivní, konstruktivní a tvořivá.
Hledám pravdu a smysl života, komunikuji upřímně, jasně a otevřeně a zasazuji se za své ideály.
Jsem prospěšný, jsem připraven pomoci.
Rytíř mečů BLOB Image
Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Konflikt.
Protivítr, útok, lov.
Mladá inteligentní osoba.
Náhlá potřeba drastické změny.
Vyjasnění.
Reprezentant mrazivého klimatu.
Chladný, odmítavý, vypočítavý, rozpolcený.
Agresivita.
Konfliktní osoba. Vedle udatnosti i chlad, nepřátelství, záludnost, rozpory a hádky. Může provětrat atmosféru, vyjasňovat situaci, ale i chladný odstup, ostré spory, jízlivost a ironie. Počítejme s ochlazením vztahů, nepřátelstvím – buď kriticky vystupujeme my, nebo jsme obětí kritiky. Toto napětí zřídkakdy působí jako očistná bouře – způsobené rány se hojí dlouho a špatně. Ztroskotání obchodů, projektů. Potíže a rizika. Jednání se silou vichřice, žádostivost, dobytí a odloučení – nepřístupnost jemnějším, méně zřetelným pocitům. Nespoutaná síla vůle. Intelektuál, idealista. Nepoužitelný v praktických záležitostech – vidění jen v teoretické rovině. Události, které mají rychlý spád a snesou se z čistého nebe. Riziko chaosu. Vrhat se po hlavě. Intelekt poškozený netrpělivostí. Zraňování slovy, mrzutost, nerozvážnost. Protiútok v diskuzi. Aktivní, pohotový, vždy připraven jednat. Boj za vyšší ideály. Náhlé změny. Novátor, vynálezce. Duševní deprese, odcizení v lásce, finanční nesnáze. Vhodná doba pro vytváření plánů, cílů i jejich uskutečnění. Šílená odvaha. Tyran, který rád působí těžkosti. Ješitný pošetilec, impulsivnost, nekompetentnost, neopatrnost. Nedostatek pochopení. Záhuba, bezmocnost a úzkost, marnotratnost, hýřivost, výstřednosti a neprozřetelné chování. Bezohlednost, rychlost, cílevědomost, duchaplnost, nespoutanost, chlad. Mrazivé období + protivítr. Opozice. Válka. Hádavost. Fanatismus. Soupeřivost. Proradný mladý člověk. Falešný přítel. Destruktivita, ukvapenost, tvrdohlavost. Bojechtivost, přehánění do krajnosti, rivalita. Očekávat negativní. Nepřátelství. Nedůvěra. Nenávist. Vědomé zraňování, utloukat někoho slovy. Stálá připravenost na obranu – vnitřní napětí. „jízda v protisměru.“ Nedostatek emocí - chlad a rezervovanost. Ponižování ostatních – často slovně. Vztah s mladší ambiciózní osobou ústící spíše v nesoulad a konflikt.
Chlad a hrubost. „Studená válka“. Hořkost. Nenávist. Potupa.
Předzvěst rozchodu, nesrovnalostí, sprostoty
Svárlivost.
Podlost, vypočítavost.
Vztahy nechápané a nepochopitelné, snaha vysvětlovat je logikou.
Bezhlavé vrhání se do vztahů.
Snaha o osobní svobodu – i na úkor druhých.
Možný flirt (pouze flirt!).
Chlad a hrubost v citových vztazích.
Rozchod a vulgární spory.
Ledové odmítnutí citu.
Rytíř mečů představuje osobu nebo situaci konfliktní.
V lepším případě jde o někoho, kdo bojuje ze všech sil za své ideje, za správnou věc. Pak to bude někdo velmi energický, statečný a neohrožený.
Mnohem častěji se však Rytíř mečů projevuje jako osoba nebo situace značně necitlivá, zraňující, přinášející neporozumění, útoky, spory a hádky.
Od Rytíře mečů můžete očekávat shodu pouze intelektuální – nikoliv však citovou a emocionální. Není schopen porozumění a většinou ani hlubšího vhledu.
Ve vztazích se také nejedná o dobrou kartu, do déletrvejících vztahů přináší studenou válku, v nových vztazích jde většinou jen o povrchní flirt, jehož jediným účelem je pocit zadostiučinění z vítězství a z dosažení svého.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, pak nehleďte napravo nalevo a vrhněte se po hlavě do boje za svou věc. Jako hlavní zbraň použijte rozum a slovní komunikaci.
Mé tvůrčí možnosti nemají žádné hranice, kromě těch, ve které věřím. Všechny zdi o které si hlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.
Vyrovnávám se s výzvami a konflikty, osvobozuji se od starých věcí, které bránily životu, a jednám rozhodně, rychle a cílevědomě.
Útočím tehdy, když je to nutné.
Královna mečů BLOB Image
Chladná chytrá autoritativní žena.
Matka, partnerka, šéfová.
Rozhodnost pro ideál. Jasná hlava.
Duševní manipulace.
Individualita.
Nezávislost.
Emancipace.
Opuštěnost, osamělost – vdova, rozvedená.
Chlad, distanc, duchaplnost, vtip, chytrost, vychytralost.
Jasnost v cítění a jednání.
Sebevědomá silná inteligentní osoba, muž nebo žena. Originální, nezávislá, s potřebou jednat. Drží se ideálů, je zásadová a nápaditá, často umělecky nadaná. Možná studená. Ne krásná ale šarmantní. Rozchod, rozluka, rozvod, přísnost. Upřímnost, schopnost oprostit se od omezení a závislostí, chytrost, nezávislost, bohatství myšlenek, schopnost řešit problematické situace rozumem. Neochota si nechat něco líbit, nepřekonatelný odstup a chladná vypočítavost. Jít svou cestou, šířit vlastní názory. Cílevědomé myšlení. Přímočarost. Nepoddajná nezávislá povaha, tvrdý postoj – ochota bojovat za všechno, co chci mít. Čest, chytrost, logika a věcnost. Rada chytře a logicky argumentovat. Touha po svobodě. Komunikace. Vést objasňující rozhovory. Povýšeně kritizovat a odsuzovat. Vdova, osamělá žena. Kariérismus. Ženy v tzv. "mužských profesích". Krutá a podvodná žena. Může být nebezpečná. Zloba, pruderie, klam, úzkoprsost, nespolehlivost, pokrytectví a zdráhavost, zlomyslnost, posměch a pohrdání. Myšlenkový chaos, duševní pomatenost, deprese. Emocionální devastace. Tvrdá opozice a překážky. Hašteřivost. Jako žena potlačovat ženskost a svádět boj o moc s muži a dětmi. Zaujetí vůči pudům, citový chlad. Intriky. Manipulace. Vnucování vlastních mentálních vzorců druhým. Sobectví. Vypočítavost. Despotismus. Utlačování, potlačování, vytlačování. Cynismus, pesimismus, pomstychtivost, bigotnost, lest, zloba.Puritánství. Odloučení, smutek. Smutná káravá osoba. Zahořklost. Úzkoprsost. Nenávist. Odsudek. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Úsilí o nezávislost, rovnocennost.
Někdy nezájem, ironie, jízlivost, prostořekost.
Kariéristka. Žena, která ví, co chce.
Vztahy uvědomělé – mnohdy z rozumu.
Chladné vztahy – někdy bitevní pole.
Osamělý partner.
Partner „vychovávající“ druhého partnera.
Bezdětná (někdy dokonce neplodná) žena.
V manželském trojúhelníku „ta třetí“.
Schovávat city za maskou.
Vyhýbání se blízkým a zejména intimním a závaznějším vztahům.
Královna mečů je karta která často označuje ženu osamělou – ať už fakticky nebo vnitřně. Jde většinou o osobu racionálně založenou, přímou, působící spíše věcně a chladně. Může být dosti chytrá. Je to však tak trochu „ledová královna“.
Pokud vám karta vyjde jako rada, dejte na rozum a city nechte stranou, reagujte logicky, upřímně a neohroženě. Buďte spravedliví a kritičtí k ostatním, ale i k sobě.
Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě.
Pomocí svých duchovních sil jsem se zbavil starých obav, měřítek a závislostí a komunikuji jasně a otevřeně.
Klidně a jasně prosazuji svoji pravdu.
Král mečů BLOB Image
Otec, manžel, zaměstnavatel, učitel. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Inteligentní autoritativní muž.
Kritika, logika, chytrost, objektivita, odbornost.
Síla ducha, intelekt.
Zchytralost. Autorita. Moc.
Citový chlad.
Přehled, předvídavost, suverenita, převaha, duchovní kontrola.
Ostrovtip.
Rozumové založení.
Jasnost a přímost.
Účelová orientace.
Dominantní osoba. Chytrý muž. Možná chladný. Osoba spravedlivá, uvážlivá, ukázněná a přísná, někdy i zakazující, analyticky uvažující, výkonná a inteligentní. Cynismus, absence emocí. Autorita, nevšední inteligence, opatrnost i odvaha, dovednost a aktivita. Síla, energie a zákon. Inteligence bojující, přísnost a chápavost. Bohatství myšlenek, duchaplnost, mnohostrannost, ale i protikladnost jednání. Lstivost a ironie. Schopnost analýzy problémů, racionalita, cynická kritičnost, mocenská kontrola, schopnost obratného a taktického řešení. Období poučení. Symbol moci a zákona. Jít k podstatě věci. Dar sdělovat efektivním způsobem své myšlenky. Schopnost rozhodování a odhodlanost. Moc, velení, autorita, inteligence, právo, nadřízené orgány. Rada rozhodnout hlavou nikoli srdcem, neslevovat z racionálního přístupu. Řeč, diplomacie a lstivost. Spory a hádky, argumentování. Odborná znalost. Sebeovládání. Zkušenost. Neústupnost, egoismus, úzkostlivost, nelidskost, zlé úmysly, neštěstí, zlomyslnost, zlé úmysly, ukrutnost, úskok, neupřímnost, surovost, věrolomnost a perverzita, špatný příklad. Přílišná orientace na hlavu. Zneužití moci, autority. Nebezpečí manipulace ostatními. Hlavou proti zdi. Autoritářství. Chlad. Vypočítavost, cynismus, rafinovanost, mazanost. Mocný bezohledný nevypočitatelný nepřítel. Krutost, vypočítavost, bezcitnost, bez soucitu. Kousavost, hašteřivost, cynický kritik. Pedantství. Pohyblivý a nadaný člověk, který vše vymyslí a nic neuskuteční. Extrémní názory. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Partner, který neumí projevit lásku, soucit nebo empatii.
Osobité duchaplné chování.
Odstup. Chlad. Rozumová kontrola.
Člověk zaměřený na své povolání.
Patriachální přístup ke vztahům.
Vztahy ne moc vřelé ale spolehlivé.
Přitažlivost a vzrušivost na základě pouhého pohledu, častá výměna partnera (povrchnost ve vztazích).
Nahrazování emocí zkoumající zvědavostí.
Místo srdečnosti mudrování, rozumování.
Král mečů bývá osoba racionálně založená. V lepším případě je to člověk s velmi břitkým rozumem a uvažováním. Také někdo s dobrou schopností komunikace. Karta také označuje člověka, který má dobré znalosti a odbornost a umí je použít.
V horším případě jde však o člověka, který rozum a racio používá bezohledně a necitlivě. Své ego může prosazovat dosti krutě.
Ve vztazích může být velmi zvídavý a všestranný, orientovaný především na intelektuální shodu s partnerem. Bohužel se ale může jevit chladným, autoritářským nebo naopak příliš povrchním. Může mu chybět emocionální hloubka.
Král mečů je také kartou označující osoby úřední.
Pokud vám karta vyjde jako rada, pak vemte rozum do hrsti. Jednejte jasně a účelově a přímo. Stůjte si za svým. Emoce ale nechte stranou, snažte se být nestranní a nezaujatí. Karta také může vyjadřovat radu obrátit se na úřady, správní orgány nebo osobu nadřízenou čí více kvalifikovanou.
Znám svůj cíl a vím, pro co pracuji. Každý cíl je pouhým milníkem na cestě k mému nejvyššímu poslání.
Jednám na základě velké duchovní jasnosti a uvědomění – cílevědomě, odhodlaně, odpovědně a spravedlivě.
Prosazuji se. Jsem bezúhonný.
Eso pohárů BLOB Image
Příležitost dojít štěstí.
Uspokojení, láska, zdraví, krása, plodnost.
Pramen.
Harmonie, vnitřní mír.
Znovuzrození.
Naplnění.
Touha srdce.
Těhotenství. Narození.
Šťastná pozitivní plodná fáze. Radost, spokojenost, krása, počátek lásky, potěšení, skok ve spirituálním růstu, víra a sebedůvěra, spokojenost. Šance k naplnění snů, přání a představ. Láska ve všech podobách. V profesionální sféře spíše poslání než povolání. Úspěšné složení zkoušek, úspěch projektů a plánů. Naplnění a prožití hluboké lásky. Štěstí v lidském či duchovním slova smyslu. Nová kapitola v citovém životě. Schopnost přijmout. Splnění přání týkajících se naší kariéry. Oslava. Vciťování se. Vřelé vyzařování. Orientace na city a pocity. Pohostinnost. Nezištnost. Nestálost a vrtkavost bránící realizaci plánů a záměrů. Hysterie. Neplodnost, neopětovaná láska. Nestálost, falešné srdce, zklamání ve vztazích. Nevěra a klam. Rozplývání se v citech. Iluze. Jednání určované pouze city. Nestálost. Citové záležitosti stojí v popředí a zastiňují vše ostatní. Naplnění, prožití velké lásky.
Manželství nebo zamilování se.
Sňatek, začátek šťastného partnerství.
Setkání s osudovou osobou.
Plodnost. Narození dítěte. Početí.
Přitažlivost k někomu neznámému.
Odevzdání se.
Otevřenost a přístupnost.
Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek.
Eso pohárů je jednou z nejšťastnějších karet Tarotu, neboť bývá počátkem něčeho, co velmi potěší naše srdce.
Tato kartá má minimum negativních významů. Její odvrácená tvář souvisí s přecitlivělostí – je-li něčeho příliš, pohár přeteče – což v praxi může znamenat přecitlivělost, která už je na obtíž. Druhým negativním aspektem může být to, že nebudeme vyslyšeni.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak mějte srdce na dlani.
Všeobjímající láska naplňuje mne i mé okolí.
Jsem plný důvěry a lásky, vím, že mě nesou kosmické síly, a otevírám se všemu kolem sebe.
Dva poháry - Láska BLOB Image
Láska.
Spojení.
Spolupráce.
Partnerství.
Harmonie.
Sdílené city.
Milostný pár.
Milostné setkání, známost, nový vztah, usmíření, zamilovanost, láska. Dobrá spolupráce, dobré vztahy. Přátelství nebo partnerský svazek. Sňatek. Sjednocení. Vnitřní smířlivost. Kontakt s jinou osobou za přítomnosti extatických pocitů. Šťastné setkání Přeludy, iluze, neshody, neopětovaná náklonnost, falešné přátelství, disharmonické vztahy. Vztah je nestálý nebo nevhodný. Nespokojenost : jeden neustále dává a druhý sbírá a hromadí. Neschopnost vidět věci a partnera v pravém světle. Dobrodružství. Zaměňovat požitky za osudové spojení. Láska.
Zamilování se.
Naplněný milostný vztah.
Manželství.
Spojení. Sjednocení.
Harmonie.
Usmíření.
Perspektiva objevení se nového vztahu.
Flirt.
Láskyplné jednání s partnerem.
Toto je jedna z nejkrásnějších karet Tarotu. Označuje vztah mezi dvěma lidmi: milostný poměr, zasnoubení, svatbu, přátelství, obchodní partnerství.
Téměř nemá negativní význam. Pokud se přeci jen objeví v negativních souvislostech, většinou v praxi hovoří o vztahu, který sice vypadá pěkně, ale v budoucnosti nebude ten pravý.
Ačkoli se význam karty dá interpretovat i na vztahy přátelské a obchodní, v praxi mi vychází pouze v souvislosti s milostnými záležitostmi.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, směle se zamilujte, nebo si najděte spojence, uzavřete spojení. Dejte najevo lásku nebo city.
Není třeba dělat nic jiného, než vychutnávat, co život nabízí. Dovoluji lásce, která mě naplňuje, aby ovlivnila můj život.
Miluji se, spojuji se s láskou s druhým člověkem, jsem plný důvěry a umím lásku dávat a přijímat.
Tři poháry - Hojnost BLOB Image
Oslava úspěchu.
Radost s ostatními. Otevření se.
Užívat štěstí.
Kolektivní cit – „my“. Přátelství.
Vděčnost.
Dobré časy.
Nadbytek. Přebytek.
Potěšení. Radost, bezstarostnost, vděčnost. Šťastný výsledek, harmonické vztahy s bližními, zajímavá práce, povýšení nebo uznání. Umělecký talent. Vyléčení, uzdravení, vítězství, vyřešení problémů, hojnost. Štěstí, spokojenost, oslava. Společenský život. Radostné chvíle. Dělit se o radost. Bezpečné prostředí. Několikanásobné štěstí. Plodné pracovní období, radost z práce. Úspěšná investice, zisky. Navázání výhodné známosti, setkání se zajímavými lidmi. Příznivá doba pro rodinné i bytové záležitosti, společenské akce. Radost ze života, naplnění. Zajímavá práce, přátelská atmosféra. Sdělování nebo sdílení. Pospolitost. Tým. Přátelé. Neúměrné požitkářství, nadměrné smyslné požitky. Dosažení jen malých cílů. Dosažení cílů v čistě fyzickém smyslu, uspokojování smyslových potřeb. Nadměrná snaha užívat si. Nedorozumění se ženami. Samolibost v povaze, trpění na pochvaly. Špatná nálada. Oslavovat něco nadbytečného. Spokojený vztah, láska.
Mateřství. Narození dítěte.
Svatba.
Velké štěstí.
Něco společného.
Radost, potěšení, oslava.
Společná tajemství.
Toto je velmi příjemná karta, neboť je to karta přátelství, oslav a radosti.
Mezi její pozivní a negativní tváří bývá v praxi rozdíl pouze jako mezi oslavou promoce a náhlým úplně zbytečným mejdanem – a ani ten přeci nebývá špatný, že?
Rozdíl je pouze v tom, jestli se budete radovat z něčeho, co má skutečně cenu, nebo jen tak, nebo z něčeho zhola zbytečného.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, radujte se a slavte. Uvolněte se a užívejte si.
Dnes dostávám od života vše, co k hojnosti potřebuji.
Užívám vděčně všeho, co je mi dáno, dávám a jsem plný oddanosti, důvěry a lásky.
Čtyři poháry - Nadbytek BLOB Image
Nespokojenost. Rozmrzelost. Deprese.
Malomyslnost.
Nezpozorovaná šance nadosah.
Nenaplněnost.
Rozladěnost.
Sklíčenost.
Být uražený.
Smíšené pocity.
Přesycení.
Truc.
Nespokojenost, rozmrzelost, nulová motivace, deprese, vzdor, svéhlavost. přesycení, pocit plnosti a nevrlosti, zatrpklosti či otupělosti. Nuda a dlouhá chvíle, lhostejnost ke všemu, žádný motiv k akci, otrávenost světem. Zklamání, hořkost. Apatická setrvačnost. Nelibost. Neochota přijmout dobré věci, které se nabízejí. Přehlížení šancí díky rozmrzelosti nebo vzdoru. Nové touhy, které neumíme naplnit. Odpoutanost od okolí nebo také odmítání. Přemítání. Spaní na vlastních vavřínech může vést k nudě a nepříjemnému stereotypu. Omrzelost. Pasivita. Sebelítost. Stáhnout se zpátky. Nepřátelství, předtuchy, komplexy méněcenosti. Nedostatek sebedůvěry a pochybnosti, které nám brání realizovat naše ideje. Negativní postoj brání něčeho dosáhnout. Trucovitost. Cítit, že nikam nepatříme. Slepota vůči nabízeným možnostem, nevnímání nabídky, vzdor. Nespokojenost uprostřed hojnosti. Utápění se v citech k jiné osobě, která city pravděpodobně přehlíží.
Uvíznutí ve vztahu, který se nenavázal nebo vyprchal.
Žárlivost, raněné city, poziční válka, cílevědomé přehlížení partnera.
Osamostatnění se uvnitř vztahu, rodiny.
Nuda, nespokojenost, touha po změně.
Být uražený, zlobit se. Trucovat.
Tato karta mluví o pocitech, které nejsou příjemné. Většinou mluví o tom, že se necítíme dobře, ačkoliv nám vlastně nic nechybí. Je třeba zjistit, zda to znamená, že máme pouze „roupy“, nebo zda je karta pouze předzvěstí hlubší krize.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, dobře se rozhlédněte. Nabízí se Vám něco, co nevidíte jen díky své vlastní slepotě a zabedněnosti.
Vychutnávám čas strávený společně s ( jméno ) s vděčností a radostí.
Spočívám v sobě, přijímám dary života, užívám emocionální blízkosti, přitom však zůstávám sám sobě věrný.
Jsem připraven a otevřen novým možnostem.
Činím přijatelné nabídky.
Pět pohárů - Zklamání BLOB Image
Žal.
Zklamání.
Konec mylných představ.
Rozloučení, bolest, starost a trápení.
Karta smutku.
Ztráty. Ztroskotané naděje.
Ztráta a zklamání, smutek. Bezmocnost. Hořkost. Neúspěšné projekty, nesložené zkoušky. Problémy vlastní existence. Rozčarování a bolest z neúspěchu. Duševní vypětí, silný otřes (např.rozvod). Bolestné poznání. Probuzení z iluzí. Neschopnost nebo neochota vidět pozitiva. Zničení něčeho, co pro vás hodně znamená. Špatné zkušenosti. Deprese. Nesprávné spekulace. Člověk nevidí žádné šance do budoucna, ačkoliv tu jsou. Chybné plány. Hořkost a zášť kvůli domnělé nespravedlnosti, ve skutečnosti díky nenaplněným očekáváním. Provalení průšvihu. Nesplněné sliby kolegů a nadřízených – nikdy nemyšlené vážně. Špatné investice – finanční ztráta. Mylné představy. Utrpením hledat pozornost a péči. Konec vztahu, který měl dávno skončit.
Nečestné jednání jednoho z manželů nebo partnerů.
Truchlení nad ztrátou vztahu.
Rozvod.
Nešťastná láska, ztráta partnera, zklamání.
Zklamání, hoře, bolestné poznání.
Potrat.
Trpkost a frustrace.
Nerealistická očekávání od partnera nebo partnerství vůbec.
Vystřízlivění z iluzí.
Strach ze zklamání.
Toto je karta smutku. Je podobná 3 mečům a objevuje se v podobných situacích a souvislostech. Co naplat, že jsme nepřišli o všechno, když jsme přišli o to, co bylo našemu srdci nejdražší.
Když si vytáhnete tuto kartu, pravděpodobně vás bude něco moc a moc bolet.
Pokud Vám karta vyjde jako rada,oplačte to, oč jste přišli a smiřte se s tím.
Poznáváním sebeklamů umožňuji vyléčení svých zraněných citů.
Přijímám utrpení a krize jako součást života, odevzdávám se, přitom se přibližuji sám sobě, oprošťuji se a hledám nové cesty.
Jsem připraven k radikální změně.
Šest pohárů - Rozkoš BLOB Image
Vzpomínka na šťastnou minulost.
Vzpomínky na štěstí.
Harmonie. Dávat a přijímat lásku.
Bezstarostnost.
Intuice.
Solidarita.
Minulost.
Karta nostalgie – vede do minulosti, probouzí naše vzpomínky. Snění. Dětství, radosti, šance a vyhlídky, potěšení z minulosti, štěstí, dědictví. Harmonie a radost, paměť, uplynulé vlivy, události, na které jsme zapomněli, potlačené zkušenosti z dětství, touha po domově, touha po blahobytu. Sentimentalita a zamilovanost. Štěstí mající původ v minulosti, myšlenkách na to, co pominulo. Minulost. Objevení se dávné známosti, do života vstoupí někdo z minulosti. Náklonnost i odmítání zároveň. Člověk, kterého jste kdysi znali. Vztah k určité vzájemně spojené skupině lidí. Dětinská nevinnost. Získat sympatie. Pohled zpět. Důsledky. Něco je minulost nebo jako v minulosti. Bezbrannost. Zklamání v očekávání. Morální soudy vynášené těmi, kdo morální život nevedou. Tendence idealizovat si události k určité naivitě. Věci, které už neexistují. Lpění na minulosti bránící pocitu štěstí,veselí. Moralizující postoje k sexualitě. Vztah pramenící hluboko v minulosti.
Pěkné vztahy. Bezpečí. Zamilovanost.
Vyjasnění po bouřce. Uklidnění nepříjemností.
Noření do dřívějších snů o velké lásce dávající sílu k realizaci.
Tato karta v praxi nejčastěji znamená, že budeme konfrontováni s něčím nebo někým z naší minulosti. Ať už půjde o setkání s někým konkrétním, nebo jen o vzpomínky či nostalgický pohled zpět, většinou je to příjemné.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, zavzpomínejte a načerpejte sílu a pozitivní myšlení v něčem pěkném, co už jste zažili. Buďte dětsky naivní a bezstarostní.
Otevírám se milované bytosti, se kterou mohu prožívat radosti lásky na všech úrovních.
Miluji sebe a život, spojuji se v lásce s jinými lidmi a umím si užívat a radovat se.
Sedm pohárů - Zkaženost BLOB Image
Iluze.
Hledání neexistujícího. Lež.
Sen víc než pravda.
Volba mezi různými alternativami.
Výběr.
Představy. Vzdušné zámky.
Klam.
Okouzlení a omámení. Iluze, touhy a přání, žádosti. Sny namířené do budoucnosti. Všechna energie je zaměřena na vidiny a nerealistická očekávání. Snění místo jednání. Nesprávné posouzení skutečnosti. Odklon od správné cesty, bloudění, zmatek. Být oběť iluzí. Zmateční situace – nutnost rozhodnout se. Vzdušné zámky. Nereálné představy o sobě a svém životě. Potřeba rozlišit, které nápady jsou reálné a které pouhou fantazií. Představivost. Výzva ke snížení očekávání a omezení svých cílů na skutečně dosažitelné. Únik z reality. Přízraky. Sny. Varování před klamnými obchody a nepoctivým chováním. Zásadní omyl pokládaný za naprostou pravdu. Chybná představa o sobě a o druhých. Nezdar v práci, chybné představy o pracovních možnostech a cíli, sebepřeceňování. Obviňování druhých za vlastní chyby. Neuspokojenost, nenasytnost. Falešné obvinění. Zrádný přítel, přítelkyně, lhaní mezi přáteli. Hledat ráj, zapomenutí ve stavech opojení – alkohol, drogy. Faleš, nedůvěra. Fanatismus, nekritičnost, žárlivost, lež. Zkaženost (smilství), zhýralý život vedoucí k zahnívání. Nebezpečná náchylnost k pokušení: přejídání, divoké nákupy, alkohol, drogy, sexuální promiskuita. Odsouzeníhodná nelegální činnost fyzicky nebo mravně narušeného člověka. Opojení. Růžové brýle.
Varování před nadsazeným očekáváním a krutým vystřízlivěním.
Něco si mylně nalhávat.
Lhaní ve vztahu nebo manželství.
Nečestný partner, nevěra.
Ztráta důvěry.
Iluze.
Sklony k ziskuchtivosti partnera.
Sex považovat za lásku.
Tato karta nám většinou dává na vědomí, že nějakou iluzi pokládáme za skutečnost. V lepším případě jsou to jen růžové brýle a vzdušné zámky, v horším je to propadnutí lži, nebo klamu. Karta také mluví o zalíbení ve stavu opojení.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak si sundejte růžové brýle a snažte se rozlišit realitu od pouhých snů.
V některých případech může karta radit opak: poddejte se snění a fantazii.
Karta může radit ještě jednu věc: pokud stojíte před rozhodnutím a nemáte dost faktů – nebojte se rizika a jděte za svým snem.
Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc.
Otevírám se svým přáním a obavám, prohlédám iluze a nebezpečí a poznávám, co potřebuji, co mi dává radost a sílu.
Osm pohárů - Netečnost BLOB Image
Loučení s těžkým srdcem.
Odchod do nejistoty.
Placení za chyby.
Pasivita, apatie.
Odvrácení se.
Změna místa, zaměstnání, opuštění úkolu, plánu, zadání. Zklamání. Konec událostí. Letargie, bázlivost, opatrnost, žal a smutek, Nastává okamžik, od něhož nelze pokračovat po staré cestě. Musíme objevit nejen cestu, ale i nové pořadí preferencí. Dobrovolně opustit cosi mimořádného. Dát přednost povinnosti před žádostí srdce. Citové lpění na tom, co jsme za sebou zanechali. Obětovat nižší ve prospěch vyššího. Nedostatek (sebe)důvěry. Přiznat si chybu a srovnat se s ní. Jít do sebe, přemýšlet o sobě. Zbavit se starých hodnot, situací, lidí. Vše nefunkční je nezbytné opustit. Po něčem je nám smutno. Doba vhodná pro stěhování. Zřeknutí se něčeho. Člověk poznává zbytečnost nějaké věci. Rozloučení s dosavadním způsobem života. Ústup. Nechuť k činnosti jako reakce na nesplněná přání. Neschopnost přijmout fakt, že iluze byly jen iluzemi. Deprese. Bezradnost a nejistota. Příliš mnoho opatrnosti a málo víry. Nechtěná změna. Nesmělost, nejistota sama sebou, neprůbojnost. Neoprávněné poraženectví, uražené ego. Opuštění pracovního místa. Fáze úpadku. Rezignovaný ústup. Namlouvat si bezmoc. Neschopnost jakékoli práce i zábavy jako odezva na předešlou chybu. Nepřiznání si viny, ačkoli je zjevná, hra na někoho jiného. Pobyty v nemocnici, vězení. Rozloučení s někým, kdo hrál v našem životě důležitou roli.
Trojúhelníkový vztah – který však končí.
Dát přednost povinnosti před žádostí srdce.
Opuštění iluzí o partnerovi.
Rozchod - jít vlastní cestou.
Odpoutání.
Nesoulad profesionálního a citového života.
Nedostatečná emocionální zainteresovanost.
Absence radosti ve vztahu, pocit bezvýchodnosti.
Lhostejnost a stagnace. Ztráty energie, depresivní stavy a vzájemné vysávání.
Tato karta se objevuje v podobných souvislostech jako 5 pohárů. Ovšem zde si jsme většinou vědomi nutnosti změny, změnu chápeme jako nutnou oběť a často jsme sami jejími iniciátory a to i přes bolest a obtíže, které to působí.
Typickým příkladem, na kterém lze působení této karty ukázat je manžel, který se vzdá milenky aby zachránil své manželství.
Klidně odpočívám a čerpám sílu na novou cestu, kterou mi vždy ukazuje mé vyšší Já.
Oprošťuji se, uvědomuji si sám sebe a jdu svou cestou v souladu s vnitřní pravdou.
Odvracím se od obvyklého. Moje cesta vede do kopce.
Devět pohárů - Radost BLOB Image
Požitek.
Nasycení.
Spokojenost.
Požitkářství.
Splnění touhy.
Radost ze života.
Štěstí.
Hojnost.
Ideál.
Naše plány budou naplněny, otevírá se prostor pro štěstí, spokojenosti, je dána zelená prosperitě, dobrému zdraví a vítězství. Období štěstí a klidu, kdy není třeba nic dělat. Radostné události, dobré zprávy. Setkání s více lidmi, oslavy, zábavy, plesy. Vhodná chvíle pro radost a zábavu, společnost a slavnosti. Triumf, harmonie, úspěch. Láska k životu. Uspokojující odpověď na jakoukoliv tazatelovu otázku, i kdyby nebylo dosaženo vše, tazatel bude nakonec spokojen. Věci se daří, vše je tak jak má. Plodné čekání. Radost. Silný pocit sebeúcty. Důvěra. Srdečnost, upřímnost. Vnitřní spokojenost. Smyslové požitky mohou přerůst ve smyslnost a chtíče. Přílišné bratříčkování a nechuť k práci. Pyrrhovo vítězství. Honba za štěstím. Nenasytnost. Samolibost. Přesycení. Lenost. Pěkný vztah.
V případě problému usmíření.
V případě rozhodování rada poslechnout hlas srdce.
Veselé časy. Srdečnost.
Smyslnost. Chtíč.
Štěstí.
Schopnost cítit, co druhého obšťastňuje.
Otevřenost, vyjádření, naplnění.
V citovém životě období šťastného užívání – varujme se však před nemírností a poživačností.
Toto je karta štěstí a spokojenosti, neboť budeme přímo obklopeni vším, co vás těší. Je to také karta „splněných přání“, slibuje, že dostanete, po čem toužíte. Radost je můj přirozený stav.
Spočívám s důvěrou v sobě, vím, že jsem nesen kosmickými silami, umím si užívat, oprošťovat se a radovat se.
Deset pohárů - Nasycenost BLOB Image
Završení. Naplnění nebo závěr.
Radost z hotového.
Společné štěstí.
Harmonie.
Idyla.
Láska k nejbližším, štěstí a vděčnost k partnerovi nebo rodině. Klid, spokojenost, štěstí v lásce a přátelství. Dům, potěšení a šťastná rodina. Přátelské vztahy na pracovišti, dobrá obchodní spojení. Úspěšné dosažení cíle Dokončení práce nebo období těsně před dokončením. Vhodné období pro změnu zaměstnání. Idea se stala naprosto reálnou skutečností. Příznivé období pro domov, rodinu, manželství. Myšlenky pospolitosti. Sounáležitost Spolky. Co platilo včera, dnes už není pravda. Změna hodnot, nespokojenost, potřeba změnit styl. Rodinné těžkosti. Může být zklamána naše důvěra, nebo zjistíme, že jsme vsadili na špatného koně. Nespokojenost pramenící ze spokojenosti. Nuda. Potřeba najít si nový cíl. Neštěstí, zklamání, nesplněný slib. Citové zneužívání nebo násilí v rodině. Neuvědomování si vlastního štěstí. Rozmazlenost. Omrzelost. Závist. Dosažení cíle neuspokojilo, naopak znechutilo. Karta naplněného vztahu, manželství a rodinného krbu.
Domácí štěstí. Skvělé vztahy.
Svatba.
Dlouhý společný život, hluboké city.
Splnění přání.
Vztah nemá kam pokračovat, naplnění vztahu ve smyslu – už je všechen příděl lásky vyčerpán – stav těsně před tím, než se vztah začne kazit!
Toto je jedna z karet Tarotu, které mluví o štěstí. V praxi se často obrací k rodině. Má ale jedno velké skryté úskalí.
Pokud jste teprve na cestě za něčím, radujte se z této karty, neboť vám slibuje, že se vaše touhy pravděpodobně splní. Pokud ale máte dojem, že již se splnily, vězte, že to tato karta potvrzuje a pečlivě se ptejte, co dál s tím. Desítky jsou totiž často kartami předcházejícími změnu. Je to vrchol číselné řady, vrchol pyrymidy. Dál jít nejde, pouze zpět nebo klesnout dolů.
V praxi se mi totiž tato karta několikrát objevila i těsně před tím, než ve zdánlivě spokojeném manželství zaznělo poprvé slovo „rozvod“. To proto, že vše, co mělo ono manželství psáno v osudu, už bylo naplněno a dovršeno.
Pamatujte při interpretaci této karty, že završením někdy sice někdy může být svatba či sloučení, ale někdy i rozchod či rozdělení.
Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí.
Jsem plný radosti a důvěry v život, otevírám se, umím dávat a přijímat lásku, spojovat se a vymezovat se.
Páže pohárů BLOB Image
Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Vstřícnost, nabídka.
Nositel blahodárného impulsu.
Láskyplné gesto.
Příležitost, která obšťastní.
Fantazie, intuice, poetičnost, citlivost, měkkost.
Člověk citlivý, romanticky a umělecky založený. Představivost, vzrušivost a vnímavost. Naivita – snění s otevřenýma očima, neustálá snaha vyrovnat se s realitou světa a uskutečnit sny. Být ovládán city a touhou. Senzitivní měkký laskavý muž, romantik se sklonem ke snění a poezii. Můžeme být přizváni k zábavnému podniku, někdo nám nabídne gesto lásky nebo usmíření a míru po čase lásek a nesvorností. Čas soucitu a lásky. V práci pochvala, uznání, komplimenty a potěšující zprávy, příjemné změny, přátelská pomoc, útěchy, přímluvy ve špatných časech. Nabídka ke smíru. Oblíbenost ve společnosti, talent pro umění, smysl pro zábavu. Hra, zábava, pozvání k zábavě. V povolání dobrá zkušenost nebo pochvala. Milostný dopis. Egocentrista, který má rád luxus, působí špatným dojmem. Je snadno ovlivnitelný, nejistý, vrtošivý, roztržitý. Své činnosti se věnuje bez valného nadšení. Není mu cizí ani podvod, lest a klam, pokušení, svody, chyby v myšlení. Nečestný přítel – lump. Varování před lichotivým slibem, který nebude splněn. Návaly zoufalství, slabošství. Hledání úniku v závislostech. Těžké přizpůsobování se pracovním povinnostem. Přecitlivělost. Žít v přeludech, nereálných snech. Vyhýbat se hlubokým citům ze strachu před ztrátou kontroly. Škody způsobené vodou. Láskyplné impulsy, vyznání lásky, nabídnutí smíru.
Smířlivé gesto partnera.
Opětovné uvěření v lásku po období bolesti a odmítání.
Plodnost – těhotenství. Narození dítěte.
Příležitost se zamilovat.
Citová povrchnost, chybí hloubka.
Vztahy něžné až dětinské.
Lehce zranitelní partneři.
Krátkodobé vztahy.
Zneužívání lásky a své přitažlivosti.
Zraňování druhých.
Svádění, lichocení.
Milostné vztahy s mladšími osobami. Pro muže milostný vztah spojený s nějakým typem výuky.
Páže pohárů je snílek. Očekávejte od něj náklonnost a romantičnost. Také citlivost. Bohužel někdy i přecitlivělost. Může to být osoba líbivá, líbezná a talentovaná. Bohužel nebude na ni mnoho spolehnutí, nebude praktická, spolehlivá a zřejmě nebude stát nohama pevně na zemi.
Páže pohárů představuje vstřícný láskyplný postoj. Je to někdo, kdo se konfliktům bude snažit spíš vyhnout.
Pokud Vám vyjde tato karta jako rada, snažte se být milí a vlídní. Prezentujte se spíše smírně. Dbejte na hezký zejnějšek a příjemné vystupování. Buďte přátelští, otevření a důvěřiví. Dejte na své pocity. Buďte citliví a vstřícní. Také to může být rada dopřát si trochu dobré zábavy, anebo rada umělecky se projevit.
Čím více miluji sebe, tím více lásky mohu sdílet s druhými.
Jsem plný lásky a fantazie, otevírám se s důvěrou životu a jiným lidem a umím si užívat a oddávat se.
Rytíř pohárů BLOB Image
Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Milenec nebo posel pravé lásky.
Reprezentant láskyplného, přátelského klimatu.
Velké city.
Mír.
Láskyplný, smířlivý, harmonický, mírný.
Dobývat pomocí citů.
Člověk plný lásky, upřímný a citlivý – srdce ovládá hlavu. Přítel, milenec. Milovník plný fantazie a citů. Dobrá rada, návštěva nebo pozvání. Fantazie a citlivost. Senzibilita. Pozvání, podnět, pokrok, výzva, nová láska. Spolucítění, srdečnost, vroucnost. Nabídky, pozvání, výzvy, vnuknutí, vybídnutí, zásilka, přírůstek do rodiny. Poklidná atmosféra, dobrá nálada, moudrost, rozjímání, romantické snění, nálada, která přeje lásce. V práci dobrá atmosféra, snadné plnění našich zadání. Zájem o hudbu. Přátelská atmosféra. Nabídky, pozvání, příznivé příležitosti. Sociální aktivity. Hrozí povrchní pohled na svět – skrz růžové brýle. Muž na kterého není vůbec spolehnutí. Nečestný, senzitivní se sklonem k zahálčivosti. Zrádná prohnaná a dvojznačná osobnost, schopná různých úskoků. Podvádění, švindlování, padělání, lži. Zrazená důvěra. Nezodpovědnost. Možné citové zklamání. Člověk neschopný nabídnout, co od něj čekáte. Lest, lež, dvojakost, podvod. Nespolehlivost ve vztazích. Hrozí podlehnutí nějaké závislosti. Přetvářka, pochlebování. Šarmantní taktik. Čekání na „prince na bílém koni“. Nerealistické blouznění. Milenec, na kterého se lze spolehnout (i v případě, že se vztah později rozpadne)
Nabídnutí lásky ze strany milujícího srdce.
Skutečná láska, opětovaná láska. Bezpečí.
Bezstarostný začátek nového vztahu.
Usmíření.
Nabídka k sňatku.
Pro lásku obětovat cokoliv.
Harmonické vztahy plné fantazie, citlivosti, romantiky a svěžesti.
Soulad.
Dlouhotrvající vztahy – až za hrob.
Milostná romance.
Rytíř pohárů se v praxi projevuje nejčastěji jako „princ na bílém koni“. Nejčastěji je to nový milenec. Pokud se výklad netýká vztahu, pak je to rozhodně něco, co velmi potěší naše srdce.
Nebezpečí této karty spočívá v tom, že „princ na bílém koni“ je jen naše iluze. Je tedy třeba prověřit, jestli naše potěšení spočívá na reálných základech, nebo jestli jsme jen nepodlehli klamu a okouzlení.
Pokud vám tato karta vyšla jako rada, pak neváhejte s nějakým láskyplným gestem či nabídkou. Tam, kam se chystáte, se vydejte neohroženě a se srdcem na dlani. Jděte za hlasem svého srdce – jděte za tím, co vás učiní šťastnými.
Přijímám své sexuální potřeby. Jsem tím živější a naplněnější.
Uplatňuji se ve vztazích k druhým lidem, do kterých se umím vcítit, a při jednání se nechávám povzbuzovat tím, co vychází z nitra.
Královna pohárů BLOB Image
Citové bezpečí.
Komunikace. Empatie.
Manželka, matka, přítelkyně.
Citová hloubka.
Chápavost, citlivost, romantika.
Dobromyslnost, laskavost, oddanost.
Empatie.
Milenka, přítelkyně, poctivá, oddaná žena, dobrá manželka či matka, milující inteligentní bytost. Cení city výš než intelekt, je klidná, laskavá, snivá, přizpůsobivá. Medialita, schopnost vcítit se do ostatních. Obětavost. V práci klidné vyčkávání, naslouchání vnitřnímu hlasu, který nám pomůže, abychom si ujasnili svá přání a plány do budoucna. Osoba intuitivní, citlivě založená, soucitná, okouzlující, vciťující se, inspirující. Soucitnost, tvořivost, ideály, možná naivita. Vizionářská síla, spiritualita. Medialita. Být citlivý. Ústupnost, mírnost, odevzdanost. Umět dávat a přijímat lásku. Správná rozhodnutí v oblasti pocitů a emocí. Neodhalovat své nitro před okolním světem. Umět udržet tajemství. Osoba na kterou nelze spoléhat, neboť je zlomyslná a nečestná, prostopášná a neřestná, prolhaná a nevěrná. Falešná žena, lichocení, lísání a neřestnosti. Osoba s vysoce vyvinutou imaginací, která může být zvrácená. Nespolehlivá nebo perverzní žena. Osoba neschopná přijímat upřímnost ve vztazích. Náladovost, labilita, iracionalita, popletenost, roztržitost. Žít mimo realitu, vzdušné zámky. Iluze. Přecitlivělost. Romantické, nereálné představy o vztahu. Podřízenost partnerovi, jeho slepé následování. Přehnaná ústupnost. Neřest, nestálost, hřích. Nedbalost, váhavost, lenivost. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Hloubka citu a spousta fantazie.
Přítulná oddanost a vzájemné spříznění.
Upozornění na hloubku touhy a výraz potřeby se o někoho opřít.
Archetyp milenky, odevzdanost partnerovi.
Citlivé vztahy, vzájemná připoutanost.
Touha rozplynout se v jiném člověku.
Královna pohárů je archetyp milenky a milující manželky. Je to osoba schopná velkého vcítění, velmi oddaná, toužící po totálním splynutí. Je to přímo ztělesnění lásky a oddanosti. Pokud se ptáte na něco jiného než na vztah, počítejte s tím, že tato osoba bude dávat přednost citům před rozumem – někdy možná až příliš, takže hrozí, že nebude příliš praktická, výkonná ani realistická. Dá se od ní čekat pravý opak.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, pak naslouchejte svým citům. Můžete si je sice nechat skryté „pod pokličkou“, ale snažte se jednat v souladu s nimi. Buďte citliví, vnímaví, oddaní, dobrosrdeční. Dejte průchod své fantazii, snům a vizím. Snažte se být v jednotě s okolím. Spíše se odevzdejte toku událostí, než abyste se s nimi snažili manipulovat. Splyňte s okolím (nebo někým konkrétním) a nechte se nést.
Moje otevřenost a vitalita mě naplňují krásou a láskou.
Žiji v souladu s vnitřním hlasem a se svými city a jsem plný oddanosti a lásky.
Já jsem láska.
Král pohárů BLOB Image
Kultivovaný, vzdělaný muž se zájmem u umění a vědu.
Partner, otec, šéf . Zpravidla osoba starší než tazatel.
Síla citu.
Srdečnost.
Slušnost, spolehlivost, moudrost, schopnost empatie, soucit, starostlivost.
Laskavý a přátelský muž, velmi citlivý k lidem, kteří ho obklopují. Lidský, zdvořilý, spolehlivý. Spravedlivý čestný kultivovaný vzdělaný, k tazateli laskavý. Poctivé použití autority. Vysoce vyvinuté schopnosti v duchovních a múzických oblastech. Člověk zasněný, nejistý, plný představ, možná nesoustředěný. Rád medituje, je přecitlivělý, má sklon klamat sama sebe. Srdečný člověk, umí vyjádřit cit. Láskyplná autorita. Umělecká činnost. Labilita. Ovlivnitelnost. Sklony k užívání návykových látek. Věřit vlastním výmyslům. Citové vydírání. Nezvládnuté emoce. Váhavá nerozhodná osoba. Nevyrovnaná povaha, nespokojená, neustále si na něco stěžuje. Muž prolhaný a líný, neužitečný, schizofrenní, podvodný, zlomyslný, smyslný. Symbol malérů, neřestí i vydírání. Nedbalost, zahálečný a povrchní život, zákeřnost, úskočnost, nečestnost a podvody. Zmatek – je nutné, aby problém nabyl formu a tvar. Zrádce, někdo, komu nelze důvěřovat. Nespravedlnost, nemorálnost. Břídil, nepraktický blázen. Rozmarný, vrtošivý, nepoctivý, falešný muž dvou tváří. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Období naplněné city, schopnost vcítit se, sentiment.
Ovládnutelnost skrze city.
Nespolehlivý, přesto plný lásky.
Složité vztahy, které nedotáhne, někdy je i zničí.
Ovládán chtíčem a vlastními choutkami.
Prahne po obdivu, když ho nemá stáhne se nebo řádí.
Pocity viny v sexuální oblasti.
Schopnost vcítit se do partnera a následně vytvářet velmi citově zabarvený vztah.
Král pohárů je jistě člověk velmi láskyplný.
Všimněte si ale na obrázku, že nejenomže nemá pod nohama pevnou zem, ale ani vliv na to, kam pluje. (Další takovou kartou je 6 mečů – tam je ale loďka s postavami cílevědomě řízena) Vypovídá to o povaze, které hrozí ovlivnění – v lepším případě vlastními city a pocity, v horším případě čímkoliv. Realismu, praktičnosti a pevného postoje se u něj asi nedočkáte. Ale můžete se dočkat velké empatie, soucitu, inspirace a jemného citlivého zacházení.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se nechte unášet proudem. Oddejte svým pocitům a intuici, sněte, nechte se inspirovat a inspirujte druhé. Buďte láskyplní a snažte se o vcítění. Buďte ochotní se nechat ovlivnit ve svých činech, ne však v podstatě své osobnosti. Buďte poddajní, ale nezapomínejte při tom na to, kým jste. Neostýchejte se své city a pocity vyjádřit.
Nalézám teď na společné cestě přátelé, jejichž blízkost a podpora mi pomáhají dostat se do hlubšího kontaktu se sebou.
Jednám ve smyslu vyšší moudrosti, své intuice a fantazie a s velkým soucitem působím v rodině a ve společnosti.
Vyjadřuji se srdečně a upřímně.
Eso pentaklů BLOB Image
Šance na uskutečnění projektu. Příležitost.
Dosažení.
Prosperita a materiální zisk.
Síla. Smyslovost a smyslnost.
Štěstí na dosah.
Talent.
Zdraví.
Plodnost.
Příležitost v práci, uznání a prestiž, nalezení šťastného partnerského spojení. Spokojenost, zlato, jistota, vnímavost, bezpečí, počátek úspěšných událostí s hmotným ziskem. Zlepšení zdraví. Hmatatelné výsledky. Bohatství, triumf. Blahobyt. Úspěch. Narození dítěte. Fyzické a materiální pohodlí, duševní pohoda. Dobrý výdělek, hojnost a moc. Zadostiučinění. Dobré změny v práci, změna zaměstnání k lepšímu. V povolání úspěch. Úspěch projektů. Velké štěstí v lásce a penězích. Praktický a organizovaný postup. Schopnost realizovat představy v jejich vysněné ideální podobě. Úspěch, jehož zdrojem je vnitřní i vnější řád, organizační schopnosti a nadhled. Stálost v citech a smlouvách. Šťastná spojení. Majetek bez štěstí. Materiální výhody, které jsou na škodu. Korupce, plýtvání a marnotratnost, nedostatek inteligence. Ztráty, lstivost, lačnost a chamtivost. Úspěch a prosperita spojené s bolestí nebo úzkostí a stresem, závistí ostatních nebo strachem ze ztráty. Ztráta, prodělek. Negativní vliv bohatství. Nenasytnost, lakota. Poživačnost. Lehkověrná a zištná manželka. Šance na štěstí.
Nové zamilování.
Ve vztahu oblažující a obohacující zkušenost.
Společný cíl (možno i destruktivní - např.rozvod)
Proměna.
Vztahy dlouhotrvající a hodnotné.
Narození dítěte.
Harmonické spojení, vztah na solidních základech, úspěch při uskutečňování společných projektů.
Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek.
Zde jde o příležitost nějakým způsobem se obohatit. Toto obohacení může být materiální, ale může být i citové nebo jiné. Vše, co začíná pod znamením této karty má ty nejlepší vyhlídky na úspěch. Je to jedna z karet příznivá pro příchod nového života na svět.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, využijte příležitost nebo ji někomu dejte.
Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj tvůrčí potenciál na tomto světě.
Přijímám vděčně dary a bohatství života, využívám šance a realizuji svůj potenciál.
Dva pentakly - Změna BLOB Image
Vrtkavost.
Žonglovat záležitostmi. (financemi)
Pohrávat si s možnostmi.
Potřeba rovnováhy.
Stálý vývoj.
Rozvažovat a rozhodovat.
Flexibilita.
Věci v pohybu.
Reorganizace.
Kombinační a koordinační schopnosti. Nesnáze a překážky, které řešíme vesele a radostně. Schopnost vyrovnat se s několika situacemi najednou. Harmonická změna. Hravost, obratnost a přizpůsobivost. Lehkomyslná řešení, zvládnutí obtížného úkolu s bravurou. Ochota podstupovat riziko. Využívat šance. Flexibilita, umění improvizace. Kejkle s financemi nebo osobními záležitostmi. Bezstarostná nerozhodnost. Vynořují se nová fakta, nové hodnoty a události, které vás znejišťují. Literární schopnosti. Snadná rozhodnutí. Na pracovním úseku varování před lehkomyslností a naivitou. Žít okamžikem. Těžkosti a složitosti v událostech. Nepořádek. Pochyby, starost, nejistota. Neschopnost zaujmout stanovisko. Nedostatek peněz. Udržet rovnováhu je čím dál těžší a těžší. Překážky a rozčilení. Za hodně práce málo peněz. Nestálost. Labilita. Přílišná ochota ke kompromisu. Bezcharakternost. Dnes tak, zítra tak. Nebrat nic vážně. Nejisté časy. Kolísavá finanční situace. Flirtování. Rozhlížení se po novém vztahu.
Hravá radost.
Lehkovážnost, nestálost.
Stálý vývoj – tzn. rozvinutí už začaté známé situace.
Vrtkavost.
Vnitřní změny ve vztahu.
Jiný partner. Člověk kolísá mezi dvěma partnery.
Střídavé vztahy. Nebrat lásku vážně.
Pro tuto kartu je charakterický pohyb a nestálost. Všimněte si, že postava na obrázku musí vynakládat značnou obratnost, aby nepadla ona, nebo záležitosti, kterými pohybuje. Možná si je i přehazuje jako horký brambor z ruky do ruky.
V praxi tato karta ukazuje na situace značně nestabilní a proměnlivé, na nejistotu a kolísavost. Záleží už na míře vaší dobrodružnosti, jestli vás to bude bavit, nebo vás to bude vyčerpávat.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, berte věc s humorem. Buďte flexibilní a ochotní ke změnám. Improvizujte.
Každým dnem se mi ve všech směrech daří stále lépe.
S důvěrou, pružně a lehce se stavím vůči proměnlivým událostem života a mám kladný postoj ke změnám a všemu novému.
Tři pentakly - Dílo BLOB Image
Vytěžit z dovedností a osvojit nové.
Kvalifikace.
Zdatnost přinášející zisk.
Tvořivost.
Profesionální práce.
Složit zkoušku. Dokázat, co umím.
Vstoupit na novou rovinu.
Práce a výsledek.
Růst, pokrok, průběžný vývoj.
Spolupráce.
Manuelní práce, profese, dokonalost, mistrovství, umělecká dovednost, úspěch, vysoké postavení, ušlechtilost. Vstup do nového životního období, úspěšné zkoušky. Povýšení a vzestup. Pokrok v oblasti duchovní, duševní růst. povolání, čest, šlechetnost, umění, múzy, nadání, talent, obchodní zdatnost a praktické schopnosti, talent v řemesle. Úspěšný konec jedné fáze vzdělání nebo vývoje + počátek nových zkušeností, úkolů, větší zodpovědnosti. Dokončení díla a začátek nového. Vytváření nových hodnot. Řemeslo, zaměstnání, odborník, zručná práce. Odborná práce, získávání dovedností, schopnosti, obratnost. Zvýšení prestiže, uznání. Úspěšně složená zkouška, povýšení, prokázání způsobilosti. Schopnost koncentrovat veškerou svou energii na dosažení určitého cíle. Organizační talent, manažerské schopnosti. Být povšimnut. Dostat práci. Prostřednost. Získávání peněz se děje na úkor dobra. Lenost, nepořádek, špatná kvalita, finanční problémy a přehnaná kritika. Chyby pramenící z naší ješitnosti a z nedostatku zkušenosti. Průměrnost v práci nebo ostatních oblastech. Nevyužívání potenciálu na sto procent. Útěk do práce. Workoholismus. Nešikovnost. Ctižádostivost, ukvapené závěry. Rychle dosažené postavení si dlouho neudržíte. Krok k vyzrálejší formě partnerství.
Sklízet to, co člověk zasel. Důsledky (viz. okolní karty).
Překonání krize.
Čin.
Vyjasňování postojů a názorů ve vztahu.
Tvrdá práce na vztahu.
Vyrovnávání se se zkušeností každodenní všednosti.
Jen pracovat a zanedbávat vztahy.
Toto je přímo vynikající karta pro oblast studia. Slibuje totiž složení zkušek a přestup výš. Je výtečná i v pracovní oblasti, kde může souviset s povýšením nebo pochvalou. Méně radostná je ve vztazích. Bohužel totiž vypovídá o tom, že vztah bude vyžadovat nějakou píli, nutnost se domluvit, sjednotit. Lépe tedy svědčí vztahům přátelským než mileneckým.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, ukažte, co umíte. Spolupracujte.
Já mám úspěch ve všem co podnikám.
Realizuji svůj potenciál oddaně a pilně, naplněn láskou k životu a radosti z práce.
Čtyři pentakly - Moc BLOB Image
Nehybnost. Ustrnutí.
Vlastnictví a jeho chránění.
Přílišná opatrnost. Sázet na jistotu.
Přehnaná potřeba jistoty.
Stabilita.
Lakota.
Pevné struktury a zaběhané pořádky. Uspořádání. Obrana získaných věcí. Zákon, profitování a pečlivě střežený majetek. Setrvávání na starých ověřených pravdách. Nenasytnost, lakota, láska k penězům, nedostatek moudrosti a velkodušnosti. Povrchnost, milování hmotné prosperity. Malodušnost a neschopnost spolupráce. Nechat věci, tak jak jsou – nechuť převzít iniciativu. Úzkostlivý postoj a neochota riskovat. Vědět co chci a trvat si na svém. Majetkové zabezpečení a ulpívání na něm. Materiální a finanční situace bez vývoje, bez pohnutí. Zastávání zodpovědného místa, vyšší postavení na veřejnosti. Odpor, který je třeba překonávat, pedantství, ztráty v obchodě. Spory o vlastnictví, dědické spory. Strach ze změny. Současná situace nikam nevede. Lakomost, nenasytnost. Varování před přílišným upínáním se na něco. Dychtit po penězích a majetku. Konzervativizmus. Tvrdohlavost, strnulost, trvání na něčem. Opatrnost. Neochota riskovat.
Občas nepřiměřené nároky jednoho z manželů na druhého.
Pokus nahradit rituálem a pevnými vzory chování proměnlivost pociťovanou jako nespolehlivou a nebezpečnou.
Touha po jistotě. Snaha zabezpečit se. Jistota za každou cenu.
Upínání se. Tyranie.
Strach z opuštěnosti.
Vědět, co chci. Být věrný svému stanovisku.
Mocenské hry.
Využívání nebo zneužívání partnera.
Nátlak, komandování, manipulace.
Pocit uvěznění, vytváření obranných struktur vůči partnerovi.
Za touto kartou se skrývá nutkavá potřeba mít své jisté.
Vyjde-li Vám karta jako rada, pak se nepouštějte do žádných rizik.
Dávám svou moc do služeb lásky.
Vytvářím si dobrý životní základ, poznávám, co skutečně potřebuji, a zbavuji se toho, co život omezuje a činí jej nesvobodným.
Pět pentaklů - Soužení BLOB Image
Ztráta jistot.
Potíže.
Strádání. Krize. Nejistota.
Nic nezůstane na svém místě.
Materiální problémy, ztráty nebo bída.
Pocit ožebračení.
Těžká doba.
Nespokojenost.
Vyloučení odněkud.
Chudoba, ztráta domova či majetku, neštěstí, materiální problémy, chyby, omyly, zármutky, nouze a muka. Existenční starosti a obavy. Být vyloučen. Ztráta zaběhaných schémat + možný pocit ohrožení a hrůzy. Sklony ke svobodným povoláním, žít na „volné noze“. Opatrnost, dogmatičnost, pomalost. Soužení. Zhroucení. Pocity deprese - pocit, že nic nemá smysl a všechno je beznadějné, strach, pesimismus. Nepořádek a trosky, hroucení, marnotratnost, starosti, slzy a zklamání, nepořádek, chaos a úpadek, rozpad, nemorálnost. Finanční ztráty, špatné obchody, chybný odhad. Náhlá ztráta, nouze, osamocení. Bankrot. Vidět jen negativní stránky života. Chronická nespokojenost. Pocit nejistoty, osamocenosti a nemilovanosti, popř. stísněnosti.
Nečekaná zjištění týkající se partnera a změnu postoje k němu.
Možná předzvěst krize.
Opuštěnost.
Zatěžkávací zkouška.
Nespokojenost.
Být vyloučen.
Zablokovaná komunikace.
Nepřiznané pocity viny, úzkosti, izolace.
Krize vztahu, která je jeho zkouškou.
Tato karta patří mezi nejhorší v Tarotu a také mezi ty, které téměř nemají žádný pozitivní význam. Je to karta krize, bídy, starostí a strádání. Buď nám bude něco chybět, o něco přijdeme, něco nedostaneme, nebo si něčím budeme hodně nejistí a budeme se o to velmi strachovat. Každopádně nám to přinese obavy – ať už stojící na reálném základě nebo pramenící jen v našich představách.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se připravte na období nouze a nejistoty (s největší pravděpodobností materiální), přesto nepodléhejte pesimismu a vytrvejte ve svém směřování. Zkuste nelpět na jistotách a zabezpečení, zkuste opustit to, co je pro vás pohodlné. Zkuste se vydat i do velké nepohody. Zkuste se uskrovnit.
S důvěrou hledím do budoucna a dávám si do pořádku svůj život.
Přijímám krize jako výzvy osudu, zbavuji se negativních myšlenek a důvěřuji si, že to dokážu a porostu díky tomu.
Šest pentaklů - Úspěch BLOB Image
Braní a dávání.
Prosperita. Dostatek.
Tolerance. Přátelství.
Velkorysost.
Výměna (energie).
Almužna.
Pomoc.
Smysl pro společenství, velkodušnost a štědrost, charitativní podporu. Podpora, pomoc, protěžování. Tolerantnost. Dary, spokojenost, zisk, příjmy, nečekaný profit, prémie, úspěch, odměny. Vzájemnost – porozumění, přání úspěchu sobě i ostatním. Pozornost. Pocit hojnosti a těšení se z jeho sdílení. Příležitost pomoci druhému, která by neměla být promarněna. Laskavost, velkorysost, dobročinnost a soucit. Milosrdenství. Nebojte se vyjádřit své potřeby a naslouchejte potřebám jiných. Sklony k misijnímu či sociálnímu působení. Egocentrismus a sobectví, dluhy, závist, klamné iluze, nejistota a silné kolísání duše, zklamání v materiálních příjmech, nepořádek. Touha, žárlivost, iluze. Zaujímat pózu mecenáše. Stavět se do role oběti. Dávat víc než mám. Půjčky. Finanční těžkosti, justiční potíže. Velkorysost, benevolence a soucítění.
Dostávat jen almužnu. Žebrat o pozornost.
Dávat něco místo vztahu.
Zvyk, který vztah udržuje ale také odcizuje.
V případě sporů uklidnění.
Ve fungujícím vztahu klidný a vyrovnaný společenský život.
Pochopení. Vzájemná pomoc.
Jeden dává a druhý bere.
Slibný, rozvíjející se vztah.
Podpora, poskytnutí prostoru pro porozumění a toleranci.
Toto je většinou dosti pozitivní a příjemná karta, neboť často mluví o vzájemné výměně – něco dáváme a na oplátku něco dostáváme. Někdy karta může hovořit o jednostranné pomoci, kterou buď někomu poskytnem nebo naopak obdržíme.
Karta má ale i svou negativní tvář a to tehdy, když máme pocit, že z toho, po čem toužíme, dostáváme jen almužnu. Nemusí jít vždy jen o peníze – někdy se může tato karta projevit takto hořce např. i ve vztazích.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, buď projevte velkorysost nebo si naopak nechte pomoci. Buďte velkodušní a tolerantní. Pokud Vám něco schází, neostýchejte se pořádat o podporu. Snažte se porozumět.
Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.
Realizuji se ze svého středu, věřím ve svůj úspěch, umím nezištně dávat a vděčně přijímat.
Vytvářím rovnováhu.
Sedm pentaklů - Neúspěch BLOB Image
Lenost.
Zkouška trpělivosti.
Pomalý, ale jistý růst.
Zdržení. Průtahy.
Obavy z neúspěchu.
Čekání a očekávání.
Nepatrný vývoj.
Daná záležitost se nebude vyvíjet, nebo jen nepatrně - důvodem je buď, že teď se nic v té věci dělat nedá nebo nechce. Trvalý, leč neukvapený růst, který si žádá klid, čas a trpělivost při zrání. Snahy o urychlení mohou způsobit debakl. Uspějeme ve všech směrech, když se naučíme čekat. Práce a trpělivost překoná vše. Období dlouhého ale trvalého vývoje. Příjem a zisk z dřívějších snah. Osudové zastavení – nutno se rozhodnout zda chci pokračovat i za cenu úsilí nebo se pustit za něčím novým. Práce probíhá, ale výsledky jsou v nedohlednu. Výzva k trpělivosti. Sice bylo již něčeho dosaženo, ale velký kus stále zbývá. Plány a vidiny se uskuteční až někdy v budoucnosti. Postupný růst. Mravenčí píle. Člověk čeká na plody své práce. Nevzdávat se. Pomalé zlepšení. Plané řeči a ztráta času. Starosti finančního rázu. Hluboká stagnace, prázdno. Bezdůvodná pasivita a lenost. Nezdar, za který si člověk může sám. Potíže s firmou nebo zaměstnavatelem. Sebelítost, pesimismus, poraženectví. Přehánění vlastních potíží. Nenaplněné očekávání. Hledat překážky až se skutečně vytvoří. Lenost. Chtít se vyhnout práci. Přestávat při obtížích. Apatie. „Dobrá věc potřebuje čas“ – nechat pracovat čas, držet očekávání a iniciativu na uzdě.
Vztahy snad ani neexistují – každý se zakonzervoval ve svých ukřivděnostech a ignoruje druhé.
Izolace, neupřímnost, nedůvěra.
Hluboká zásadní chyba u všech.
Těhotenství.
Sdílení společných plánů a záměrů, ale také hádky a rozpory.
V začínajícím vztahu: nic neuspěchávat, dobré vyhlídky máme projevíme-li trpělivost.
Tato karta se v praxi může projevit mnoha způsoby. Mluví většinou o perspektivě zlepšení, ale za cenu úsilí a trpělivosti. Zlepšení bude postupné, pomalé a nebude zadarmo. Někdy karta označuje situaci, kdy je práce mnoho a nám se do ní nechce („Mám práci rád, vydržím se na ni dívat celé hodiny.“).
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak je to výzva k trpělivosti. Věc musí teprve dozrát.
Věřím, že vše v mém životě slouží k mému dobru.
Důvěřuji ve své schopnosti, sleduji trpělivě své cíle a rostu na výzvách.
Jsem trpělivý.
Osm pentaklů - Prozíravost BLOB Image
Cílevědomost.
Svědomitost.
Koncentrované konání.
Pečlivost, obezřetnost, prozíravost, rozvážnost.
Využití dovedností. Vyučování, dovednost, umělec, řemeslo, inteligence, poslání, osobní úsilí. Skromnost a umírněnost. Začátek slibného záměru, dlouhodobé zadání, které přinese i dobré vyhlídky. Seberealizace. práce, zakázky, zdatnost a obratnost. Rozkaz, ale i pochvala a skromnost. Příjem spíše menších financí. Uplatnit svoje nadání. Získat nové vědomosti a poznatky. Píle. Práce, zaměstnání, zručnost. Sebekritika. Dlouhodobá slibná práce. Přesnost a zaměření na detaily. Perfekcionalismus. V práci nové místo či úkoly. Nové oblasti poznání, nové zkušenosti. Vše záleží na ochotě a vůli se něčemu přiučit, v nepříznivém případě nechuť a námaha. Sériová výroba. Pravidelnost. Radost z práce. Ctižádost, falešné ambice, touha po profitování, zbohatlíctví, zklamání a intriky, sklony ke chtivosti a lačnosti. Rafinované snahy o co nejrychlejší zbohatnutí. Starosti o nepodstatné věci. Stereotyp a nenápaditost. Málo invenční přístup, čekání na něco, co nikdy nepřijde. Možný nedostatek ambicí. Krátkozrakost.. Spokojení se s málem. Lstivost, vychytralost, chamtivost. Vidět pouze detaily a ztrácet z očí celek. Mnoho práce za málo peněz. Zvyk.
Začátek. Usilovná snaha vybudovat vztah.
Pečovat o vztah svědomitě, rozvážně, prozíravě a věnovat pozornost i detailům.
Rozvíjení vztahu, pozornost, ohleduplnost.
Rozumové rozebírání citových záležitostí, leckdy proto zklamání v citovém životě.
Nové zkušenosti.
Tato karta většinou mluví o píli, o tom, že bude na něčem třeba pilně a pečlivě zapracovat. Vytrvale sleduji svůj cíl a vím, že uspěji.
Pracuji oddaně, svědomitě a pilně, důvěřuji ve své schopnosti a jsem otevřený novému.
Devět pentaklů - Zisk BLOB Image
Materiální plodnost, materiální štěstí.
Dostatek.
Získaná kořist. Tučný úlovek.
Příznivý okamžik.
Zisk.
Bezstarostný život.
Úspěšné složení zkoušek, uznání, životní seberealizace a ohodnocení díla. Chytrost, jistota a úspěch, opatrnost. Materiální bohatství a potěšení, zisk, majetek a nadbytek ve všem snažení, prosperita, bezpečnost, naplnění, úspěch, talent a sebeuskutečnění. Vkus. Plodnost. Smyslnost. Naplněná sexualita. Láska k životu. Sáhnout po něčem v pravý okamžik, využít příležitost. Sklizeň. Bezpečí. Štěstí v pracovních záležitostech. Dosažení dlouho očekávaného cíle v práci. Prospěch. Jistota. Příjmy bez práce. Lstivost, ztráta materiálních hodnot, konflikty s úřady. Zklamání. Nenasytnost – chtít čím dál víc jako důsledek momentálního štěstí. Kořistnictví. Ustrnutí díky přílišnému materiálnímu zaměření. Podvod, klam, švindl. Problémy,, protože zisku bylo dosaženo na úkor někoho. Sobectví. Příliš hledět na užitek a zisk. Nadměrně vysoké požadavky. Posedlost a agresivita při hledání blahobytu. Nasadit si růžové brýle, protože bychom neunesli pravdu. Snažit se někoho dělat lepším než je, protože jinak bychom ho nemohli akceptovat. Lenost a poživačnost. Vypočítavost. Chamtivost. Rodinné a manželské štěstí.
Jistota ve vztazích.
Překvapení. Potěšující obrat.
Samotářství – nikoli osamělost (někdo, kdo má partnera momentálně mimo svůj dosah, ale samotu vítá a užívá si její přednosti)
Naplnění.
Vztah přinášející zisk.
Snažit se někoho „ulovit“.
"Dobrá partie"
Citový vztah v zaměstnání.
Vysoko postavený milostný ideál – nemusí být vůbec dosažitelný.
Toto je jedna z nejšťastnějších karet Tarotu, hovořící o blahobytu, dostatku a štěstí.
Přesto má tato karta svá úskalí. Tím prvním je, že člověk může být ve svém blahobytu uvězněn jako ve „zlaté kleci“. Druhé úskalí je na kartě naznačeno symbolem dravého loveckého ptáka na ruce ženy. Tento symbol naznačuje, jak dostatku a štěstí může být dosahováno. Tento „lov“ je zjevně úspěšný. Podle kontextu otázky se můžete zamyslet, KDO a CO zde loví – a zda je to zpráva dobrá či špatná.
Všechny události mého života slouží mému růstu. Čím více dávám, tím více dostávám.
Žiji v souladu s tělem, duší a duchem, umím pracovat a užívat a uskutečňuji to, co vychází z nitra.
Deset pentaklů - Bohatství BLOB Image
Vrchol.
Zavedenost, zaběhlost.
Bohatství.
Zlaté časy. Stabilita.
Jistota, solidní základ.
Zisk, domovina, dům, domácnost, bezpečnost a klid v rodině a stabilita v obchodu. Bohatství hmotné i nehmotné, bohatství myšlenek, poznatků, rozšiřování duchovního obzoru, hojnost a prosperita. Rodinné záležitosti, původ, bydliště rodiny. Dar, věno, důchod. Příhodná doba pro změnu zaměstnání, odchod, začátek podnikání. Vhodné pro cesty, výlety, aktivity s přáteli a pod. Zlepšení finanční situace – nebo morální podpora – často od příbuzného. Možnost povýšení nebo obchodní příležitost. Životní období naplněné jistotou, stabilitou a bezstarostností ve všedním životě. Energie vyvíjená pro rozumné cíle. Rodina. Domov. Povědomí tradice. Důstojný. Usedlý. Pasivní. Vzdělaný. Spolehlivý. Bezpečí. Štěstí. Stavění na dobrých základech. Jisté pracovní místo - dobrý plat. Rodinná neštěstí, velká rizika, vloupání a krádeže, nebezpečí, karban, hazardní hry, ztráta na majetku. Všeho bylo dosaženo a není kam dál jít. Náhoda, nejistota, ztráta. Loupež, riskantní sázka. Rodinná tradice nebo zaběhlý pořádek působí problémy. Sedět ve zlaté kleci. Konzervativizmus. Snaha udržet současný stav jen pro jeho bohatství. Marnotratnost, sklony k okázalostem, obezitě, silně materialistické založení. Nechat pracovat druhé. Zaběhlý rodinný život. Stabilita. Domov.
Bohatství vztahů. Ale! Něco se naplnilo, lze očekávat krok k jiné rovině.
Distancování se partnerů.
Odvrácení se od širšího společenského života.
Založení rodiny.
Stereotyp.
Tato karta patří v Tarotu mezi ty šťastnější a také mezi ty, které se hůře interpretují, neboť neznamenají nic výrazného a tak trochu je v nich všechno a nic.
V praxi 10 disků většinou nepřináší žádné výrazné události. Mluví většinou o rodinně nebo prostředí, kde se cítíme být doma. Poukazuje na příklon k tradičním hodnotám. Slibuje klidné období, kdy budeme cítit dostatek a bezpečí.
Moje vnitřní i vnější bohatství a svoboda jsou neomezené. Vychutnávám vše s velkou vděčností a odevzdaností.
Užívám bohatství života, realizuji se, nacházím naplnění v rodině a společnosti, umím dávat i brát.
Páže pentaklů BLOB Image
Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Jistota sám sebou a svým postavením.
Konkrétní příležitost, návrh, podnět.
Dobrá příležitost, realistická nabídka.
Stálost.
Dítě, posel či vyslanec, dopis, pilnost, studium, vzdělání, novinky. Dobré nápady a ideje, příležitost, šance, podnět. Studium, koncentrace a nové myšlenky. Solidní nabídky, dobré obchody. Konkrétní návrh. Dobrý úkol, nový projekt, plán. Vyhlídky na smyslné zážitky. Projekty, plány, které mají šanci na realizaci, vyhlídky na peníze, práci, zajímavou existenci a výhodný obchod. Osoba umělecky nadaná nebo velmi učená, se sklonem užívat si materiálních a smyslových radostí života. Člověk přemýšlivý a pečlivý. Smysl pro realitu, praktická inteligence, radost z něčeho smyslového, radost z těla. Počátek realizace. Stálost, vnitřní rovnováha, klidná sebejistota. Pravidla, řízení. Situace, na niž se lze spolehnout. V nejbližší době se nebude nic měnit – člověk po dlouhém úsilí dospěl tam, kde chtěl být. Možnost dosáhnout v něčem hmatatelných výsledků. Znovuobjevit a zhodnotit své praktické schopnosti. Příležitost k výdělku. Začátek důležitého vývoje. Umělecké vlohy. Špatné zprávy, nevalné myšlenky, luxus. Marnotratný povaleč. Ustrnutí, odpor k pohybu. Inteligentní vzdělaný člověk, který využívá všechen svůj talent pouze pro osobní zisk. Mít víc výdajů než příjmů, sklony k utrácení. Nerealistický, nelogický, zmatený člověk. Nezralost osobnosti, pohodlnost. Dluhy, bankrot. Promarněná, nevyužitá šance. Činit z hmoty modlu. Chtít jen užívat. Pohodlnost. Lenost. Tvrdohlavost. Příležitost nebo návrh.
Příležitost získat zkušenosti.
Podnět k vyjasnění dosud sporných postojů, impuls k vývoji do budoucna.
Čestné solidní partnerovo gesto.
Dobrá vůle.
Intenzivní snahy o vztah – ale bez úspěchu.
Těhotenství.
Impuls směrem k novému intimnímu a smyslovému spojení nebo k rozvoji v již existujícím vztahu.
Zištný životní partner.
Páže disků přichází jako ostatní pážata s něčím novým, zde se to projeví hlavně ve fyzické hmotné rovině. Tato karta zahrnuje větší množství významů. Buď poukazuje na nějakou příležitost zajímavou především existenčně nebo finančně. Je to dobrá karta v oblasti studií. Je to jedna z karet oznamující těhotenství.
Páže disků něco nabízí stejně jako ostatní pážata, ale na rozdíl od nich je to něco hmatatelného.
Jako člověk je Páže disků někdo spíše mladý a snaživý. V lepším případě sebejistý, vyrovnaný, vědom si svých kvalit, spíše pořádný a solidní i když dosud nezralý – tedy možná chybující. V horším případě je to někdo, kdo si rád „hraje“, koho zajímají hlavně smyslové požitky, snadný zisk, někdo zahálčivý a pohodlný. V obou případech to může být osoba umělecky nadaná a také velmi hezká.
Pokud vám karta vyjde jako rada, pak vězte, že máte schopnosti dosáhnout toho, po čem toužíte. Jen je třeba tyto schopnosti začít využívat a používat. Dále je potřeba píle, pracovitosti, vytrvalosti a pečlivosti. Snažte se rozhodně vyvarovat ukvapenosti, zbrklosti a povrchnosti.
Otevírám se nové kráse v mém životě.
Žiji v harmonii s tělem a myšlením, mám úctu k přírodě, realizuji svůj potenciál, jsem plodný a otevřený tomu, co je nové.
Stojím na začátku. Odhaluji svůj talent. Rozvíjím své schopnosti.
Rytíř pentaklů BLOB Image
Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Praktický a pracovitý člověk.
Stálé stoupání vlastními silami.
Svědomitý trpělivý pracovník.
Stabilita, síla, vytrvalost, zatvrzelost, pevnost.
Pragmatický přístup.
Důvěřivý, ryzí, solidní, odolný.
Praktický pracovitý člověk, vždy si hledí toho, co je aktuální. Jde vpřed s jistotou, působí rozhodně a umí si poradit. Vždy dosáhne úspěchu. Člověk trpělivý, vytrvalý a schopný se plně zaměřit na cíl. Může však být také udřený, tvrdohlavý nebo silně bojácný, který nerad něco začíná, nestojí o to být iniciátorem a většinou se k činu musí přinutit. Spolehlivý manažer, užitečný a duchaplný pracovník, který se dokáže ovládat. Hmatatelné výsledky, solidní obchody, činorodé úsilí, cit pro vhodnou chvíli, vyhlídky na úspěch a výnosnost. Zájem, odpovědnost, počestnost, trpělivost, síla a píle. Příjem i výdej peněz. Solidní, pracovitý, rozumný, spolehlivý, metodický, vytrvalý, stojí si za svým slovem a skutky. Užitečnost, ochota, odpovědnost, usilovnost, vytrvalost, cílevědomost. Zručnost. Smyslný temperament. Umění rozvrhnout si práci, udělat pracovní postup a ten dodržet. Období plné práce přinášející úspěchy, pomalu ale jistě, jeden za druhým. Schopnost obstát v konkurenci. Štěstí ve hře. Perfekcionalismus. Sklony k obezitě. Uzdravení z nemoci. Výsledky u zkoušek. Pevnost. Síla. Opora. Úzkoprsost, ješitnost a domýšlivost, lehkomyslnost, zbabělost, nedbalost. Stupidita. Lenivost, netečnost, nečinnost, celková ochablost. Člověk hrabivý, letargický, indolentní, bez smyslu pro účel. Netrpělivost, nezodpovědnost, podezíravost, nepořádek. Nenaplněná očekávání. Zatvrzelá lhostejnost a smyslné úlety. Tvrdohlavost, lenost, těžkopádnost. Absence životní orientace, nerozhodnost. Povrchnost, flegmatičnost. Vypočítavost. Hodnotit skrze majetek. Tvrdošíjnost. Konvenčnost. Lpět na tradicích a hodnotách. Příliš se pohybovat ve vyjetých kolejích, těžkopádnost, být příliš důvěřivý. Důraz na solidní základ a důvěru.
Trvalost, spolehlivost, věrnost, vroucí smyslnost.
Někdo, na koho se můžeš spolehnout, možná ne příliš flexibilní, ale stálý a uvážlivý.
Smyslnost.
Touha po stabilním a důvěrou naplněném vztahu.
Ztotožnění se s partnerem nebo požadavek, aby se on ztotožnil s námi.
Rytíř disků je osoba velmi solidní a vytrvalá. Často bývá silná a odolná. Lze se na ni spolehnout. Bohužel od ní ale neočekávejte velkou pružnost ani flexibilitu. Je to spíš člověk, který se potřebuje dlouho rozmýšlet, pak ovšem jeho rozhodnutí jen tak něco nezvrátí. Nebývá to osoba příliš spontánní a dobrodružná. Bude lpět spíš na tradici, dokonce možná stereotypu. V horším případě může jít o člověka natvrdlého, apatického, zatvrzelého a tvrdohlavého. Může mít nezdravý vztah k majetku a ke konvencím.
Pokud tato karta představuje situaci, bude tato velmi solidní, pravděpodobně výhodná, ovšem pohybující se vpřed jen pomalu.
Ve vztazích tuto kartu reprezentuje hlavně jedno slovo a to je: solidnost. Jestli toužíte po dobrodružství a adrenalinu, tak to jste asi špatně.
Pokud karta vyjde jako rada, pak buďte velmi vytrvalí, tvrdošíjní a neochvějní. Rozvrhněte si plán a postupujte podle něj nebojácně pomalu kupředu. Nečekejte rychlé výsledky, buďte trpěliví. Buďte perkfecionalisté. Zapomeňte na nedočkavost, nepočítejte s náhlými obraty.
Nalézám činnosti, které mne naplňují a uspokojují.
Mám těsný vztah k rodné hroudě, jsem smyslný a uplatňuji svou sílu s velkou svědomitostí, vytrvalostí a trpělivostí.
Jsem vytrvalý. Jsem důsledný. Rozvíjím praktický smysl.
Královna pentaklů BLOB Image
Manželka, přítelkyně, matka, šéfová
Rozvážný přístup k hodnotám. Praktičnost.
Věrnost, dobromyslnost, spolehlivost, píle, plodnost.
Bezpečí.
Schopnost „nechat věci se udát“.
Stát nohama na zemi.
Smysl pro realitu.
Talentovaná žena, která ráda užívá života a zábav. Spolehlivost, dobrosrdečnost, stálost a věrnost. Tvrdá práce, sláva, mír, zdraví, komfort, nadbytek, hojnost, šlechetnost a rodinný krb. Věrnost, smysl pro přírodu. Bezpečí, štědrost, velkolepost. Člověk duševně vyrovnaný, hezký, tvořivý a vnímavý. Schopnost oddat se. Žena vytvářející zázemí. Sňatek, sklizeň, narůstání. Jistota, moudrost, prozíravost, bohatství, okázalost. Stát pevně na zemi. Smyslnost, ženskost. Silná sexualita. Matriachální tendence. Dobročinnost. Praktické schopnosti, píle, trpělivost, tvořivost - postupný vzestup po žebříčku vlastní kariéry. Radostné události v rodině. Příjem z podnikání. Umělecký úspěch. Získání postavení, majetku, přátel. Žena nudná, servilní, nepříliš intelektuálně zdatná. Zvládne mechanicky všechno, ale jinak se podřizuje osudu. Štěstí a bohatství jsou jen iluzorní. Nedbalost, nedůvěryhodnost. Žena zlovolná, zadlužuje se, dotěrná, přináší ještě zákazy a překážky, nevěru, podezření a trampoty všeho druhu. Osoba, která chce mít vše pod kontrolou. Podezíravost. Zahálčivost lačná požitků. Vypočítavost, úspěch a zisk. Materiální zabezpečení cizí zásluhou. Nechat se vydržovat. Zneužívání. Malichernost, hamižnost. Chorobná čistotnost. Čarodějnice v hanlivém slova smyslu. Uplatňovat se pouze pomocí vzhledu, majetku, postavení. Úzkostná ohraničenost domácím životem. Dlouhé spory i po ukončení vztahu. Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Přání uzavřít manželství a založit rodinu.
Věrnost, stálost a touha po srdečnosti a bezpečí.
Období dobrosrdečnosti, smyslnosti a radosti ze života.
Mateřskost.
Osoba se sklonem kontrolovat, opravovat a upravovat druhé.
Domácí tyranie.
Touha po početné rodině.
Partnerský vztah stojí mnoho námahy.
Radostná smyslnost, vroucnost, věrnost, stálost, i touha po bezpečí.
Královna disků je kartou podobnou Císařovně. Představuje silné spojení se světem bezpečí, materiálního zajištění, s plodností a věcmi které činí pozemské bytí příjemnějším a pohodlnějším. Dá se u ní předpokládat mateřskost a praktičnost. Je to dobrá karta i v podnikání, kde slibuje prosperitu.
Ve vztazích je příznivá zejména pro dlouhodobé vztahy neboť představuje tradiční rodinné hodnoty. Královna Disků není dobrá partnerka tomu, kdo si chce jen zašpásovat.
Pokud vám karta vyjde jako rada, buďte vnímaví, dobrosrdeční a přátelští. Zachovávejte si loajalitu či věrnost a oddanost, buťte trpěliví a pilní. Stůjte nohama pevně na zemi, uvažujte prakticky a buďte prozíraví. Pečlivě plánujte. Zbytečně neriskujte. Zbytečně se neangažujte, stůjte spíše v pozadí. Nesnažte se být bitevním křižníkem, buďte spíše jako maják v mlze nebo ještě lépe: jako bezpečný přístav. Otevřete náruč a nebojte se rozdělit.
Karta může být také radou obrátit se zpět v přírodě a díky ní načerpat nové síly.
Věnuji svému tělu láskyplnou pozornost a mé tělo mi odměnou poskytuje životní energii, radost ze života a zdraví.
Cítím, že jsem nesen kosmickými silami, žiji v souladu s přírodou a pln lásky k životu se starám o sebe a o druhé lidi.
Král pentaklů BLOB Image
Otec, manžel, zaměstnavatel, učitel. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Konzervativizmus.
Smysl pro realitu. Praktičnost.
Autorita.
Pragmatičnost.
Obchodní zdatnost.
Spolehlivost.
Požitkářství.
Člověk stálý a důvěryhodný s optimistickým a praktickým přístupem k životu. Solidnost. Finanční zajištění a stabilní prostředí. Snaha o dosažení něčeho trvalého, pevného. Konzervativizmus. Závislost na hmotných věcech – luxusu, smyslových požitcích. Bohatství na všech úrovních. Spolehlivost, realismus. Odvaha, praktický rozum, podnikavost v obchodě. Ženatý muž. Vtělená zkušenost. Těžká práce, schopnosti ve finanční sféře, ochota pomoci, stálost. Inteligence s dobrým charakterem, věrný přítel, zkušený vůdce, nadaný znalec, trpělivost, odvážna i píle. Cit najít vhodnou chvíli. Smysl pro všechny hmotné hodnoty, pro majetek a jistoty. Klidná usměvavá povaha pomalejších způsobů, kterou nic nerozhází. Požitkář. Labužník. Ovládat situaci. Matematika. Člověk neřestný. Špatné úmysly, lstivost a úskočnost, stupidita a poslušnost. Osoba hrubá, prudká, krutá a vzteklá, závistivá, zaměstnávající se neustále nedůležitými problémy. Zkazí vše o co zavadí. Nevíra, korupční vlastnosti, zlo, patolízalství, neohrabanost a prostopášnost, úplatnost, lačnost, hrabivost a zištnost. Neřesti a slabosti, zvrácené choutky a skrytá nebo zjevná nebezpečí. Slabost. Konzervativní povaha, nic nového nepotřebuje a pokud možno ani nepřijímá. Špatně odhadnutá situace – mít „velké oči“. Bezohledný protivník zvláště ve světě obchodu. Zhýralost, perverze, korupce, zlé úmysly, ješitnost. Těžkopádnost, žárlivost. Majetnické sklony. Nepružnost. Strnulost. chamtivost Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Snaha vytvořit bezpečný svazek. Důraz na trvalost, spolehlivost, věrnost.
Při ohrožení jistot žárlivost.
Někdo, kdo Tě podrží.
Rovnoprávné vztahy.
Věrnost, důvěra, blízkost a zdravá smyslnost.
Plně rozvinutý, zralý vztah – stálost.
Snaha o vytvoření šťastného a materiálně zajištěného svazku.
Pro člověka, kterého představuje karta Král Disků, bude mít velký význam životní jistota. Tu si bude snažit pravděpodobně nějakým způsobem zajistit – buď pomocí materiálního bohatství, vztahů nebo jakkoliv jinak. Nebudete-li mu tuto jeho doménu narušovat, můžete se na něj plně spolehnout a dokonce se od něj ledacos naučit nebo se od něj dokonce dočkat pomoci. Pokud se ovšem ona touha po jistotách zvrhne, pak máte co do činění s člověkem, který půjde přez mrtvoly, aby si zajistil to, po čem touží – a většinou touží po věcech spíše povrchního rázu.
Král Disků je dobrá karta pro podnikání, neboť slibuje prosperitu a bohatství.
Ve vztazích slibuje podobně jako Královna Disků spíše vztahy a city trvalé, u Krále ale hrozí sklony k majetnictví a žárlivost.
Pokud vám karta vyjde jako rada, pak se snažte být šlechetní spolehliví a stálí. Snažte se být oporou. Buďte poctiví a praktičtí. Dejte na svůj talent, zejména pokud jde o oblast obchodu, vědy nebo umění. Buďte spíše konzervativní, na novinky hleďte s nedůvěrou, stejně tak na vše, co se vám bude jevit nejistým, neozkoušeným, pochybným nebo výstředním. Držte se spíše vyšlapaných cestiček. A pamatujte: není kam spěchat!
S každým úkolem, který je přede mnou, přichází též energie potřebná k jeho uskutečnění.
Přijímám vděčně bohatství života a s vědomím odpovědnosti uplatňuji svou kompetenci k blahu celku.